Bilde av Johansen, Åse Mette
Bilde av Johansen, Åse Mette
Institutt for språk og kultur ase.mette.johansen@uit.no +4777645797 (+47) 95 72 66 16 Tromsø SVHUM A 3007

Åse Mette Johansen


Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap

Stillingsbeskrivelse

Eg er sosiolingvist og forskar på sambandet mellom språk, menneske og samfunn med utgangspunkt i Nord-Noreg og Sápmi. Eg underviser og rettleier om ulike språklege tema på alle nivå i utdanningane våre.

Aktuelt

Eg har nyleg gitt ut boka Samisk i norskfaget – fra plan til praksis saman med Hilde Sollid (2023, Fagbokforlaget). Boka skal inspirere lærarutdannarar, lærarstudentar og norsklærarar til å styrke og utvide arbeidet med samisk innhald i norskfaget i skolen.

Verv


 • Åse Mette Johansen, Elin Furu Markusson :
  'I know the world in two languages': Sámi multilingual citizenship in textbooks for the school subject Norwegian between 1997 and 2020
  Universitetsforlaget 2022 ARKIV / DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene
  Acta Didactica Norge 2017 ARKIV / DOI
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget - fra plan til praksis
  Fagbokforlaget 2023 OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Elin Furu Markusson, Åse Mette Johansen :
  Mellom inkludering og indigenisering: Framstilling av samiske språk og språkforhold i et norsklæreverk i perioden 1997–2020
  2023 PROSJEKT
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fagdidaktisk skisse
  2023 OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Pia Lane :
  Å bryte tausheten: En longitudinell studie av språklig revitalisering
  2023
 • Åse Mette Johansen, Pia Lane :
  Breaking silence: A longitudinal study of language shift
  2022
 • Marit Lockertsen, Åse Mette Johansen :
  «Tromsødialekta e jo som den godteposen – Godt og blandet!» En studie om hvilket forhold ulike aldersgrupper har til dialektendring i lys av bruken av nektingsadverbet
  2022 FULLTEKST
 • maria fenes, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Jeg tror nok det kommer til å dø ut men vi trenger liksom ikke å utrydde det». Ein studie av korleis auka nynorskeksponering kan verke inn på haldningar hos elevar med nynorsk som sidemål
  2022 FULLTEKST
 • Sofie Pernille Nilsen Fossli, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget
 • Katharina Andersen Bewalitz, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget
 • Tonje Larsen, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «No har vi ennjdele fått åss honnj!» En undersøkelse av ungdommers markering av palatalitet i skrift i Nord-Norge og Trøndelag
  2022 FULLTEKST
 • Vibeke Elvan, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Hey bro, joiner du kino imorgen klokka 19?» En studie av ungdommers innslag av engelsk i digital skriving på Østlandet og i Nord-Norge
  2022 FULLTEKST
 • Knut Ørke, Kristine Bentzen, Åse Mette Johansen, Helene Ruud Jensberg, Anya Vinichenko :
  Dialektbruk i norskopplæringa
  02. november 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Julie Listad Sveinsen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  “Jeg er tysk, og sånn er det, og jeg skal snakke uansett språk”. En kvalitativ studie av en tysk-norsk ungdom sin opplevelse av flerspråklighet i overgangen til ungdomsskolen
  2022 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen :
  Samisk språk og medborgerskap i norskbøker for ungdomstrinnet i perioden 1997–2020
  2022
 • Marte Idrupsen, Karoline Dalheim Kornbakk, Åse Mette Johansen, Hella Veierud Busch :
  Arbeidsrettet norskopplæring – et helhetlig læringsrom
  2020 FULLTEKST
 • Torvid Hegstad, Hella Veierud Busch, Åse Mette Johansen :
  Respons som katalysator for utvikling av akademisk tekstkyndighet
  2020 FULLTEKST
 • Elin Furu Markusson, Åse Mette Johansen :
  “Derfor har vi lite felles å bygge på når samer og norsktalende nordmenn skal forsøke å forstå hverandres språk”. En kritisk nærlesing av læreverk i norskfaget på ungdomsskoletrinnet
  2020 FULLTEKST
 • Kaja Nan Gjelde-Bennett, Deatra Walsh, Åse Mette Johansen :
  Indigenous Efflorescence and Tjåenieh in Southern Saepmie. Rethinking Language Revitalization Research in Conversation with a Saemie Illustrator
  2020 FULLTEKST
 • Irene Karin Larsen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.
  2020
 • Åse Mette Johansen :
  Språklig fornorskning og livslang flerspråklighet – taushet og tematisering
  2020
 • Eivind Nessa Torgersen, Åse Mette Johansen :
  Forord
  Målbryting 2020 DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Åse Mette Johansen :
  Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen
  2020
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Samisk i norskfaget i Kunnskapsløftet 2020
  2020 DATA / OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Learning on land in the globalised village
  2019
 • Pia Lane, Åse Mette Johansen :
  Introduction to revitalisation and reclamation in Northern Norway
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Arctic Indigenous languages: Revitalisation and storytelling
  2019
 • Åse Mette Johansen, Eivind Nessa Torgersen :
  Relansering av Målbryting
  2019
 • Victoria Stene Martinussen, Åse Mette Johansen :
  "Æ blir bare helt amazed over kor godt fungeranes hjernen hannes e liksom": En studie av 'bare' og 'liksom' blant ungdommer i Vardø og Tromsø
  2019 FULLTEKST
 • Line-Therese Andreassen, Åse Mette Johansen :
  "Æ syns han e litt mer dialæktat enn mæ": En sosiolingvistisk variasjonsstudie blant ungdom på Drag
  2019 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen, Maria Bakke Havstein :
  "Æ synes vi har pen nordnorsk dialekt": En sosiolingvistisk studie av palatalisering i Vardø
  2019 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen, Eivind Nessa Torgersen :
  Målbryting er tilbake! Og korfor publisere om sosiolingvistikk på norsk?
  Målbryting 2019 DOI
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  The role of place in Sámi language education
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Deltakelse i paneldiskusjon i forbindelse med premiere på forskningsfilmen "Hva språk har å si. En film om språk, arbeid og mangfold" av Florian Hiss (prosjektleder, UiT Norges arktiske universitet) og Anwar Saab (produsent, 1001 Films)
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Ung norsk i våres Norge: Språk, kjønn og sted i den sjøsamiske sentrumsperiferien
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Språkskifte og språkbevaring i Manndalen og Kåfjord
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Det fleirspråklege nord
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Revitalisering av samisk språk – et samspill mellom individ og samfunn
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Multilingual education and indigenous citizenship: Perspectives from Sápmi
  2018
 • Sandra Skaflem Jorung, Åse Mette Johansen :
  «Søringer» på vandring i nord. En sosiokulturell-lingvistisk studie av språklig identitet og tilhørighet hos fire flyttere fra Oslo til Tromsø
  2018 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen :
  Eleven som andrespråksinnlærer. Gjesteforelesning for norskdidaktikkstudenter på PPU
  2018
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  A view from the globalized village
  2018
 • Åse Mette Johansen, Pia Lane, Torjer Andreas Olsen :
  Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale
  2018
 • Thor Magnus Lande, Åse Mette Johansen :
  "My kjedelige grena i ol ass": Stilistisk variasjon i en gruppechat på Facebook
  2017 DATA
 • Åse Mette Johansen, Kjersti Alsos :
  Genus i tromsødialekten. En komparativ sosiolingvistisk undersøkelse fra to områder i byen
  2016 DATA
 • Åse Mette Johansen :
  Eleven som andrespråksinnlærer
  2016
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Eleven som andrespråksinnlærer
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Fleirspråklegheit
  • Prosessane med å skifte språk og å ta språk tilbake
  • Språkideologiar og identitet
  • Talemålsvariasjon og -endring
  • Ungdom og språk
  • Språk og medborgarskap
  • Språkleg mangfald i skole og utdanning

  Forskingsinteressene mine heng tett saman med at eg kjem frå den trespråklege bygda Olmmáivággi/Manndalen/Olmavankka i Nord-Troms. Eg er særleg opptatt av samlivet mellom nordsamisk, kvensk og norsk språk, og kva dette samlivet betyr for menneske til ulike tider og på ulike stader.

  Forskingsaktiviteten min følger fleire tematiske spor. Eg arbeider med forskjellige tilnærmingar til det språkideologiske skjæringspunktet mellom fornorsking og språkskifte på den eine sida og prosessane med å styrke og ta tilbake minoriserte språk på den andre. I tillegg studerer eg den sosiale betydninga til variasjon og endring i nordnorske talemål i språkkontaktmiljø. Skole- og utdanningskontekstar har etter kvart òg blitt viktige i arbeidet mitt. Hovuddelen av forskinga mi går per i dag føre seg i det NFR-finansierte prosjektet Multilingualism in Transitions / Fleirspråklegheit i overgangar i utdanningssystemet (2021–2025), leia av Hilde Sollid.

  Undervisning

  Eg underviser på grunn- og fordjupingsnivå i nordisk språkvitskap, eksempelvis emne om språkleg mangfald i tale og skrift, norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og språkvitskapleg teori og metode. Eg rettleier for tida fleire masterprosjekt og i tillegg eit ph.d.-prosjekt ved Umeå universitet. Eg har òg undervisningserfaring som norsklærar i vidaregåande skole og som universitetslektor i norskdidaktikk.

  Våren 2023

  Hausten 2023

   

  SVHUM A 3007

  Klikk for større kart