Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

PraksisNett

«Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten» – PraksisNett – er en infrastruktur som legger til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

Om nettverket

Etableringen av Praksisnett ble finansiert av Norges forskningsråd og universitetene i perioden 2018 – 2022. Fra 2023 har PraksisNett finansiering over statsbudsjettet. Nettverket er landsdekkende og består av ca. 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en koordinerende enhet.

Nettverket bruker IT-systemet Snow, utviklet ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Snow Health Appliance Box er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens server og henter data i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. Alle data som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert, slik at dataene ikke kan føres tilbake til den enkelte lege eller pasient. Snowsystemet kan gjøre enkle analyser og opptellinger på tvers av disse boksene uten at data forlater legekontoret. Dette brukes til planlegging av studier og til å beskrive praksis - og pasientgrunnlaget på aggregert nivå.

Ved UiT – Norges arktiske universitet er PraksisNett forankret ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).

Følgende praksiser er inkludert i PraksisNett Nord per 22.01.2024:

Hvem kan bruke PraksisNett?

Forskere ved organisasjoner, institusjoner og bedrifter som er interessert i forskning på pasienter i fastlegepraksis, kan søke om å få bruke PraksisNett. Vi anbefaler å ta tidlig kontakt med oss. Bruk vårt kontaktskjema 

Utfyllende informasjon for forskere, fastleger og pasienter finner du her