Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Om oss

AFE Tromsø er organisert som et eksternt prosjekt ved Institutt for Samfunnsmedisin (ISM), Helsefak, UiT Norges Arktiske Universitet. Enheten er en del av det allmennmedisinske miljøet ved instituttet og samarbeider blant annet med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Historien om de allmennmedisinske forskningsenhetene

Sydspissen Tromsø. Foto
Foto: Torgrim Rath Olsen

De fire allmennmedisinske forskningsenhetene startet opp i september 2006. Da hadde det i over et år vært møter der Helse og Omsorgsdepartementet (HOD), Sosial- og Helsedirektoratet (SHdir), Legeforeningen og universitetene deltok. Sykehusreformen medførte en stor satsing på forskning i helseforetakene, og man mente at det samme burde skje i primærhelsetjenesten. Høsten 2005 anbefalte SHDir i en innstilling til HOD at staten skulle finansiere allmennmedisinsk forskning gjennom tildeling på statsbudsjettet til etablering og drift av fire forskningsenheter. ShDir beregnet at bemanning ville koste 5 mill kroner årlig per enhet. I tillegg skulle det settes av like mye til prosjektmidler. ShDir foreslo en årlig ramme på 40 millioner kroner, og i tillegg 10 millioner til kontorer og utstyr.

Slik gikk det dessverre ikke. Fra 2015 til 2022 forble den samlede årlige bevilgningen på statsbudsjettet til de fire forskningsenhetene uendret med 16,5 kroner. Justering for lønns og prisvekst siden 2015 burde i 2023 gitt en bevilgning på over 20 mill kroner, i stedet ble det 17 mill. Det vil si at enhetene siden 2015 har fått realnedgang i sine tilskudd.

Mangelen på offentlig finansiering av forskning i førstelinjen førte til at Legeforeningen har opprettet et allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), som deler ut midler til ph.d. prosjekter. Fondets tildelinger i 2021 var på rundt 17 millioner kroner. Merk at dette ikke er midler bevilget av Stortinget, men fondsmidler fra Legeforeningen – penger som blir tatt fra fastlegenes årlige tariffoppgjør.


Våre samarbeidspartnere

Årsmeldinger