Rekruttering av ansatte

Ansettelse uten utlysning

Hovedregelen er at stillinger i staten skal lyses ut. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak, alt ettersom hvilken type stilling det gjelder og andre forhold ved den konkrete stillingen. 

Nedenfor finner du informasjon og sjekklister for de ulike typene ansettelse uten utlysning.  

Undervisnings- og forskningsstilling

Hvilken type ansettelse gjelder det?

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. Det kan gjøres unntak for stillinger som er for en periode på inntil seks måneder. Hjemmel for midlertidig ansettelse må være oppfylt.

Vedtak om ansettelse gjøres av instituttleder eller dekan, avhengig av organiseringen ved fakultetet.

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som vedtar ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Sjekk om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse. Midlertidig ansettelse

Vurder om behovet for stillingen gjelder i mer enn seks måneder. I så fall skal dere lyse ut stillingen. Dere kan unnlate utlysning i disse tilfellene

  • årsak til midlertidigheten er et uforutsett behov, eller
  • forutsetningene for ansettelse i 6-12 måneder er oppfylt (se egen sjekkliste for 6-12 måneder)
Ta kontakt med rekrutteringstjenesten for rådgivning.
Steg 1 - forberedelse
Vurder stillingsbetegnelse/-kode. Lokal lønnspolitikk ved UiT
   
Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-post og privat mobilnr.  
Informer om stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen. Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon. Innhent kontaktinformasjon til referanser.  
Bedømmelse og intervju  
Bedømmelse. Bedømmelse ansettelse uten utlysning
Gjennomfør intervju/samtale. Avklar lønnsforventning med kandidaten. Intervjuguide(kommer)
Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Ansettelse  
Instituttleder må vedta ansettelsen skriftlig.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid. Prøvetidsbestemmelser
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send på godkjenning etter enhetens interne rutiner.  
Send bestillingsskjemaet til Rekrutteringstjenesten (SREK) i Elements eller TopDesk.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Administrativ ansettelse for en periode på inntil seks måneder

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. Det kan gjøres unntak for stillinger som er for en periode på 6-12 måneder, dersom ordinær ansettelsesprosess ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten. I tillegg må hjemmel for midlertidig ansettelse være oppfylt.

Instituttleder innstiller til ansettelsen. Dekan eller fakultetsdirektør har ansettelsesmyndigheten, avhengig av organiseringen ved det enkelte fakultet.

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som innstiller til ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Sjekk om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse. Midlertidig ansettelse
Vurder om behovet for stillingen gjelder for en periode på mer enn 12 måneder. I så fall skal dere lyse ut stillingen. Ta kontakt med Rekrutteringstjenesten dersom dere trenger rådgivning. Steg 1 - forberedelse
Vurder om vilkåret for å gjøre unntak fra utlysning er oppfylt: at ordinær ansettelsesprosess ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten. Unntak fra utlysning
Vurder stillingsbetegnelse/-kode. Lokal lønnspolitikk ved UiT
Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Informer om stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen.  Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon. Innhent kontaktinformasjon til referanser.  
Bedømmelse og intervju  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning
Gjennomfør intervju/samtale. Avklar lønnsforventnng med kandidaten. Intervjuguide (kommer)
Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Innstilling og ansettelse  
Instituttleder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid. Prøvetidsbestemmelser
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements/TopDesk, og send på godkjenning etter enhetens interne rutiner.  
Sørg for å få godkjenning fra ansettelsesmyndigheten, som er dekan eller fakultetsdirektør avhengig av organiseringen ved fakultetet. Gi begrunnelse for hvorfor ordinær ansettelsesprosess ikke vil kunne gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten.  
Send bestillingsskjema for ansettelse til Rekrutteringstjenesten (SREK) i Elements eller TopDesk. Legg ved CV, vitnemål, evt. annen dokumentasjon, stillingsbeskrivelse, bedømmelse, innstilling og godkjenning fra ansettelsesmyndigheten til bestillingsskjema i ePhorte.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Administrativ ansettelse for en periode på 6-12 måneder

Hovedregelen er at alle internt finansierte undervisnings- og forskerstillinger skal lyses ut. Det kan gjøres unntak dersom det foreligger «særlige grunner». 

Universitetsdirektøren har presisert at bruken av direkte ansettelse på interne midler skal holdes på et minimum, og at det i hovedsak brukes når det ikke anses hensiktsmessig å lyse ut stillingen fordi rekrutteringsgrunnlaget er lite. I all hovedsak benyttes direkte ansettelse på interne midler bare for bistillinger.

Instituttleder innstiller til ansettelsen. Tilsettingsutvalget er ansettelsesmyndigheten (bistilling).

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som innstiller til ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Involver fagmiljøet ved behov. Steg 1 - forberedelse
Definer formålet med stillingen, konkretiser stillingsperioden, konkretiser arbeidsoppgavene og definer kvalifikasjonskravene.  
Vurder stillingsbetegnelse/-kode. Lokal lønnspolitikk ved UiT
Hvis behov, vurder annen fordeling av andel undervisning/FoU enn standard. Retningslinjer for fordeling av arbeidstid undervisnings- og forskerstillinger

Vurder om det foreligger «særlige grunner» for å unnlate utlysning. Det må gis en grundig redegjørelse for

  1. fakultetets/fagområdets behov,
  2. personens kompetanse i forhold til fakultetets/fagområdets behov, og
  3. rekrutteringssituasjonen for fagområdet.
Unntak fra utlysning
Hvis det er en mann som direkte ansettes, må det redegjøres for hvilke tiltak som er gjort for å rekruttere kvinner til stillingen.  
Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Lag en skriftlig stillingsbeskrivelse basert på de aktuelle punktene ovenfor.  Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Kommunikasjon med kandidaten:  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanse(r), fortrinnsvis minst to.  
Send stillingsbeskrivelsen til kandidaten.  
Informer om at dere skal gjennomføre faglig bedømmelse og intervju, og at tilsettingsutvalget skal vedta ansettelsen.  
Bedømmelse og intervju:  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning 
Gjennomfør intervju. Avklar lønnsforventning med kandidaten.

Intervjuguide (kommer)

Sjekk referanser, fortrinnsvis minst to.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Innstilling og ansettelse:  
Instituttleder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Vurder evt. unntak fra utdanningsfaglig kompetanse. Unntak fra utdanningsfaglig kompetanse
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Vurder evt. andre vilkår for ansettelsen.  
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send til rekrutteringstjenesten (SREK). Legg ved CV, vitnemål og annen dokumentasjon, stillingsbeskrivelse, bedømmelse, intervjunotat og innstilling.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Direkte ansettelse på interne midler (bistilling)

Hovedregelen er at alle undervisnings- og forskerstillinger skal lyses ut. For eksternt finansierte stillinger kan det gjøres unntak. Dersom enheten ikke lyser ut en eksternt finansiert stilling, skal det redegjøres for de vurderingene som er gjort.

Instituttleder innstiller til ansettelsen. Ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndigheten. 

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som innstiller til ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Involver fagmiljøet ved behov.  
Definer formålet med stillingen, konkretiser stillingsperioden, konkretiser arbeidsoppgavene og definer kvalifikasjonskravene.

Steg 1 - forberedelse

Vurder stillingsbetegnelse/-kode.

Lokal lønnspolitikk ved UiT

Hvis aktuelt: vurder om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse

Hvis behov, vurder annen fordeling av andel undervisning/FoU enn standard. Retningslinjer for fordeling av arbeidstid undervisnings- og forskerstillinger
Vurder behovet for direkte ansettelse kontra utlysning.  
Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Lag en skriftlig stillingsbeskrivelse basert på de aktuelle punktene ovenfor. Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Innhent CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanse(r), fortrinnsvis minst to.  
Send stillingsbeskrivelsen til kandidaten.  
Informer om at dere skal gjennomføre faglig bedømmelse og intervju, og at tilsettingsutvalget skal vedta ansettelsen.  
Bedømmelse og intervju  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning
Gjennomfør intervju. Avklar lønnsforventning med kandidaten.

Intervjuguide (kommer)

Sjekk referanser, fortrinnsvis minst to.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Innstilling og ansettelse  
Instituttleder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Vurder evt. unntak fra utdanningsfaglig kompetanse. Unntak fra utdanningsfaglig kompetanse
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid. Prøvetidsbestemmelser
Vurder evt. andre vilkår for ansettelsen.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements/TopDesk, og send til Rekrutteringstjenesten (SREK). Legg ved CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon, stillingsbeskrivelse, bedømmelse, intervjunotat og innstilling.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Direkte ansettelse på eksterne midler

Forutsetning for at en stilling anses som personlig, er at kandidaten er navngitt i tildelingsbrevet fra finansieringskilden.

Dekan eller tilsvarende tjenestemyndighet har ansettelsesmyndigheten.

Se sjekklisten under for aktiviteter ved ansettelse i denne type stilling.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Innhent godkjenning fra dekanen eller tilsvarende tjenestemyndighet.  
Utform en stillingsbeskrivelse der det fremgår stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventinger og goder som ligger i stillingen, og send til kandidaten.  Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning 
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn feltene i pkt. 1 i bestillingsskjemaet for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send til Rekrutteringstjenesten (SREK).  
Legg ved tildelingsbrev, CV, vitnemål og bedømmelse til bestillingsskjemaet i Elements/TopDesk.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Eksternt finansiert, midlertidig, personlig tildelt stilling
Sist endret: 24.06.2024

Forsker

Hvilken type ansettelse gjelder det?

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. Det kan gjøres unntak for stillinger som er for en periode på inntil seks måneder. Hjemmel for midlertidig ansettelse må være oppfylt.

Vedtak om ansettelse gjøres av instituttleder eller dekan, avhengig av organiseringen ved fakultetet.

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som vedtar ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Sjekk om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse

Vurder om behovet for stillingen gjelder i mer enn seks måneder. I så fall skal dere lyse ut stillingen. Dere kan unnlate utlysning i disse tilfellene

  • årsak til midlertidigheten er et uforutsett behov, eller
  • forutsetningene for ansettelse i 6-12 måneder er oppfylt (se egen sjekkliste for 6-12 måneder)
Ta kontakt med rekrutteringstjenesten for rådgivning.

Steg 1 - forberedelse

Vurder stillingsbetegnelse/-kode.

Lokal lønnspolitikk ved UiT

Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Informer om stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen.  

Mal stillingsbeskrivelse (kommer)

Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanser.  
Bedømmelse og intervju  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning 
Gjennomfør intervju. Avklar lønnsforventning med kandidaten. Intervjuguide (kommer)
Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Ansettelse  
Instituttleder må vedta ansettelsen skriftlig.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send på godkjenning etter enhetens interne rutiner.  
   

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Ansettelse for en periode på inntil seks måneder

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. Det kan gjøres unntak for stillinger som er for en periode på 6-12 måneder, dersom ordinær ansettelsesprosess ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten. I tillegg må hjemmel for midlertidig ansettelse være oppfylt.

Instituttleder innstiller til ansettelsen. Dekan eller fakultetsdirektør har ansettelsesmyndigheten, avhengig av organiseringen ved det enkelte fakultet.

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som innstiller til ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Sjekk om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse

Vurder om behovet for stillingen gjelder for en periode på mer enn 12 måneder. I så fall skal dere lyse ut stillingen. Ta kontakt med Rekrutteringstjenesten dersom dere trenger rådgivning.

Steg 1 - forberedelse

Vurder om vilkåret for å gjøre unntak fra utlysning er oppfylt: at ordinær ansettelsesprosess ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten.

Unntak fra utlysning

Vurder stillingsbetegnelse/-kode.

Lokal lønnspolitikk ved UiT

Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr  
Informer om stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen. Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanser.  
Bedømmelse og intervju  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning
Gjennomfør intervju. Avklar lønnsforventning med kandidaten.

Intervjuguide (kommer)

Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Innstilling og ansettelse  
Instituttleder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements/TopDesk, og send på godkjenning etter enhetens interne rutiner.  
Sørg for å få godkjenning fra ansettelsesmyndigheten, som er dekan eller fakultetsdirektør avhengig av organiseringen ved fakultetet. Gi begrunnelse for hvorfor ordinær ansettelsesprosess ikke vil kunne gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten.  
Send bestillingsskjema for ansettelse til Rekrutteringstjenesten (SREK) i Elements eller TopDesk. Legg ved CV, vitnemål, evt. annen dokumentasjon, stillingsbeskrivelse, bedømmelse, innstilling og godkjenning fra ansettelsesmyndigheten til bestillingsskjema i ePhorte.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Ansettelse for en periode på 6-12 måneder

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. For eksternt finansierte stillinger kan det gjøres unntak. Dersom enheten ikke lyser ut en eksternt finansiert stilling, skal det redegjøres for de vurderingene som er gjort.

Instituttleder innstiller til ansettelsen. Ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndigheten. 

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som innstiller til ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Involver fagmiljøet ved behov.  
Definer formålet med stillingen, konkretiser stillingsperioden, konkretiser arbeidsoppgavene og definer kvalifikasjonskravene.

Steg 1 - forberedelse

Hvis aktuelt: Sjekk om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse

Vurder stillingsbetegnelse/-kode.

Lokal lønnspolitikk ved UiT

Vurder behovet for direkte ansettelse kontra utlysning.  
Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Lag en skriftlig stillingsbeskrivelse basert på de aktuelle punktene ovenfor. Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr  
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanser, fortrinnsvis minst to.  
Send stillingsbeskrivelsen til kandidaten.  
Informer om at dere skal gjennomføre faglig bedømmelse og intervju, og at tilsettingsutvalget skal vedta ansettelsen.  
Bedømmelse og intervju  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning
Gjennomfør intervju. Avklar lønnsforventning med kandidaten.

Intervjuguide (kommer)

Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Innstilling og ansettelse  
Instituttleder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Vurder evt. andre vilkår for ansettelsen.  
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements/TopDesk, og send til Rekrutteringstjenesten (SREK). Legg ved CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon, stillingsbeskrivelse, bedømmelse, intervjunotat og innstilling.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Direkte ansettelse på eksterne midler

Forutsetning for at en stilling anses som personlig, er at kandidaten er navngitt i tildelingsbrevet fra finansieringskilden.

Dekan eller tilsvarende tjenestemyndighet har ansettelsesmyndigheten.

Se sjekklisten under for aktiviteter ved ansettelse i denne type stilling.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Innhent godkjenning fra dekanen eller tilsvarende tjenestemyndighet.  
Utform en stillingsbeskrivelse der det fremgår stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen, og send til kandidaten.  Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn feltene i pkt. 1 i bestillingsskjemaet for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send til SREK.  
Legg ved tildelingsbrev, CV, vitnemål og bedømmelse til bestillingsskjemaet i Elements/TopDesk.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Eksternt finansiert, midlertidig, personlig tildelt stilling
Sist endret: 10.07.2023

Postdoktor

Hvilken type ansettelse gjelder det?

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. For eksternt finansierte stillinger kan det gjøres unntak. Dersom enheten ikke lyser ut en eksternt finansiert stilling, skal det redegjøres for de vurderingene som er gjort.

Instituttleder innstiller til ansettelsen. Ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndigheten. 

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som innstiller til ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Involver fagmiljøet ved behov.  
Definer formålet med stillingen, konkretiser stillingsperioden, konkretiser arbeidsoppgavene og definer kvalifikasjonskravene.

Steg 1 - forberedelse

Vurder om det er behov for undervisning, veiledning eller annet pliktarbeid ved enheten. Pliktarbeid kan tillegges stillingen dersom enheten finansierer det.  
Vurder behovet for direkte ansettelse kontra utlysning.  
Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Lag en skriftlig stillingsbeskrivelse basert på de aktuelle punktene ovenfor.  Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanse(r), fortrinnsvis minst to.  
Send stillingsbeskrivelsen til kandidaten.  
Informer om at dere skal gjennomføre faglig bedømmelse og intervju, og at tilsettingsutvalget skal vedta ansettelsen.  
Bedømmelse og intervju  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning 
Gjennomfør intervju. Avklar lønnsforventning med kandidaten.

Intervjuguide (kommer)

Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Innstilling og ansettelse  
Instituttleder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Vurder evt. andre vilkår for ansettelsen.  
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements/TopDesk, og send til Rekrutteringstjenesten (SREK). Legg ved CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon, stillingsbeskrivelse, bedømmelse, intervjunotat og innstilling.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Direkte ansettelse på eksterne midler

Forutsetning for at en stilling anses som personlig, er at kandidaten er navngitt i tildelingsbrevet fra finansieringskilden.

Dekan eller tilsvarende tjenestemyndighet har ansettelsesmyndigheten.

Se sjekklisten under for aktiviteter ved ansettelse i denne type stilling.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Innhent godkjenning fra dekanen eller tilsvarende tjenestemyndighet.  

Utform en stillingsbeskrivelse der det fremgår stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen, og send til kandidaten. Involver fagmiljøet ved behov.

 Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning 
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn feltene i pkt. 1 i bestillingsskjemaet for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send til SREK.  
Legg ved tildelingsbrev, CV, vitnemål og bedømmelse til bestillingsskjemaet i Elements.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Eksternt finansiert, personlig tildelt stilling
Sist endret: 10.07.2023

Stipendiat

Hvilken type ansettelse gjelder det?

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. For eksternt finansierte stillinger kan det gjøres unntak. Dersom enheten ikke lyser ut en eksternt finansiert stilling, skal det redegjøres for de vurderingene som er gjort.

Instituttleder innstiller til ansettelsen. Ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndigheten. 

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for ansettelsen, og deg som innstiller til ansettelsen. Dette er ofte et samarbeid mellom kontorsjef og instituttleder.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Involver fagmiljøet ved behov.  
Definer formålet med stillingen, konkretiser stillingsperioden, konkretiser arbeidsoppgavene og definer kvalifikasjonskravene.

Steg 1 - forberedelse

Vurder om det er behov for undervisning, veiledning eller annet pliktarbeid ved enheten. Pliktarbeid kan tillegges stillingen dersom enheten finansierer det.  
Vurder behovet for direkte ansettelse kontra utlysning.  
Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Lag en skriftlig stillingsbeskrivelse basert på de aktuelle punktene ovenfor. Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanse(r), fortrinnsvis minst to.  
Send stillingsbeskrivelsen til kandidaten.  
Informer om at dere skal gjennomføre faglig bedømmelse og intervju, og at tilsettingsutvalget skal vedta ansettelsen.  
Bedømmelse og intervju  
Det må gjøres en vurdering av om kandidaten er kvalifisert for opptak til fakultetets ph.d.-program. Ta kontakt med saksbehandler fra SREK som administrerer dette.  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning 
Gjennomfør intervju. Avklar lønnsforventning med kandidaten.

Intervjuguide (kommer)

Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Innstilling og ansettelse  
Instituttleder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Vurder evt. andre vilkår for ansettelsen.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements/TopDesk, og send til Rekrutteringstjenesten (SREK). Legg ved CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon, stillingsbeskrivelse, bedømmelse, intervjunotat og innstilling.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Direkte ansettelse på eksterne midler

Forutsetning for at en stilling anses som personlig, er at kandidaten er navngitt i tildelingsbrevet fra finansieringskilden.

Dekan eller tilsvarende tjenestemyndighet har ansettelsesmyndigheten.

Se sjekklisten under for aktiviteter ved ansettelse i denne type stilling.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Innhent godkjenning fra dekanen eller tilsvarende tjenestemyndighet.  
Utform en stillingsbeskrivelse der det fremgår stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen, og send til kandidaten. Involver fagmiljøet ved behov.  Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og annen dokumentasjon.  
Bedømmelse.  Bedømmelse ansettelse uten utlysning
Det må gjøres en vurdering av om kandidaten er kvalifisert for opptak til fakultetets ph.d.-program. Ta kontakt med saksbehandler fra SREK som administrerer dette, evt. kan opptaksvurdering gjøres etter at bestillingsskjema er sendt.  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn feltene i pkt. 1 i bestillingsskjemaet for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send til SREK.  
Legg ved tildelingsbrev, CV, vitnemål og bedømmelse til bestillingsskjemaet i Elements.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Eksternt finansiert, personlig tildelt stilling
Sist endret: 10.07.2023

Teknisk/administrativ stilling

Hvilken type ansettelse gjelder det?

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. Det kan gjøres unntak for stillinger som er for en periode på inntil seks måneder. Hjemmel for midlertidig ansettelse må være oppfylt.

Vedtak om ansettelse fattes av universitetsdirektøren / avdelingsdirektør/ dekan/ fakultetsdirektør/ instituttleder/ seksjonsleder avhengig av organiseringen.

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for- og/eller vedtar ansettelsen.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Sjekk om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse

Vurder om behovet for stillingen gjelder i mer enn seks måneder. I så fall skal dere lyse ut stillingen. Dere kan unnlate utlysning i disse tilfellene

  • årsak til midlertidigheten er et uforutsett behov, eller
  • forutsetningene for ansettelse i 6-12 måneder er oppfylt (se egen sjekkliste for 6-12 måneder)
Ta kontakt med rekrutteringstjenesten for rådgivning.

Steg 1 - forberedelse

Vurder stillingsbetegnelse/-kode.

Lokal lønnspolitikk ved UiT

Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Informer om stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen. Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon. Innhent kontaktinformasjon til referanser.  
Intervju og referansesjekk  
Gjennomfør intervju/samtale. Avklar lønnsforventning med kandidaten. Intervjuguide (kommer)
Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Ansettelse  
Universitetsdirektøren / avdelingsdirektør/ dekan/ fakultetdirektør/ instituttleder/ seksjonsleder må vedta ansettelsen skriftlig.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Vurder hvilken lønn som skal tilbys.   
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send på godkjenning etter enhetens interne rutiner.  
Send bestillingsskjemaet til Rekrutteringstjenesten (SREK) i Elements eller TopDesk. Legg ved CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Ansettelse for en periode på inntil seks måneder

Hovedregelen er at ledige stillinger i staten skal lyses ut. Det kan gjøres unntak for stillinger som er for en periode på 6-12 måneder, dersom ordinær ansettelsesprosess ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten. Hjemmel for midlertidig ansettelse må være oppfylt.

Nærmeste leder avgir innstilling og universitetsdirektøren/avdelingsdirektør/dekan/fakultetsdirektør har ansettelsesmyndigheten.

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for- og/eller innstiller til ansettelsen.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Sjekk om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse

Vurder om behovet for stillingen gjelder for en periode på mer enn 12 måneder. I så fall skal dere lyse ut stillingen. Ta kontakt med Rekrutteringstjenesten dersom dere trenger rådgivning.

Steg 1 - forberedelse

Vurder om vilkåret for å gjøre unntak fra utlysning er oppfylt: at ordinær ansettelsesprosess ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten.  

Unntak fra utlysning

Vurder stillingsbetegnelse/-kode.

Lokal lønnspolitikk ved UiT

Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Informer om stillingsperiode, arbeidsoppgaver, arbeidssted, forventninger og goder som ligger i stillingen. Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Innhent CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanser.  
Intervju og referansesjekk  
Gjennomfør intervju/samtale. Avklar lønnsforventning med kandidaten.

Intervjuguide (kommer)

Sjekk referanser.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Ansettelse  
Nærmeste leder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Vurder hvilken lønn som skal tilbys.   
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements eller TopDesk, og send på godkjenning etter enhetens interne rutiner.   
Sørg for å få godkjenning fra ansettelsesmyndigheten, som er universitetsdirektøren/avdelingsdirektøren/dekan/fakultetsdirektør avhengig av organiseringen. Gi begrunnelse for hvorfor ordinær ansettelsesprosess ikke vil kunne gjennomføres uten vesentlig ulempe for enheten.  
Send bestillingsskjema for ansettelse til Rekrutteringstjenesten (SREK) i Elements eller TopDesk. Legg ved CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon, evt. intervjunotat og innstilling.  .

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Ansettelse for en periode på 6-12 måneder

Hovedregelen er at alle stillinger skal lyses ut. For eksternt finansierte stillinger kan det gjøres unntak. Dersom enheten ikke lyser ut en eksternt finansiert stilling, skal det redegjøres for de vurderingene som er gjort.

Nærmeste leder innstiller til ansettelsen. Ansettelsesrådet har ansettelsesmyndigheten. 

Se sjekklisten under for aktiviteter som må gjøres av deg som tilrettelegger for- og/eller innstiller til ansettelsen.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forberedelse  
Definer formålet med stillingen, konkretiser stillingsperioden, konkretiser arbeidsoppgavene og definer kvalifikasjonskravene.

Steg 1 - forberedelse

Hvis aktuelt: Sjekk om det foreligger hjemmel for midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse

Vurder stillingsbetegnelse/-kode.

Lokal lønnspolitikk ved UiT

Vurder behovet for direkte ansettelse kontra utlysning.  
Hvis aktuelt, vurder i hvor stor grad arbeidstaker skal ha tilstedeværelsesplikt på campus. Hvis arbeidstaker skal jobbe delvis fra utlandet, må tilstedeværelse i Norge beskrives i antall dager eller stillingsprosent.  
Lag en skriftlig stillingsbeskrivelse. Mal stillingsbeskrivelse (kommer)
Kommunikasjon med kandidaten  
Innhent opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bankkonto, statsborgerskap, privat e-postadresse og privat mobilnr.  
Innhent CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon.  
Innhent kontaktinformasjon til referanse(r).  
Send stillingsbeskrivelsen til kandidaten.  
Intervju og referansesjekk  
Gjennomfør intervju. Avklar lønnsforventning med kandidaten.

Intervjuguide (kommer)

Sjekk referanse(r).

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Ansettelse  
Nærmeste leder må gjøre en skriftlig innstilling.  
Hvis aktuelt, vurder unntak fra prøvetid.

Prøvetidsbestemmelser

Hvis aktuelt, vurder andre vilkår for ansettelsen.  
Vurder hvilken lønn som skal tilbys.  
Fyll inn nødvendig informasjon i bestillingsskjema for ansettelse i Elements/TopDesk, og send til Rekrutteringstjenesten (SREK). Legg ved CV, vitnemål og evt. annen dokumentasjon, stillingsbeskrivelse, intervjunotat og innstilling.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Direkte ansettelse på eksterne midler
Sist endret: 10.07.2023
Ansettelse uten utlysning