Rekruttering av ansatte

4. Intervju

Nedenfor finner du sjekklister for intervju og andre seleksjonsmetoder, tilpasset stillingskategori og rolle.

Enheter kan ha ulik intern organisering, og oppgaver kan være delegert til andre roller og funksjoner enn de som nevnes her.

Undervisnings- og forskningsstilling

Hvilken rolle har du i prosessen?

Instituttleder er innstillende myndighet, og har ansvar for å utnevne intervjukomite og se til at intervjukomiteen gjennomfører intervjuprosessen.  I sjekklisten under finner du aktuelle aktiviteter. Oppgavene er ofte delt mellom instituttleder og kontorsjef.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Hvis søker med ekstern fortrinnsrett/overtallighetsattest har meldt seg, vurder om kandidaten oppfyller vilkårene og dermed skal ansettes. Hvis dere skal ansette kandidaten, meld Rekrutteringstjenesten om å stanse pågående ansettelsesprosess. Ekstern fortrinnsrett
Utnevn intervjukomite. Begge kjønn bør være representert. Nærmeste leder bør normalt delta.  
Send informasjon om komite til Rekrutteringstjenesten, som gir medlemmene tilgang til stillingen i Jobbnorge.  
Gi komiteen en innføring i mandat, regelverk, malbruk m.v. Gjennomgå «sjekkliste intervjukomite» med komiteen.  
Avklare rollefordeling i intervjuprosess med intervjukomiteen – hvem gjør hva.  
Sett tidsramme for intervjuprosessen.   

Sist endret: 17.10.2023
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

I sjekklisten under finner dere aktiviteter som vi anbefaler dere å gjennomføre for å få en god intervjuprosess.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon

Medlemmer av intervjukomite skal vurdere egen habilitet.

Sjekkliste habilitetsvurdering
Gjennomfør forberedende møte i komiteen.  

Sett dere inn i regler for gjennomføring av intervju.

Intervjukomiteens mandat

Velg ut kandidater til intervju, evt. i samråd innstillende myndighet. Dersom kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse, skal minst én fra hver gruppe innkalles til intervju.

Utvelgelse til intervju vitenskapelige stillinger

Positiv særbehandling intervju

Innkall til intervjuer og eventuell prøveforelesning.  
Utarbeid intervjuguide med utlysningsteksten som grunnlag. Bruk gjerne guiden utarbeidet av rekrutteringstjenesten som utgangspunkt.

Intervjuguide undervisnings- og forskerstillinger

Avklar roller innad i intervjukomiteen ved intervju/ prøveforelesning m.v.  
Administrer intervjuer, evt. prøveforelesninger eller andre arbeidsprøver.

Om digitale intervjuer

Administrering av intervjuer

Hvis aktuelt, gjennomfør prøveforelesning/annen arbeidsprøve og/eller andre seleksjonsmetoder.  
Gjennomfør intervjuer.  
Vurder behov for andregangsintervju.  
Foreta en rangering av søkerne. Det er viktig at alle får sagt sin mening, sett derfor av god tid til diskusjon etter at intervjuer og andre seleksjonsmetoder er gjennomført.  
Innhent minimum to referanser per rangerte søker. Husk å avklare referansepersoner under intervjuet.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Skriv intervjurapport.Intervjurapporten er til internt bruk. Rapporten skal fortrinnsvis skrives på norsk, kan også skrives på engelsk.

Om intervjurapporten UF- og forskerstillinger

Send intervjurapport til instituttleder/kontorsjef.  

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 24.06.2024

Forsker

Hvilken rolle har du i prosessen?

Instituttleder er innstillende myndighet, og har ansvar for å utnevne intervjukomite og se til at intervjukomiteen gjennomfører intervjuprosessen.  I sjekklisten under finner du aktuelle aktiviteter. Oppgavene er ofte delt mellom instituttleder og kontorsjef.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Hvis søker med ekstern fortrinnsrett/overtallighetsattest har meldt seg, vurder om kandidaten oppfyller vilkårene og dermed skal ansettes. Hvis dere skal ansette kandidaten, meld Rekrutteringstjenesten om å stanse pågående ansettelsesprosess. Ekstern fortrinnsrett
Utnevn intervjukomite. Begge kjønn bør være representert. Nærmeste leder bør normalt delta.
Send informasjon om komite til Rekrutteringstjenesten, som gir tilgang til stillingen i Jobbnorge.  
Gi komiteen en innføring i mandat, regelverk, malbruk m.v. Gjennomgå «sjekkliste intervjukomite» med komiteen.  
Avklare rollefordeling i intervjuprosess med intervjukomiteen – hvem gjør hva.  
Sett tidsramme for intervjuprosessen.  

Sist endret: 17.10.2023
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

I sjekklisten under finner dere aktiviteter som vi anbefaler dere å gjennomføre for å få en god intervjuprosess.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Medlemmer av intervjukomite skal vurdere egen habilitet. Sjekkliste habilitetsvurdering
Gjennomfør forberedende møte i komiteen.   

Sett dere inn i regler for gjennomføring av intervju.

Intervjukomiteens mandat
Velg ut kandidater til intervju, evt. i samråd innstillende myndighet. Dersom kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse, skal minst én fra hver gruppe innkalles til intervju.

Utvelgelse til intervju vitenskapelige stillinger

Positiv særbehandling intervju

Innkall til intervjuer og eventuell prøveforelesning.   
Utarbeid intervjuguide med utlysningsteksten som grunnlag. Bruk gjerne guiden utarbeidet av rekrutteringstjenesten som utgangspunkt.

Intervjuguide forsker og postdoktor

Avklar roller innad i intervjukomiteen ved intervju/ prøveforelesning m.v.  
Administrer intervjuer, evt. prøveforelesninger eller andre arbeidsprøver.

Om digitale intervjuer

Administrering av intervjuer

Hvis aktuelt, gjennomfør prøveforelesning/annen arbeidsprøve og/eller andre seleksjonsmetoder.  
Gjennomfør intervjuer.  
Vurder behov for andregangsintervju.  
Foreta en rangering av søkerne. Det er viktig at alle får sagt sin mening, sett derfor av god tid til diskusjon etter at intervjuer og andre seleksjonsmetoder er gjennomført.  
Innhent minimum to referanser per rangerte søker. Husk å avklare referansepersoner under intervjuet.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Skriv intervjurapport. Intervjurapporten er til internt bruk. Rapporten skal fortrinnsvis skrives på norsk, kan også skrives på engelsk.

Om intervjurapporten UF- og forskerstillinger

Send intervjurapport til kontorsjef. Kontorsjef følger opp at instituttleder avgir innstilling og at saken blir sendt til Rekrutteringstjenesten for videre behandling.  

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 23.01.2024

Postdoktor

Hvilken rolle har du i prosessen? 

Instituttleder er innstillende myndighet, og har ansvar for å utnevne intervjukomite og se til at intervjukomiteen gjennomfører intervjuprosessen.  I sjekklisten under finner du aktuelle aktiviteter. Oppgavene er ofte delt mellom instituttleder og kontorsjef.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Utnevn intervjukomite. Begge kjønn bør være representert.  
Send informasjon om komite til Rekrutteringstjenesten.  
Gi komiteen en innføring i mandat, regelverk, malbruk m.v. Gjennomgå «sjekkliste intervjukomite» med komiteen.  
Avklar rollefordeling i intervjuprosess med fagmiljøet – hvem gjør hva.  
Sett tidsramme for intervjuprosessen.   

Sist endret: 18.10.2023
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

I sjekklisten under finner dere aktiviteter som vi anbefaler dere å gjennomføre for å få en god intervjuprosess.

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Medlemmer av intervjukomite skal vurdere egen habilitet. Sjekkliste habilitetsvurdering
Velg ut kandidater til intervju, evt. i samråd med instituttleder/kontorsjef. Dersom kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse, skal minst en fra hver gruppe innkalles til intervju.

Utvelgelse til intervju vitenskapelige stillinger

Positiv særbehandling intervju

Gjennomfør forberedende møte i komiteen.  
Sett dere inn i regler for gjennomføring av intervju. Intervjukomiteens mandat
Administrer intervjuer, evt. prøveforelesninger eller andre arbeidsprøver.

Om digitale intervjuer

Administrering av intervjuer

Utarbeid intervjuguide med utlysningsteksten som grunnlag. Bruk gjerne guiden utarbeidet av rekrutteringstjenesten som utgangspunkt.

Intervjuguide forsker og postdoktor

Avklar roller innad i intervjukomiteen ved intervju/ prøveforelesning m.v.  
Hvis aktuelt, gjennomfør prøveforelesning/annen arbeidsprøve og/eller andre seleksjonsmetoder.  
Gjennomfør intervjuer.  
Vurder behov for andregangsintervju.  
Foreta en rangering av søkerne. Det er viktig at alle får sagt sin mening, sett derfor av god tid til diskusjon etter at intervjuer og andre seleksjonsmetoder er gjennomført.  
Innhent minimum to referanser per rangerte søker. Husk å avklare referansepersoner under intervjuet.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Skriv intervjurapport. Intervjurapporten er til internt bruk. Rapporten skal fortrinnsvis skrives på norsk, kan også skrives på engelsk.

Om intervjurapporten postdoktor- og stipendiatstillinger

Send intervjurapport til kontorsjef. Kontorsjef følger opp at instituttleder avgir innstilling og at saken blir sendt til Rekrutteringstjenesten for videre behandling.  

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 23.01.2024

Stipendiat

Hvilken rolle har du i prosessen? 

Instituttleder er innstillende myndighet, og har ansvar for å utnevne intervjukomite og se til at intervjukomiteen gjennomfører intervjuprosessen.  I sjekklisten under finner du aktuelle aktiviteter. Oppgavene er ofte delt mellom instituttleder og kontorsjef.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Utnevn intervjukomite og leder av komite dersom komiteen ikke skal være den samme som bedømmelseskomiteen. Begge kjønn bør være representert.  
Send informasjon om komite til Rekrutteringstjenesten.  
Gi komiteen en innføring i mandat, regelverk, malbruk m.v. Gjennomgå «sjekkliste intervjukomite» med komiteen.  
Avklar rollefordeling i intervjuprosess med fagmiljøet – hvem gjør hva.  
Sett tidsramme for intervjuprosessen.  

Sist endret: 07.07.2023
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

I sjekklisten under finner dere aktiviteter som vi anbefaler dere å gjennomføre for å få en god intervjuprosess.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Medlemmer av intervjukomite skal vurdere egen habilitet. Sjekkliste habilitetsvurdering
Velg ut kandidater til intervju, evt. i samråd med instituttleder/kontorsjef. Dersom kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse, skal minst én fra hver gruppe innkalles til intervju.

Utvelgelse til intervju vitenskapelige stillinger

Positiv særbehandling intervju

Påse at kandidatene som skal intervjues er blitt vurdert som kvalifisert for opptak. Dersom kandidatene ikke har blitt vurdert enda, ta forbehold om dette før gjennomføringen av intervju.  
Gjennomfør forberedende møte i komiteen.  
Sett dere inn i regler for gjennomføring av intervju. Intervjukomiteens mandat
Utarbeid intervjuguide med utlysningsteksten som grunnlag. Bruk gjerne guiden utarbeidet av rekrutteringstjenesten som utgangspunkt. 

Intervjuguide stipendiat

Administrer intervjuer.

Om digitale intervjuer

Administrering av intervjuer

Avklar roller innad i intervjukomiteen ved intervju.  
Hvis aktuelt, gjennomfør andre seleksjonsmetoder.  
Gjennomfør intervjuer.  
Vurder behov for andregangsintervju.  
Foreta en rangering av søkerne. Det er viktig at alle får sagt sin mening, sett derfor av god tid til diskusjon etter at intervjuer og andre seleksjonsmetoder er gjennomført.  
Innhent minimum to referanser per rangerte søker. Husk å avklare referansepersoner under intervjuet.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Skriv intervjurapport. Intervjurapporten er til internt bruk. Rapporten skal fortrinnsvis skrives på norsk, kan også skrives på engelsk.

Om intervjurapporten postdoktor- og stipendiatstillinger

Send intervjurapport til kontorsjef. Kontorsjef følger opp at instituttleder avgir innstilling og at saken blir sendt til Rekrutteringstjenesten for videre behandling.

 

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 23.01.2024

Teknisk/administrativ stilling

Hvilken rolle har du i prosessen?

Innstillende myndighet er ansvarlig for å utnevne vurderings- og intervjukomite og se til at komiteen gjennomfører intervjuprosessen. Nedenfor finner du sjekkliste for deg som har en rolle i prosessen.

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Hvis søker med ekstern fortrinnsrett/overtallighetsattest har meldt seg, vurder om kandidaten oppfyller vilkårene og dermed skal ansettes. Hvis dere skal ansette kandidaten, meld Rekrutteringstjenesten om å stanse pågående ansettelsesprosess. Ekstern fortrinnsrett
Utnevn vurderings- og intervjukomite. Bør bestå av:
  • nærmeste leder
  • en som jobber innen samme fagområde som stillingen
  • en fra en annen avdeling.

 Ta hensyn til kjønnsbalanse i komiteen.

 
Send informasjon om komite til Rekrutteringstjenesten, som gir tilgang til stillingen i Jobbnorge.  
Gi komiteen en innføring i mandat, regelverk, malbruk m.v. Gjennomgå «sjekkliste vurderings- og intervjukomite» med komiteen.  
Avklar rollefordeling i intervjuprosess med komiteen – hvem gjør hva.  
Sett tidsramme for intervjuprosessen.   

Sist endret: 23.11.2023
Printvennlig innhold: Instituttleder / avdelingsdirektør / seksjonssjef / kontorsjef / faggruppeleder

I sjekklisten under finner dere aktiviteter som vi anbefaler dere å gjennomføre for å få en god intervjuprosess.

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Medlemmer av vurderings- og intervjukomite skal vurdere egen habilitet. Sjekkliste habilitetsvurdering
Gjennomfør forberedende møte i komiteen.  
Gjennomfør vurdering av søkerne. Veiledning for vurdering
Velg ut kandidater til intervju, evt. i samråd med innstillende myndighet. Dersom kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse, skal minst én fra hver gruppe innkalles til intervju.

Utvelgelse til intervju teknisk/administrative stillinger

Positiv særbehandling intervju

Utarbeid intervjuguide med utlysningsteksten som grunnlag. Bruk gjerne mal for intervju og bedømmelse fra rekrutteringstjenesten som utgangspunkt.

Intervjuguide tekniske/administrative stillinger

Administrer intervjuer, eventuelt arbeidsprøver.

Om digitale intervjuer

Administrering av intervjuer

Gjennomfør intervjuer.  
Gjennomfør evt. andre aktuelle seleksjonsmetoder.  
Vurder behov for andregangsintervju.  
Foreta en rangering av søkerne. Det er viktig at alle får sagt sin mening, sett derfor av god tid til diskusjon etter at intervjuer og andre seleksjonsmetoder er gjennomført.  
Innhent minimum to referanser per rangerte søker. Husk å avklare referansepersoner under intervjuet.

Om referanseintervjuer

Mal for referanseintervju

Skriv intervjurapport.

Vurderings- og intervjurapport med innstilling


Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Vurderings- og intervjukomite
Sist endret: 23.01.2024
4. Intervju