Prosjekt 181 i Nord har endret organisering, men ikke innhold

Det jobbes hardt med å legge forholdene til rette for å motta 181 medisinstudenter ved UiT Norges arktiske universitet i august 2023.

Medisinstudenter ved UiT
Medisinstudenter ved UiT Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Portrettbilde av Svineng, Gunbjørg
Svineng, Gunbjørg gunbjorg.svineng@uit.no Dekan
Portrettbilde av Husebekk, Anne
Husebekk, Anne anne.husebekk@uit.no Professor
Publisert: 19.06.23 11:47 Oppdatert: 19.06.23 11:59
Helse og velferd Om UiT

IMB har hovedansvaret for undervisningen i første studieår og er til å ta imot 181 studenter i august. Studieplanen endres ikke. Det blir flere grupper i gruppeundervisningen. Forelesninger legges til rette slik at alle studenter får mulighet til å delta, i en kombinasjon av fysiske og digitale forelesninger. Samtidig fortsetter arbeidet med å tilpasse hele studieplanen til 181 studenter.

Prosjekt 181 i Nord ble organisert som et selvstendig prosjekt med dekanen som prosjekteier og Anne Husebekk som prosjektleder. Vi gjør nå en justering av organiseringen for å oppnå en tettere kobling mellom prosjektet og studieledelsen. Prosjekteier har sammen med styringsgruppen derfor bestemt at prosjektet flyttes inn i den ordinære linjen for ledelse av legeutdanningen. Nåværende prosjektleder og prosjektkoordinator vil fortsatt være sterkt engasjert i prosjektet under studieleders ledelse. På den måten forventer vi en enda bedre samkjøring av utviklingsprosessene og tilpasningene som gjøres for økningen til 151 studenter og videre til 181.

Innholdet i Prosjekt 181 i Nord er definert i flere faser, og fase 1 er gjennomført med kartlegging av studieplanen og identifisering av områder som må sees på spesielt som følge av flere studenter. Rapporten fra denne fasen er godkjent av dekanen og styringsgruppen, og gir retning for arbeidsgrupper som skal jobbe med innholdet i studiet mer konkret og i dybden. Det er bred enighet om at studieplanen fra 2012 er god og kan brukes videre tilpasset 181 studenter.

Fase 2 starter nå med arbeidsgrupper som blant annet skal jobbe med klinisk undervisning, vurdering/eksamen, nye undervisningsformer/pedagogiske prinsipper, økt desentralisering, arealsituasjonen, vurdering av de langsgående emnene VITKOM/PROFKOM i tillegg til HEL 0700. I fase 2b vil resultater fra arbeidsgruppene være grunnlaget for konkrete forslag til endringer i hvert studieår.

Mange ansatte og studenter vil delta i det videre arbeidet. Målet er å identifisere arbeidsgruppeledere og lage mandat for arbeidsgruppene før ferien. Permanente planer for første og andre studieår skal godkjennes av programstyret før jul og planleggingen av hele studiet tilpasset 181 studenter skal foreligge før jul i 2024. Det arbeides med tilsetting av flere klinikere i 50% stillinger UNN/UiT for å øke kapasiteten i klinisk undervisning og med å utvide antall plasser for desentralisert 6. år ved Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Prosjektet vil i tillegg utrede desentralisering på flere lokalisasjoner og andre tidspunkt i studiet.

Det vil bli invitert til nytt allmøte høsten 2023.


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet
Svineng, Gunbjørg gunbjorg.svineng@uit.no Dekan
Husebekk, Anne anne.husebekk@uit.no Professor
Vi anbefaler