Nautikk - bachelor

Varighet: 3 år

Nautikk - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april.
Søking og opptak
Slik søker du

Har du lyst å jobbe for eksempel som offiser på offshore konstruksjonsfartøy eller som navigasjonsoffiser i sjøforsvaret? Studiet tilbyr undervisning i en høyteknologisk simulator og på universitets egne båter får du mulighet til en maritim karriere både til havs og på land. Dette studiet er for deg som ønsker å satse på en karriere innen skipsfart.

Spørsmål om studiet

Lisbeth Klausen

Rådgiver


Magne-Petter Sollid

Studieleder Nautikk


Studiet fokuserer på grunnleggende fag knyttet til føring og drift av skip og maritime installasjoner. Du lærer blant annet navigasjon, drift og ledelse, sjørett, håndtering av skip og last og meteorologi. Studiet gir også grunnleggende innføring i matematikk og fysikk. I løpet av siste del i studiet velger man en spesialisering innen ett av følgende fagområder:

 • Sikkerhet og sikkerhetsledelse: fordyper deg innen håndtering av personell- og organisatoriske sider av risiko, ulykker, miljø og sikkerhet relatert til skip og maritime virksomheter.
 • Operasjon og drift: fordyper deg i hvordan du skal håndtere helse, miljø og sikkerhet for skip og personell, teknologi for nordområdene, bærekraftig og grønn transport, maritim risiko og sikkerhet samt organisasjon og ledelse.
 • Teknologi: fordyper deg i realfag som matematikk, statistikk og skipshydrodynamikk, slik at du kan være med å utvikle teknologi som kan brukes til havs.

Etter endt studie vil du være kvalifisert for å starte opplæring om bord på skip for opparbeidelse til dekksoffisersertifikat. Etter 12 måneder godkjent fartstid, vil du kunne løse dekksoffisersertifikat Kl. D3, som gir det rett til å være styrmann på skip av ubegrenset størrelse. Med tilstrekkelig operativ erfaring om bord fra skip eller maritime installasjoner vil man kunne løse dekksoffisersertifikat Kl. D1 som gir ubegrensede førerrettigheter og muligheten til å bli sjøkaptein.

UiT sin geografiske plassering gir også en unik mulighet til å lære om problemstillinger knyttet til maritim drift i Arktis, og man vil i løpet av studiet få mulighet å ta spesialkurs for operasjon av skip under arktiske forhold. Andre spesialkurs som gis under studiet er sikkerhetskursene (IMO 50 og IMO 80), maritim kommunikasjon (GMDSS) og dynamisk posisjonering.

Store deler av undervisningen foregår i moderne simulatorer, om bord i vår egen båt eller ved testing av skipsmodeller i basseng.

Du lærer å bruke faglige verktøy og teknikker slik at du kan løse både praktiske og tekniske problemer knyttet til sikker føring og drift av maritime fartøy og installasjoner. Du lærer også å lede operasjoner om bord i skip, både selvstendig og tverrfaglig med andre. Disse egenskapene får du øvd på gjennom både teoretiske og praktiske øvelser, som seilas og simulator.

Studiet lærer deg om fagene knyttet til sertifikater i henhold til STCW-konvensjonen. Du får se hvordan du skal tenke angående risiko, menneskelige faktorer, ulykker og regelverk når det kommer til drift og operasjon av sjøgående fartøy.

Du lærer om skipsfartens teknologiske utvikling og de miljømessige konsekvensene, både lokalt og globalt. Du kan bidra i innovasjonsprosesser som kan bidra til bærekraftige og samfunnsnyttige produkter og løsninger i den maritime næringen. Denne virksomheten har også økonomiske, etiske og sikkerhetsmessige konsekvenser som du får god kjennskap til.

Studiet lærer deg hvordan du skal snakke med personer med ulike bakgrunner for å informere eller løse problemer. Dette kan gjøres gjennom prosjekter eller arbeidsoppgaver i grupper eller alene.

Studieretning nautikk gir deg muligheten til å ha hele verden som arbeidsplass. Etter oppnådd bachelorgrad og fartstid kan du seile som styrmann, overstyrmann eller kaptein på alle typer skip over hele verden. De vanligste fartøytypene er ferger og hurtigbåter, cruiseskip, tankskip, containerskip, spesialskip, rigger og skip tilknyttet sjøforsvaret.

Nautikere er også godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling. Offentlige stillinger i Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket og Losvesenet er også aktuelle for våre studenter.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav (NATTEK)

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter - fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99.

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2023: 20

Tidligere poenggrenser

 • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
 • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

 • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
 • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.
 • Kravet kan også dekkes ved bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritime høyskoleutdanning eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 1998/99 eller tidligere ordninger).

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som skal være metode- og problemorientert. Oppgaven skal være forankret i reelle nautiske forsknings- eller vitenskapsrelaterte problemstillinger. Bacheloroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet.

Praksisperioden for Nautikk studentene som ønsker å utløse dekksoffisersertifikat kommer etter endt utdannelse ved UiT. Denne perioden er på 12 måneder og kalles farts- eller kadettid. Dette er en påkrevd systematisk opplæring om bord for å kunne utløse dekksoffiser sertifikat (D3).

De som blir tatt inn på studieprogrammet i nautikk, bør forsikre seg om at de vil kunne få en godkjent helseerklæring fra autorisert sjømannslege. Dette er ikke et krav for å bli tatt opp på studiet, men er et krav når man ansettes for tjeneste om bord på skip.

Mer informasjon om dette kan du finne her:

https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/helse-for-sjofolk/sjofolks-helse/helseundersokelse/

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Studiet kvalifiserer til masterstudier både i Norge og internasjonalt.

De forskjellige spesialiseringene kvalifiserer for opptak til forskjellige mastergrader ved UiT eller ved andre universiteter. Spesialisering i Sikkerhet og sikkerhetsledelse kvalifiserer til Master i samfunnssikkerhet. Spesialisering innen Teknologi kvalifiserer til Technology and safety in the high north.

Du blir også kvalifisert til å ta mastergradsstudier ved andre steder, for eksempel

 • Master i Operativ Maritime Ledelse, NTNU Ålesund
 • Master i Maritim Ledelse (Teknisk eller kommersiell retning), Universitetet i Sør Øst Norge
 • Master i Maritime Operasjoner Høgskolen på Vestlandet/Hochschule Leer Tyskland

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig å starte planleggingen av dette. Emnene som planlegges gjennomført under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramledelsen.

Studiet har anbefalte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med Tokyo University of Marine Science and Technology og Antwerp Maritime Academy.

Andre relevante studiesteder som UiT har avtale med, er University of Tasmania, Memorial University of Newfoundland og Chalmers University of Technology.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.

Bilde av Aarsæther, Karl Gunnar
Aarsæther, Karl Gunnar
Førsteamanuensis
Bjørn Morten Batalden.jpg
Batalden, Bjørn-Morten

Instituttleder har den daglig ledelse av den samlede faglige og administrative virksomheten ved instituttet. 

Instituttleder har ansvar for at de administrative og forvaltningsmessige oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret.

Instituttleder er ansvarlig for at instituttet administreres i samsvar med de lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer som gjelder for statsforvaltningen generelt og for universitetet, fakultetet og instituttet spesielt.

Instituttleder har ansvar for at disponering av instituttet skjer i samsvar med gjeldende regelverk og vedtak i universitetets styre.

Instituttleder har ansvar for at mål- og resultatkrav i henhold til universitetets strategiske plan og styrets årsplaner blir fulgt opp ved instituttet og at planverk utarbeides i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Instituttleder er ansvarlig for å iverksette vedtak som blir gjort av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret.

Instituttleder
Hammer, Maria
Universitetslektor
Kåre Johansen.jpg
Johansen, Kåre

Underviser i skipstekniske fagretninger (stabilitet, lasting/lossing og skrogteknikk) innen nautiske og maritime fag  

Førstelektor profesjonspedagogikk
Bilde av Pedersen, Egil
Pedersen, Egil
Professor
Bilde av Perera, Lokukaluge Prasad Channa
Perera, Lokukaluge Prasad Channa

Professor in Maritime Technology &  Senior Research Scientist in Smart Data

Lokukaluge Prasad Perera is a Professor in Maritime Technology at UiT The Arctic University of Norway and also a Senior Research Scientist in Smart Data at SINTEF Digital, with research interests in Maritime and Offshore Systems/Technologies, Instrumentation, Extreme Data, Advanced-Data Analytics & Life Cycle Cost Analysis, Digital Twin & Blockchains, Energy Efficiency, Emission Reduction, & Renewable Energy, Autonomous Navigation, Safety, Risk, and Trustworthiness.

Prof. LP Perera received BSc (1999) in Mechanical Engineering and MSc (2001) in Systems & Controls from Oklahoma State University, USA and PhD (2012) in Naval Architecture and Marine Engineering from Technical University of Lisbon, Portugal. Currently, he is a Professor in Maritime Technology at UiT The Arctic University of Norway and also a Senior Research Scientist in Smart Data at SINTEF Digital, Norway. His research experience includes SINTEF Ocean – Norway (2014-2017), Center for Marine Technology and Engineering - Portugal (2008-2012) and Advanced Technology Research Center – USA (1998-2001). His academic experience includes Naval & Maritime Academy - Sri Lanka (2005-2008) and Ocean University of Sri Lanka - Sri Lanka (2003-2005). Furthermore, Prof. Perera was a visiting lecturer (2001-2005) for several academic institutes in Sri Lanka: University of Ruhuna, University of Moratuwa, Open University of Sri Lanka, Colombo International Nautical & Engineering College. His industrial experience includes Wartsila Finland - Finland (2012-2014).

Prof. Perera has published more than 100 peer-reviewed papers in reputed international journals and conferences. He has also been categorized into a group of the WORLD'S TOP 2% SCIENTISTS in 2021-2022 by a  Stanford University study .

Professor
Bilde av Sollid, Magne-Petter
Sollid, Magne-Petter

Studieleder nautikk / Faggruppeleder maritime fag 

Underviser i nautiske og maritime fag som navigasjon, navigasjonsystemer, skipsstabilitet, dynamisk posisjonering mm.  

Studieleder Nautikk

Andre studier du kanskje vil like

Technology and Safety in the High North - master
Technology and Safety in the High North - master ( Tromsø )

This master program gives you a unique knowledge aimed towards technology and safety challenges in t...

Samfunnssikkerhet - master
Samfunnssikkerhet - master ( Tromsø )

Hvordan møter samfunnet sikkerhet- og beredskapsutfordringer? Lær mer om krisehåndtering, HMS, risik...

Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)
Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei) ( Tromsø )

Vil du være med å forme fremtidens løsninger for havbruk og den maritime næringen? Bli ingeniør i ha...