Foto: Dean Drobot, Mostphotos

Faglige innlegg

Her kan du finne de siste faglige innleggene fra nettverksmøtene i CYPRO.

Nettverksmøter:

19. desember 2022:

Tema 1: Undervisningsmateriellet DELE= DELTA v/ Kripos. 

Tema 2: Politi og kommuners erfaringer med ungdoms bruk og tilgang på illegale rusmidler etter ny høyesterettspraksis og politiets handlingsrom.

Presentasjoner:

1: Lær å bruke undervisningsmateriellet DELE = DELTA, v/ Christoffer Svenningsen, politiførstebetjent, Kripos, voldsseksjonen. Undervisningsmateriellet er tilrettelagt til bruk for voksne som jobber med barn og unge, som for eksempel lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og utekontakter: DELE=DELTA: Om deling av voldsvideoer

2: Har ungdoms bruk og tilgang på illegale rusmidler endret seg etter Høyesterett sine tre rusdommer i 2022? Erfaringer fra Finnmark politidistrik og Troms politidistrikt v/ Lise J. Folkestad, politioverbetjent/fagleder etterretning og forebygging i Troms politidistrikt.

3: Har ungdoms bruk og tilgang på illegale rusmidler endret seg etter Høyesterett sine tre rusdommer i 2022? Erfaringer fra Nordland politidistrikt v/ Henrik Brørs, politioverbetjent/politikontakt i Nordland  politidistrikt.

Bruk og tilgang på rusmidler blant ungdom etter endret høyesterettspraksis sett fra kommunale ståsted:

4: Alta kommune v/ Kaja Kristensen, leder ungdommens hus (muntlig presentasjon). Særlig poengtert: 

 • Flere russaker blant unge game-gutter
 • Politiet besøker ungdomshuset ofte, og blir dermed en naturlig del av miljøet, på ungdommenes egen arena. Har positiv effekt. 
 • «Ata – "det nye Bjørnøya».

5:Bodø kommune ved Torild Eriksen Nordland SLT-koordinator

6: Tromsø kommune v/ Bjarne Woll, SLT-koordinator og Arja Mubanga-Bjørn, prosjektleder folkehelseprosjekt - barn og unges psykisk helse og rusforebygging (muntlig presentasjon). Særlig poengtert: 

 • Felles møte 6/1 der ansvarsfordeling rund rusforebygging i 2023 settes på agendaen
 • Foreldrene til de som er tyngst belastet betaler prisen. Foreldrenes stemmer må løftes fram.
 • Ruskonferanse 2023 initiert av Tromsø ungdomsråd.

7: Politiets handlingsrom skissert i retningslinjer fra Riksadvokaten etter ny høyesterettspraksis om rusavhengiges befatning med narkotika til eget bruk v/ Statsadvokat Torstein Lindquister.

*************************************************************************************************************

9. september 2022: 

Tema 1:  Føringer for samarbeid, juridisk verktøykasse for informasjonsdeling og implikasjoner rundt samtykke v/ Christoffer Svenningsen, politiførstebetjent, Kripos, voldsseksjonen 

Presentasjoner: 

*************************************************************************************************************

21. mars 2022:

Tema: Tverretatlig og tverrfaglig forebyggende innsats i Nord-Norge rettet mot utsatte unge og deres familier.

Presentasjoner:


*************************************************************************************************************

NB:  Presentasjoner fra nettverktsmøter i 2021 listet opp nedenfor kan sendes på forespørsel. Ta kontakt med inger.m.holm@uit.no

30. november 2021:

Tema: Forebygging av kriminalitet og rusutvikling.  Refleksjoner fra ulike ståsteder.

Presentasjoner: 

 • Hvorfor er forskning på forebygging viktig? v/Torild E. Nordland,  SLT koordinator i Bodø kommune, 
 • Hva kan forskning på forebygging tilby kommunene? v/ Inger Marie Holm, førsteaman. RKBU nord, UiT
 • Forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling. Hva er det? Og hva bør det være? Refleksjoner med utgangspunkt i egne ungdomserfaringer. v/ Bertil Nordland, prosjektleder Blå Kors
 • Ungdomsperspektivet på forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling v/ Helene Nilsen, Bodø kommune
 • Et politiperspektiv på forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling i Troms politidistrikt v/ Kenneth Wøhni Helberg, politioverbetjent/u16 Troms politidistrikt
 • Et politiperspektiv på forebygging av ungdomskriminalitet i Nordland politidistrikt v/ Henrik Brørs, politioverbetjent Nordland pd.
 • Oppsummering fra møtet 

*************************************************************************************************************

10. september 2021: 

Tema: Undervisningsopplegget "delbart" og nettpatruljenes kriminalitetsforebyggende arbeid

Presentasjoner: 

 • Deling/ulovlig deling av bilder er et stort problem blant ungdom. Undervisningsopplegget «delbart» som forebyggende tiltak v/ Per Stein Johannesen, politioverbetjent og faggruppeleder elektroniske spor og internettrelaterte underslkelser, Kripos. (lenke til undervisningsopplegget "delbart" ligger under fanen "nyttige lenker" på hovedsiden)
 • Nettpatruljen fra fra et lokalt ståsted med særlig fokus på integrering av internett med annet kriminalitetsforebyggende arbeid v/Silja Arvola, kommunikasjonsrådgiver i Finnmark pd
 • Nettpatruljen fra fra et lokalt ståsted med særlig fokus på integrering av internett med annet kriminalitetsforebyggende arbeid v/ Lise Folkestad, politioverbetjent og fagleder etterretning og forebygging, Troms pd.
 • Nettpatruljen fra fra et lokalt ståsted med særlig fokus på integrering av internett med annet kriminalitetsforebyggende arbeid v/politioverbetjent ved forebyggende avsnitt og politikontakt Henrik Brørs, Nordland pd.
 • Kan helhetstanken forebygge sårbarhet og silotenking v/ Anita Hermandsen, politistasjonssjef Tromsø GDE, Troms pd. 

*************************************************************************************************************

11. juni 2021: 

Tema: Fritid som forebyggende arena av ungdomskriminalitet og rus.  Refleksjoner fra ulike ståsteder.

Presentasjoner: 

 • Hvorfor fokus på fritid som arene for forebygging av ungdomskriminalitet og rusatferd v/ Unn-Doris K. Bæck, professor i sosiologi, UiT 
 • Funn fra ung data 2021 på arenaen fritid v/ Arja Mubanga-Bjørn, prosjektleder folkehelseprosjet - barn og unges psykisk helse og rusforebygging, Tromsø kommune
 • Erfaringer fra arbeidet på fritidsarenaen i Tromsø kommune v/ Jonny Røsok Hansen, leder avdeling fritid, Tromsø kommune

*************************************************************************************************************

9. april 2021: 

Tema: Nytt nettverk - presentasjon av CYPRO samarbeidsnettverk

 • Presentasjon av forskningssøknaden CYRPO sendt Norges forskningsråd
 • Oppdateringer fra søknadens samarbeidspartnerne:
  • u16 i Tromsø og u16 Harstad (under etablering)
  • Oppdatering fra Tromsø  ungdomsråd
  • Oppdatering fra Finnmark politidistrikt, forebyggende enhet
  • Oppdatering fra Nordland politidistrikt, forebyggende enhet
  • Oppdatering fra Troms politidistrikt, forebyggende enhet
  • Oppdatering fra Kripos
  • Oppdatering fra Bodø kommune
  • Oppdatering fra Røde kors
  • Oppdatering fra RVTS nord