Banner

181 i nord


UiT har fått i oppdrag å øke opptaket av legestudenter fra høsten 2023

Kunnskapsdepartementet (KD) tildelte i desember 2022 UiT 30 nye studieplasser til medisin med følgende begrunnelse: “Det er betydelige utfordringer med å rekruttere og beholde leger, spesielt i Nord-Norge. Leger med bakgrunn fra distriktene, er mer tilbøyelige til å praktisere i distriktene etter endt utdanning. Studieplassene skal benyttes i Nord-Norge, og studentene skal ha sin praksis der. KD forutsetter en økning i opptaket i 2023 som følge av midlene til nye studieplasser."

Dekanen ved det Helsevitenskapelige fakultet har tatt initiativ til en gjennomgang av legeutdanningen gjennom prosjektet  «181 i nord» 

Målet med prosjektet er å utarbeide et forslag til faglig og administrativ organisering av legeutdanningen slik at den er tilpasset 181 studenter per år.   Arbeidet organiseres i tre faser med tidsramme fra februar 2023 til desember 2024. Fra januar til juni 2024 implementeres vedtatte endringer slik at ny studieplan kan være iverksatt til studiestart høsten 2025. 

(Foto fra katastrofeøvelsen i 2018: Cathrine Brynjulfsen)

Prosjektgruppe

Instituttleder

Maja-Lisa Løchen

Professor

Anne Husebekk

[Loading...]