181 i nord – status januar 2024

Det første semesteret med 181 medisinstudenter ved UiT Norges arktiske universitet er nå gjennomført. 

Beredskapsøvelse medisinstudenter
Bilde fra en beredskapsøvelse for medisinstudenter. Foto: Oddleif Larsen / UiT
Portrettbilde av Løchen, Maja-Lisa
Løchen, Maja-Lisa maja-lisa.lochen@uit.no Instituttleder IKM, professor i forebyggende medisin
Portrettbilde av Husebekk, Anne
Husebekk, Anne anne.husebekk@uit.no Professor
Publisert: 03.01.24 12:05 Oppdatert: 05.01.24 09:37
Helse og velferd Om UiT

Studentene er stort sett fornøyde med undervisningen og studentmiljøet. Det er sitteplasser for alle som møter opp i auditoriene, og strømming fungerer for de som ønsker å følge forelesningene digitalt. Selv om det har vært enkelte bekymringsytringer i media, er det ikke registrert noen formelle klager fra studentene

Det er derfor på sin plass å rose administrasjon og fagpersonell for tilpasningene som er gjort for å håndtere 181 studenter i 1. studieår.

Første leveranse fra arbeidsgruppene – endringer i 1.-2. studieår

20. desember leverte arbeidsgruppene i 181-prosjektet sine anbefalinger for endringer og tilpasninger i 1. og 2. studieårArbeidsgruppene består av representanter for Helsefak og UNN, i tillegg til to studenter i hver gruppe.

Rapportene gjennomgås nå av prosjektledelsen, og danner grunnlaget for saken som skal til behandling i programstyret 15. februar.

Det er ikke uten videre lett å endre to studieår uten å ta hensyn til hele studieforløpet.

Det kan derfor være at noen foreslåtte endringer for 1. og 2. studieår må vente til man kan se alle foreslåtte endringer under ett. Frist for endelig rapport fra arbeidsgruppene for hele studiet er 20. april.

Deretter skal anbefalingene bearbeides av prosjektledelsen, før den endelige saken behandles av programstyret og fakultetsstyret høsten 2024.

De største endringene som foreslås for programstyret i denne omgang, er knyttet til eksamener og testinger.  Det foreslås to ordinære fageksamener i andre studieår, i tillegg til en praktisk klinisk eksamen i vårsemesteret (i forkant av den ordinære eksamenen ved semesterslutt).

Hvis dette skal gjennomføres, må det gjøres omrokkeringer i timeplanen for å flytte klinisk undersøkelseskurs på tredje studieår til vårsemesteret andre studieår.

Det foreslås noen endringer knyttet til varigheten av første valgfriperiode og innholdet i denne. Den frigjorte tiden kan brukes til mer undervisning i klinisk undersøkelsesmetodikk.

Generelt har arbeidsgruppene lagt vekt på at legestudiet med 181 studenter krever mer administrativt personell og mer fagpersonell. Arbeidsgruppene har i liten grad konkretisert hvor mange ansettelser som må gjøres. Prosjektledelsen ønsker at dette blir konkretisert i de endelige rapportene fra arbeidsgruppene.

Prosjektledelsen vil også anbefale ovenfor programstyret at forskerlinjestudentordningen utvides slik at det opprettholdes et tilbud til cirka 10 prosent av studentene.

Administrativ endring i 181 prosjektet

Studieleder Katrine Wennevold slutter i løpet av januar og førsteamanuensis Unni Ringberg overtar studielederstillingen midlertidig. Hennes oppgave blir å vedlikeholde daglig drift i legestudiet.

Programstyreleder og IKMs instituttleder Maja-Lisa Løchen overtar det helhetlige prosjektansvaret inntil ny permanent studieleder er på plass. Anne Husebekk er daglig leder av prosjektet.

Prosjektkoordinator Helle Jørgensen har også valgt å slutte i sin stilling. Arbeidet med å ansette ny koordinator er i gang, og vedkommende vil være på plass i midten av februar.

Det betyr at prosjektet kan gå videre som planlagt.

Prosjekt 181 i nord kan sammenliknes med et stort puslespill med svært mange brikker som til slutt skal passe sammen. Det er mange elementer som er avhengig av hverandre både når det gjelder administrativt og faglig personell, areal, timeplanelementer, praksis, Rethos og læringsutbytter, eksamener og testinger. Samarbeidet med UNN og de andre helseforetakene er også viktig. Det betyr at «lite er ferdig før alt er ferdig».

Det gjenstår å høre hva programstyret og etter hvert fakultetsstyret vedtar av endringer. Det aller viktigste er å beholde studiekvaliteten, og kvaliteten på de legene som utdannes. Det er viktige rettesnorer for arbeidet i prosjektet.

Prosjektgruppen er optimistisk og mener at det er mulig å gjennomføre endringer i legestudiet som bevarer særpreget og kvaliteten i 2012 studieplanen for legestudiet ved UiT. 


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin
Løchen, Maja-Lisa maja-lisa.lochen@uit.no Instituttleder IKM, professor i forebyggende medisin
Husebekk, Anne anne.husebekk@uit.no Professor
Vi anbefaler