Samfunnssikkerhet - master

Varighet: 2 år

Samfunnssikkerhet - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser – enten i vårt nabolag eller langt borte fra vår hverdag. Eksempler på dette er store ulykker, terrorisme, skipsforlis, og naturkatastrofer. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå. På masterstudiet i samfunnssikkerhet lærer du teorier, metoder og analytiske verktøy som er nyttige for å møte sikkerhets- og beredskapsutfordringer samfunnet står overfor.

Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre.

Spørsmål om studiet

Are Kristoffer Sydnes

Professor


Marit Gabrielsen.jpg
Marith Gabrielsen

Studiekonsulent


Informasjon om studiestart

Studiet gir en fordypning i teorier og metoder på sentrale tema som kan anvendes i møte med sikkerhets- og beredskapsutfordringer i organisasjoner, og i samfunnet i sin helhet. Du får kunnskap om metoder og redskaper for å vurdere og å analysere trusler, risiko og sårbarhet.

Studiet har fokus på hvordan vi kan forebygge uønskede hendelser og bygge et mer robust samfunn, men samtidig etablere en beredskap til å håndtere kriser når de oppstår. Et annet tema er hvordan organisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten både til ansatte, samfunnet og miljøet. Studiet gir også innsikt i metoder for gransking, slik at man kan ta lærdom av ulykker og forhindre at de gjentar seg.

Du lærer å vurdere og analysere sikkerhet og risiko knyttet til ulike aktiviteter og samfunnsfunksjoner. Du får kunnskap om hvordan man kan forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering, samt vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Du lærer å arbeide med og analysere krisesituasjoner og katastrofer. Gjennom risikoanalyser og tiltak innen helse, miljø og sikkerhet får du se hvordan man kan håndtere utfordringer i slike situasjoner.

Studiet lærer deg å anvende og vurdere bruken av teorier, metoder og analyseverktøy innen sikkerhet og beredskap. Du lærer deg å utforme problemstillinger og gjennomføre undersøkelser innen fagområdet. Du får erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og gjennomføre prosjektarbeid.

Du lærer hvordan du kan bidra i faglig og offentlig kommunikasjon med myndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre som er involvert i og berørt av sikkerhetsutfordringer.

I en verden som preges av alvorlige miljøutfordringer, uforutsigbare konflikter, avansert teknologi og tettere internasjonalt samarbeid øker stadig behovet for personer med spesialkompetanse på beredskapsplanlegging, ulykkesforebygging og krisehåndtering. Man kan jobbe internasjonalt med humanitær bistand i for eksempel FN.

Tidligere studenter jobber blant annet i: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Troms Kraft, Statnett, Redningsselskapet, UNN, Sivilforsvaret, Kystverket, Statens Vegvesen, MOWI, Norwegian Royal Salmon, Fylkesmannen i Vestland og Forsvaret.

Aktuelle jobber kan være:

  • HMS-rådgiver
  • beredskapsrådgiver i kommune eller fylkeskommune
  • rådgiver for humanitære organisasjoner
  • ansvarlig for kommunal/fylkeskommunal krisehåndtering
  • ulykkesgranskning i transportsektoren
  • ulike funksjoner i statlige direktorat/departement
  • sikkerhetsansvarlig for kritisk infrastruktur
  • leder i beredskapsetater

Opptaket krever en bachelorgrad innen samfunnssikkerhet og miljø. Andre studier kan gi opptak som beskrevet lenger ned.

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2024: 25

Studier med fordypninger som er relevant for sikkerhet, risiko og beredskap kan gi grunnlag for opptak på studiet. Dette kan for eksempel være bachelorgrad i Samfunnssikkerhet og miljø eller andre studier som politi, organisasjon og ledelse, sosiologi, helse og sosialfag. Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Gjennomsnittskarakteren på bachelorutdanningen må være C eller bedre. Graden må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng, eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Ved konkurranse om studieplassene rangeres søkerne i henhold til forskrift om opptak til studier ved UIT § 13.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og egenstudier. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen. I flere av fagene kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Fullført studium kvalifiserer til opptak på ulike samfunnsvitenskapelige Ph.d-programmer ved en rekke universitet.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte Seksjon for internasjonalt samarbeid.

Eksempler på utvekslingsavtaler er Lund Universitet, Northern Arctic Federal University og Antwerp Maritime Academy.

Andre studier du kanskje vil like

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor ( Tromsø )

Lær om beredskap og hvordan samfunnet kan forebygge ulykker og håndtere kriser. Studer samfunnsikker...

Technology and Safety in the High North - master
Technology and Safety in the High North - master ( Tromsø )

This master program gives you a unique knowledge aimed towards technology and safety challenges in t...

Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor
Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor ( Harstad, Fjelldal )

Hvordan håndterer samfunnet vårt kriser og katastrofer? Lær hvordan vi sikrer samfunnet med en bache...