Samfunnssikkerhet - master

Varighet: 2 År

Samfunnssikkerhet - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser – enten i vårt nabolag eller langt borte fra vår hverdag. Eksempler på dette er store ulykker, terrorisme, skipsforlis, og naturkatastrofer. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå. På masterstudiet i samfunnssikkerhet lærer du teorier, metoder og analytiske verktøy som er nyttige for å møte sikkerhets- og beredskapsutfordringer samfunnet står ovenfor.

Spørsmål om studiet
Marit Gabrielsen.jpg
Marith Gabrielsen

Studiekonsulent


Are Kristoffer Sydnes

Professor


Masterstudiet i samfunnssikkerhet gir en fordypning i teorier og metoder på sentrale tema innen fagområdet. Studiet gir deg kunnskap om metoder og redskaper for å vurdere og å analysere trusler, risiko og sårbarhet Det har fokus på hvordan vi kan forebygge uønskede hendelser og bygge et mer robust samfunn, men samtidig etablere en beredskap til å håndtere kriser når de oppstår. Et annet tema er hvordan organisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten både til ansatte, samfunnet og miljøet. Studiet gir også innsikt i metoder for gransking, slik at man kan ta lærdom av ulykker og forhindre at de gjentar seg.

Målet med studieprogrammet er at studentene skal lære seg sentrale teorier, redskaper og metoder som kan anvendes i møte med sikkerhets- og beredskapsutfordringer i organisasjoner, og i samfunnet i sin helhet.

Etter gjennomført studieprogram skal kandidaten ha:

Kunnskap

 • Til å vurdere og å analysere sikkerhet og risiko knyttet til ulike aktiviteter og samfunnsfunksjoner.
 • Til å forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering, samt vurdere konsekvensene av ulike tiltak.
 • Til å analysere og forstå hva som skjer i kriser og katastrofer, og kunne håndtere utfordringer man står overfor i slike situasjoner.
 • Om særegne beredskaps- og sikkerhetsutfordringene i nordområdene.

Ferdigheter

 • Til å arbeide med risikoanalyser, krisehåndtering samt helse, miljø- og sikkerhet innen privat og offentlig sektor.
 • Til å anvende teoretiske perspektiver og analyseverktøy innen forskning på sikkerhet og beredskap.
 • Til å kunne vurdere bruken av fagområdets teorier, metoder og analyseverktøy.
 • Til å kunne utforme problemstillinger og gjennomføre empiriske undersøkelser innen fagområdet.
 • Til å kunne bidra i faglig og offentlig kommunikasjon med myndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre som er involvert i og berørt av sikkerhetsutfordringer.

Generell kompetanse

 • Til å arbeide i tverrfaglige team.
 • Til å kunne planlegge og å gjennomføre prosjektarbeid innenfor gitte rammer.
 • Til å kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
 • Gir grunnlag for å kunne bli tatt opp på forskerutdanning innen relevant fagområde.

Det er behov for kompetanse innen sikkerhet, risiko og beredskap i ulike deler av arbeidslivet. Studiet kvalifiserer for jobber både i privat og offentlig virksomhet. Aktuelle jobber kan være:

 • HMS-rådgiver
 • beredskapsrådgiver i kommune eller fylkeskommune
 • rådgiver for humanitære organisasjoner
 • ansvarlig for kommunal/fylkeskommunal krisehåndtering
 • ulykkesgranskning i transportsektoren
 • ulike funksjoner i statlige direktorat/departement

Opptak til studiet krever bachelorgrad i samfunnssikkerhet og miljø (180 studiepoeng). Gjennomsnittskarakteren på bachelorutdanningen må være C eller bedre.

Også andre bachelorprogrammer med fordypninger relevant for sikkerhet, risiko og beredskap kan gi grunnlag for opptak på studiet (politi, organisasjon og ledelse, sosiologi, helse og sosialfag osv.). Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Graden må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng, eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Ved konkurranse om studieplassene rangeres søkerne i henhold til forskrift om opptak til studier ved UIT § 13.

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet nedsetter en lokal opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt tilknyttet fagområdet, en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen gjennomfører en kvalitativ vurdering av søknadene og gjør vedtak om opptak.

Studiet har 20 studieplasser og er adgangsregulert.

Fordypningsretningen er innrettet mot de særegne sikkerhetsutfordringene forbundet med nordområdene. Miljø, klima, geografi og infrastruktur stiller her spesielle krav til sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Undervisningen vil i all hovedsak foregå på norsk, men enkeltemner kan gjennomføres på engelsk.

Fullført studium kvalifiserer til opptak på ulike samfunnsvitenskapelige phd-programmer ved er rekke universiteter.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte Seksjon for internasjonalt samarbeid.