Banner

Organisering

Arbeidet organiseres som et prosjekt inndelt i faser. Hver fase er inndelt i arbeidspakker og arbeidsgrupper vil bli oppnevnt for å løse oppgaver knyttet til en arbeidspakke.

Organisering

Prosjektet er organisert som en funksjonell prosjektorganisasjon. Dette innebærer at faglig og organisatorisk tilpasning av eksisterende studieplan til økt antall studenter gjennomføres av en avdeling i virksomheten, i dette tilfellet Enhet for legeutdanning ved Det Helsevitenskapelige fakultet. Allerede eksisterende lederstruktur, samt rådgivende og besluttende organ som programstyret og programrådet i medisin, vil bli brukt til å ta beslutninger og gjøre vurderinger.

Prosjekteier og prosjektansvarlig

Prosjektet eies av Dekan Helsefak. Leder av programstyret for medisin er prosjektansvarlig med ansvar for den daglige overordnede styringen av prosjektet på vegne av prosjekteier.  

Styringsgruppa

Møteprotokoller styringsgruppe 181 i nord

Møte 7. mars 2023

Møte 27. april 2023

Møte 14. juni 2023

Ei styringsgruppe ledet av Dekan Helsefak er ansvarlig for ledelsen og administrasjonen av prosjektet. Styringsgruppa behandler og godkjenner framdriftsrapporter og gjør beslutninger i prosjektets faseoverganger.   

Fra juli 2023 vil Programstyret for medisin forsterkes med styringsgruppa i saker som omhandler økt studentantall. Programstyret vil i disse sakene, også inkludere de medlemmer i styringsgruppa som ikke sitter i programstyret.

Programstyret for medisin består av:

 • Instituttleder Institutt for klinisk medisin Maja-Lisa Løchen (leder)
 • Fylkeslege Statsforvalteren i Troms og Finnmark Anne Grethe Olsen
 • Instituttleder Institutt for samfunnsmedisin Torkjel M. Sandanger 
 • Instituttleder Institutt for medisinsk biologi Eva Sjøttem 
 • Studentrepresentant Katrine Nordeng Mellem 
 • Studentrepresentant Inga Aalberg Røstvold 

Styringsgruppa består av: 

 • Dekan Det helsevitenskapelige fakultet Gunbjørg Svineng (leder)
 • Viseadmin​istre​rende direktør Univesitetssykehuset Nord Norge Einar Bugge 
 • Leder Nasjonalt senter for distriksmedisin Anette Fosse 
 • Rådgiver Helse Nord RHF Halvor Hygen

Prosjektledelse

Programstyreleder og IKMs instituttleder Maja-Lisa Løchen har helhetlige prosjektansvaret inntil ny permanent studieleder tilsettes i 2024. Professor Anne Husebekk er daglig leder av prosjektet. Åshild Vik er prosjektkoordinator.

Prosjektleder er ansvarlig for daglig ledelse av prosjektet. Prosjektleder skal sikre at prosjektet leverer i henhold til prosjektets mandat og innenfor ytelsesmål for tid, kostnad, kvalitet, usikkerhet og omfang. Prosjektleder skal organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte, herunder oppnevne deltakere i arbeidsgrupper, levere saker til beslutning til styringsgruppen og forslag til vedtak til Programstyret for medisin, eller fakultetsstyret, samt delta i relevante møtearenaer på vegne av prosjektet. Prosjektleder rapporterer direkte til dekan.

Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper etableres i prosjektets forskjellige faser og har varierende lenge og antall deltakere. Deltakere foreslås av prosjektleder og godkjennes av programstyreleder på fullmakt. Hver arbeidsgruppe vil ha en lederfunksjon og en koordineringsfunksjon. Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder.  

Ressursbruk i hver arbeidsgruppe vil avhenge av arbeidspakkers kompleksitet og omfang. 

Rammen for arbeidsgruppenes arbeid er prosjektets mål og mandat. Rollen til medlemmer i arbeidsgrupper er å bidra med nødvendig fagkompetanse fra linjeenheten. 

Referansegruppe

Ved behov kan prosjektet benytte seg av en referansegruppe. Gruppen vil være et rådgivende organ uten ansvar for prosjektets suksess eller måloppnåelse. Referansegruppen oppnevnes av prosjektleder og vil bestå av ressurspersoner som har sagt seg villig til å gi råd til prosjektorganisasjonen, uten at de har noen formell myndighet i prosjektet.  

Anbefalinger for prosjektet

 • Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning legges til grunn for arbeidet. 
 • Læringsmål og læringsutbytter skal i hovedsak beholdes. 
 • Spirallæring og studentaktiviserende undervisningsformer beholdes. 
 • Høstsemesteret 4. studieår beholdes. Dette for å sikre at studentutveksling som foregår i dette semesteret videreføres. Desentraliserte modeller kan også delta i utvekslingen. 
 • Veiledet arbeid med masteroppgave (20 stp) beholdes.  
 • Struktur og organisering av alle typer undervisning vurderes.   
 • Planmessig økt bruk av Sim-senter/simulerte pasienter vurderes  
 • Eksamensform for alle studieår vurderes.  
 • Langsgående emner, Proffkom og Vitkom, beholdes, men tilpasninger i forbindelse økt antall studenter vurderes, også med tanke på veilednings-/mentor kapasitet.  
 • Forskerlinja i medisin beholdes 
 • Profesjonsstudiet ved UiT skal beholde og videreutvikle en desentralisert struktur.  
 • Nye behov, endringer eller tilpasninger i forhold til desentralisering skal identifiseres og vurderes, og følges opp i henhold til prosjektets anbefalinger. 
 • Ledelsesstruktur i utdanningen gjennom programstyre, programråd, emneledelse, delemneledelse, eksamenskommisjoner og fagenhetsledelse beholdes.  
 • Administrativ organisering av studiet vurderes.  
 • Forslag til ny organisering skal være økonomisk bærekraftig.
 • Prosjektet kan ta høyde for nye investeringer, økte arealbehov og økt bemanning i tilknyttet implementering av ny studieplan. 

Tidsramme for prosjektet

 • februar-mars 2023: Oppstart prosjekt  
 • mars-mai 2023: Fase 1 «overordnet struktur på studiet» 
 • mai 2023-april 2024: Fase 2 «detaljert struktur på studiet» 
  • Fase 2 a Hvordan kan vi skape en best mulig organisering, koordinering og arbeidsdeling mellom UiT og helseforetak?
  • Fase 2 b Hvordan kan vi skape en best oppbygging og organisering av emner og delemner?
  • Anbefaling for areal, - og ressursmessig organisering av 1. og 2. studieår skal leveres styringsgruppen i desember 2023
 • april-oktober 2024: Fase 3 «Administrativ og arealmessig organisering av studiet» 
 • oktober-desember 2024: Avslutte prosjekt.  

Hvem blir berørt?

Kull 23 Skal gjennomføre 1. studieår etter nåværende studieplan. Nødvendige tilpasninger i 1. studieår for kull 23, skal håndteres utenfor prosjektet. Institutt for medisinsk biologi, i samarbeid med Enhet for legeutdanning er ansvarlig for ivaretakelse av kull 23 1. studieår. 

Endringer skal iverksettes fra høst 2024 for:  

 • Kull 24: 1. studieår  
 • Kull 23: 2. studieår  

Endringer skal iverksettes fra høst 2025 for  

 • Kull 25: 1-6. studieår  
 • Kull 24: 2-6. studieår  
 • Kull 23: 3-6. studieår  

Kull 18, Kull 19, Kull 20, kull 21 og kull 22 gjennomfører studiet uten endringer som vedtas i forbindelse med prosjektet. Nødvendige endringer i studiet for disse kullene er utenfor prosjektets rammer.