Foto: Dean Drobot, Mostphotos

Bakgrunn

I tett samarbeid mellom tjenester, etater og sektorer som jobber med med barn og ungdommer, og sammen med ungdommene selv, ønsker CYPRO å bidra til å utvikle strategier og verktøy for å samhandle mer koordinert med sårbare ungdommer i en tidlig fase av problemutviklingen.

Kriminalitet og bruk av rusmidler kan få alvorlige konsekvenser, både for den enkelte ungdom, familien, ofre for kriminalitet, og samfunnet for øvrig. Forebygging av kriminalitet og rusatferd  i ungdomsbefolkningen er derfor en sentral samfunnsoppgave. Det er av den grunn viktig at tjenestene, både i offentlig og frivillig sektor, og i samarbeid med ungdommene selv, er samordnet i sin forebyggende innsats.  

Nasjonal statistikk over registrert kriminalitet viser en økning i antallet unge under 18 år som siktes for voldskrimininalitet, ref.: Statistisk sentralbyrå: 09415: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, kjønn og alder (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2019.

Nasjonale tall fra Ungdata viser samme trend. I ungdataundersøkelsen for 2020 rapporterte 20 prosent av norske ungdommer at de har har blitt utsatt for vold av jevnaldrende. Ref.: Anders Bakken: Ungdata 2020: Nasjonale resultater. NOVA Rapport 16/20, 2020. (Sammendrag) Forskning understreker tidlig, tverrfaglig og tverretatlig innsats som sentrale satsinger for å forebygge og avhjelpe barn og unges utfordringer. Styrking og videreutvikling av samarbeid i og mellom tjenester påpekes som svært viktig i forebyggende arbeid. Ref.: Johannessen B. & Skotheim T. (red.) (2018): "Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst".

Det er derfor av stor samfunnsmessig interesse å oppnå er bedre forståelse for hvordan offentlige og frivillige tjenester kan samarbeide med både hverandre og med ungdom for å forebygge og forhindre kriminalitet og bruk av narkotika og andre rusmidler, som for eksempel alkohol. I tett samarbeid mellom tjenester i offentlig og frivillig sektor, og med ungdommene selv, ønsker vi med CYPRO å bidra til å utvikle strategier og verktøy for å arbeide mer koordinert med utsatte ungdommer og deres familiern i en tidlig fase av problemutviklingen.

Prosjektet er todelt og inkluderer et åpent DIGITALT samarbeidsnettverk (zoom) og en forskningsdel.