høst 2023
NOR-3015 Forskingstema i nordisk språkvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er et valgemne i språk for studenter på lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8-13, studieretning nordisk, eller master i nordisk språk og litteratur, med fordypning i språk.

Innhold

Emnet behandler et avgrensa tema innafor nordisk språkvitenskap. Temaet kan være henta fra eldre eller nyere språk, fra tale- eller skriftspråk og fra ulike greiner av nordisk språkvitenskap som grammatikk, talemålsforsking eller språkhistorie. Materialet for emnet skal være et mer eller mindre avgrensa aspekt ved nordisk språk. Dette aspektet vil bli belyst gjennom faglitteratur som viser hvordan et språklig materiale kan analyseres og fortolkes ut fra ulike teorier og metoder, og som dermed gir innblikk i nordiskfagets historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • evne til å beskrive det aspektet ved nordisk språk som har vært tema for emnet
  • evne til å gjøre greie for hvordan dette aspektet har vært analysert og fortolka ut fra ulike teoretiske og metodiske ståsteder

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beskrive ei språkvitenskapelig problemstilling klart og korrekt
  • se hvordan en språkvitenskapelig analyse er av avhengig av teoretisk og metodisk ståsted

Kompetanse

Studenten kan:

  • vurdere og reflektere over tidligere forsking innafor nordisk språkvitenskap for å kunne nyttiggjøre seg den kunnskapen som er framskaffa gjennom slik forsking, både i eget forskingsarbeid og i framtidig yrkesliv, for eksempel som lærere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisninga blir gitt i form av forelesninger, ca. 26 timer. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene i form av framlegg, diskusjonsinnlegg og lignende.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 1 Semester A–E, stryk F
Oppgave 28.11.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Et muntlig framlegg, aleine eller i gruppe Godkjent – ikke godkjent
En kortere skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Et muntlig framlegg, alene eller i gruppe Godkjent – ikke godkjent
En kortere skriflig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene er gyldige i ett semester.

Mer info om vurderingsform oppgave

Det skrives en semesteroppgave på 12-15 sider (eksklusiv litteraturliste og appendiks). Emne for semesteroppgaven skal godkjennes på forhånd av emneansvarlig.

Målform til eksamen: bokmål eller nynorsk.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: NOR-3015
  • Tidligere år og semester for dette emnet