Engelsk - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Engelsk - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15. april

1. mars for realkompetansesøkere

Søking og opptak
Slik søker du

Engelsk er et internasjonalt språk med stadig økende betydning, både innen næringsliv og kulturutveksling. Både nasjonalt og internasjonalt stilles det i dag store krav til arbeidstakernes språkferdigheter, analytiske evner og tverrkulturelle kompetanse. Gjennom dette studiet får du styrket din muntlige framstillingsevne og dine ferdigheter i å skrive og analysere språk og tekster. Du vil lære om engelskspråklig kultur og litteratur, samt om oppbygningen av det engelske språket. Utdanningen gir også grunnleggende ferdigheter innen formidling som er verdifulle for samfunns- og arbeidslivet.

Spørsmål om studiet
Kari-Mathisen-Bredde-180px-
Mathisen, Kari

studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)


Laura Virginia Castor ISK
Laura Castor

Professor engelsk litteraturvitenskap


Gjennom studiet i engelsk lærer du om et bredt spekter innen engelsk kultur og litteratur, og får en solid kompetanse i basisferdighetene lese, skrive, snakke og lytte. Studiets litteraturdel omfatter innføringsemner og fordypningsemner i litteratur- og kulturhistorie og grunnleggende emner i litteratur- og kulturanalytisk metode. I studiets språkdel legges det vekt på opplæring i språkstruktur, språklig variasjon og språkanalytisk metode. Studiet gir store valgmuligheter; du kan tilpasse studieløpet til dine egne interesser, behov og karriereplaner.

I løpet av det første semesteret får du en innføring i litteratur og språkvitenskap, samt ex.phil. I de neste to semestrene får du en innføring i engelsk språk og litteratur. I løpet av det fjerde semesteret kan du ta emner innen generell språkvitenskap eller litteraturvitenskap. I femte semester kan du velge mellom flere slike generelle emner eller fordypning (2000-nivå) i engelsk innen språk eller litteratur, mens det siste semesteret brukes på fordypningsemner (2000-nivå) i engelsk språk eller litteratur og en bacheloroppgave.

Etter fullført bachelorgrad i engelsk har du følgende læringsutbytte:


Kunnskap

Du har:

 • bred kunnskap om engelsk litteratur, inkludert formelle trekk ved ulike sjangere
 • en oversikt over engelsk litteraturhistorie, knyttet til andre former for kulturelt uttrykk
 • en forståelse av de ulike former for litteratur på engelsk over hele verden
 • en bred kunnskap om engelsk språk, inkludert syntaks og fonologi
 • en oversikt over historien om utviklingen av det engelske språket
 • en forståelse av sentrale teoretiske perspektiver i lingvistikk og litteratur, og evne til å evaluere dem


Ferdigheter

Du kan:

 • lese, forstå, drøfte og kritisk vurdere forskning innen engelsk litteraturvitenskap og språkvitenskap
 • analysere språklig og litterært materiale og fortolke dette
 • skrive en klar, velstrukturert og detaljert tekst på engelsk, og utvise tilfredsstillende evne til å revidere eget arbeid


Generell kompetanse

Du kan:

 • arbeide i yrker som krever kunnskap i engelsk språk, kultur og litteratur, og i yrker som krever spesialisert kunnskap innen ett av feltene
 • formidle din kunnskap om språk og litteratur på engelsk skriftlig og muntlig ved bruk av små nyanser og med høy presisjon
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

Studiet kvalifiserer til arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
(0 stp)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
(0 stp)
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
5. semester (høst)
Fellesemne, ENG-2000-emne eller utveksling
Fellesemne, ENG-2000-emne eller utveksling
Fellesemne, ENG-2000-emne eller utveksling
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester
6. semester (vår)
ENG-2000-emne
ENG-2000-emne
Bachelorgradsoppgave (ENG-2000)
(tilbys første gang våren 2021)
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det anbefales gode ferdigheter i engelsk språk.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via Samordna Opptak. Søknadsfrist 15. april. Søknadskode 186 887.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, dvs. at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere.

Forkunnskapskrav for realkompetansesøkere til dette studiet:

 • Norsk fra vgs.
 • Engelsk fra vgs.
 • 5 år relevant yrkeserfaring

Bachelorstudiet i engelsk krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studieløpet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

De fleste emnene er basert på forelesninger og lesing av pensumtekster. Enkelte emner har også seminargruppeundervisning. Oppgaver samles underveis, og hvert emne har en eksamen. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer. Studenter skriver en bacheloroppgave i det siste semesteret.

Gjennom studieprogrammet vil studentene møte forskning utført av ansatte i engelsk språk og litteratur. Studenter vil få mulighet til å involvere seg i forskningsgrupper som Border Poetics, Phenomenology and Bodies of Knowledge, LAVA (Language Acquisition, Variation & Attrition), og CASTL-FISH (The Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics research group on Formal Investigations into Structure and Hierarchy).

Vurderingsformene som brukes i utdanningen varierer og er for eksempel skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgave. Noen emner har også muntlig eksamen. Før man kan ta eksamen, må man få godkjent obligatoriske arbeidskrav. Nærmere informasjon om eksamensform og vurderingsuttrykk finnes i emnebeskrivelser på nett.

Emner med andre koder enn ENG undervises som regel på norsk. Alle emner med ENG-kode har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk.

Dersom du fullfører bachelorstudiet i engelsk kan du søke om opptak til Master in English Literature, Master in English Acquisition and Multilingualism eller Master in Theoretical Linguistics ved UiT.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Dette studiet legger til rette for utveksling i fjerde og/eller femte semester. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se UiTs nettsider om utveksling.

En to-ukers studietur til the Norwegian Study Centre (NSC), York (England), inngår også i utdanningen i løpet av første studieår (som del av emnet ENG-1110 Introduction to British Studies).

Studiested Land
Gettysburg College USA
University of Strasbourg Frankrike
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
University of Limerick Irland
The University of Regina Canada
University of York Storbritannia og Nord-Irland