Engelsk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Engelsk

Engelsk er et internasjonalt språk med stadig økende betydning, både innen næringsliv og kulturutveksling. Både nasjonalt og internasjonalt stilles det i dag store krav til arbeidstakernes språkferdigheter, analytiske evner og tverrkulturelle kompetanse. Gjennom dette studiet får du styrket din muntlige framstillingsevne og dine ferdigheter i å skrive og analysere språk og tekster. Du vil lære om engelskspråklig kultur og litteratur, samt om oppbygningen av det engelske språket. Studiet vil gi deg en bred, men samtidig spisset kompetanse. Utdanningen gir også grunnleggende ferdigheter innen formidling som er verdifulle for samfunns- og arbeidslivet

Fakta

Varighet:3 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i engelsk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15. april

1. mars for realkompetansesøkere

Søknadskode:186 887
Søk studiet
Gjennom studiet i engelsk lærer du om et bredt spekter innen engelsk kultur og litteratur, og får en solid kompetanse i basisferdighetene lese, skrive, snakke og lytte. Studiets litteraturdel omfatter innføringsemner og fordypningsemner i litteratur- og kulturhistorie og grunnleggende emner i litteratur- og kulturanalytisk metode. I studiets språkdel legges det vekt på opplæring i språkstruktur, språklig variasjon og språkanalytisk metode. Studiet gir store valgmuligheter; du kan tilpasse studieløpet til dine egne interesser, behov og karriereplaner.

I løpet av det første semesteret får du en innføring i litteratur og språkvitenskap, samt Ex. Phil. I de neste to semestrene får du en grundig innføring i engelsk språk og litteratur. I løpet av det fjerde semesteret kan du ta emner innen generell språkvitenskap eller litteraturvitenskap. I femte semester kan du velge mellom flere slike generelle emner eller fordypning i engelsk innen språk eller litteratur, mens det siste semesteret brukes på fordypningsemner innen engelsk språk eller litteratur og en bacheloroppgave.

Dette er et heltidsstudium ved campus Tromsø, hvor det er lagt til rette for å kunne ta fjerde og/eller femte semester i utlandet. Studiet legger et godt grunnlag for en senere mastergrad og en videre akademisk karriere.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
(0 stp)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
(0 stp)
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
5. semester (høst)
Fellesemne, ENG-2000-emne eller utveksling
Fellesemne, ENG-2000-emne eller utveksling
Fellesemne, ENG-2000-emne eller utveksling
HIF-0300 Akademisk skriving og formidling III (0 stp)
6. semester (vår)
ENG-2000-emne
ENG-2000-emne
Bachelorgradsoppgave (ENG-2000)
(tilbys første gang våren 2021)

Etter bestått bachelorgrad i engelsk har kandidaten følgende læringsutbytte:


Kunnskap

Kandidaten har:

 • bred kunnskap om engelsk litteratur, inkludert formelle trekk ved ulike sjangere
 • en oversikt over engelsk litteraturhistorie, knyttet til andre former for kulturelt uttrykk
 • en forståelse av de ulike former for litteratur på engelsk over hele verden
 • en bred kunnskap på engelsk språk, inkludert syntaks og fonologi
 • en oversikt over historien om utviklingen av det engelske språket
 • en forståelse av sentrale teoretiske perspektiver i lingvistikk og litteratur, og har evne til å evaluere dem


Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • lese, forstå, drøfte og kritisk vurdere forskning innen engelsk litteraturvitenskap og språkvitenskap
 • analysere språklig og litterært materiale og fortolke dette
 • skrive en klar, velstrukturert og detaljert tekst på engelsk, og utvise tilfredsstillende evne til å revidere eget arbeid


Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • arbeide i yrker som krever kunnskap i engelskspråk, kultur og litteratur, og i yrker som krever spesialisert kunnskap innen ett av feltene
 • formidle sin kunnskap om språk og litteratur på engelsk skriftlig og muntlig ved bruk av små nyanser og med høy presisjon
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det anbefales gode ferdigheter i engelsk språk.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via Samordna Opptak. Søknadsfrist 15. april. Søknadskode 186 887.

Studiet er ikke adgangsbegrenset.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere.

Forkunnskapskrav for realkompetansesøkere til dette studiet:

 • Norsk fra vgs
 • Engelsk fra vgs
 • 5 år relevant yrkeserfaring

Bachelorprogrammet i engelsk er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

De fleste emnene er basert på forelesninger og lesing av pensumtekster. Enkelte emner har også gruppeseminarer. Oppgaver samles underveis, og hvert emne har en eksamen. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer. Studenter skriver en bacheloroppgave i det siste semesteret.

Gjennom studieprogrammet vil studentene møte forskning utført av ansatte i engelsk språk og litteratur. Studenter vil få mulighet til å involvere seg i forskningsgrupper som Border Poetics, Phenomenology and Bodies of Knowledge, LAVA (Language Acquisition, Variation & Attrition), og CASTL-FISH (The Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics research group on Formal Investigations into Structure and Hierarchy).

Vurderingsformene som brukes i utdanningen varierer og er for eksempel skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgave. Noen emner har også muntlig eksamen. Før man kan ta eksamen, må man få godkjent obligatoriske arbeidskrav. Nærmere informasjon om eksamensform og vurderingsuttrykk finnes i emnebeskrivelser på nett.

Kvalitetssikring:
Studieprogrammet evalueres hvert år. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys og minimum en gang i løpet av programperioden.

Emner med andre koder enn ENG undervises som regel på norsk. Alle emner med ENG-kode har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk.

Studiet kvalifiserer til arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk.
Dersom du fullfører en bachelor i engelsk (180 stp), kan du søke om opptak til Master in English Literature eller Master in English Acquisition and Multilingualism eller Master in Theoretical Linguistics ved UiT Norges arktiske universitet. For å få opptak må gjennomsnittskarakteren på 80 studiepoeng fordypning i engelsk være C eller bedre. Se aktuell studieprogrambeskrivelse for nærmere beskrivelse av opptakskrav.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring. Dette studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet, hvor studenten skal ta emner som skal godkjennes som del av studiet etterpå. I dette studiet anbefales det å reise på utveksling i fjerde og/eller femte semester. Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

En to-ukers studietur til York (England) inngår også i utdanningen i løpet av første studieår (som del av ENG-1110 Introduction to British Studies).

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se universitetets nettsider om internasjonalisering, eller ta kontakt med internasjonal koordinator.


Kontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Laura Virginia Castor ISK

Laura Castor


Professor engelsk litteraturvitenskap
Telefon: +4777646568 laura.castor@uit.no

Bli student ved UiT!