Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø er et forskningssenter, opprettet for å fremme allmennmedisinsk forskning i Nord-Norge. AFE er tilknyttet Institutt for Samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Enheten er en del av det allmennmedisinske miljøet ved instituttet og samarbeider blant annet med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

lege og pasient. Foto
Kontinuitet i lege-pasientforholdet har vist seg å gi flere helsegevinster. Foto: Oleksandr Latkun, Mostphotos

Norsk helsevesen blir stadig mer topptungt, og det stilles spørsmål om bærekraften ved veksten i spesialisthelsetjenesten. Samtidig er fastlegeordningen, der 90 prosent av pasient-konsultasjonene foregår, i dyp krise. Vi trenger flere allmennleger, bedre kompetanse i primærhelsetjenesten og bedre samhandling. Det er behov for ny og oppdatert kunnskap om de utfordringene fastleger møter i hverdagen. Gamle og nye forebyggende tiltak bør evalueres, diagnostikk og behandling av vanlige lidelser utvikles videre. Samhandling med spesialisthelsetjenesten bør evalueres ut fra primærhelsetjenestens og pasientens ståsted, og hensynet til samlet ressursbruk. Skrøpelige eldre som lever med mange sykdommer fordrer bedre samarbeid mellom fastlegene, sykehusene og den kommunale omsorgstjenesten.

AFE Tromsø vil møte disse utfordringer med relevante prosjekter. Med tanke på helsetjenestens bærekraft har vi startet et nasjonalt forskningsnettverk om overdiagnostikk. Vi har gjort forskning som bidrar til bedre diagnostikk og behandling av nedre luftveisinfeksjoner og av lungesykdommene astma og KOLS. Nå går vi videre med diagnostikk av hjertesvikt i allmennpraksis, og hva det betyr når allmennlegen hører bilyder på hjertet eller lungene. Vi forsker også på diagnostikk og behandling av pasienter med langvarig trøtthet og kroniske smerter, utforsker samhandling om lindrende behandling i distrikt, og samarbeid mellom fastlegene og barnevernet.

Siste nytt

Allmennlege og interessert i forskning?

AFE Nord ønsker kontakt med allmennleger fra Nordland, Troms og Finnmark, som ønsker å komme i gang med forskning. Ta kontakt om du har egne ideer eller om du vil vite mer om planlagte eller pågående prosjekter.

Kontakt oss

[Loading...]