Skriv ut Lukk vindu


 

Engelsk - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i engelsk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 887

Beskrivelse av studiet

Gjennom studiet i engelsk lærer du om et bredt spekter innen engelsk kultur og litteratur, og får en solid kompetanse i basisferdighetene lese, skrive, snakke og lytte. Studiets litteraturdel omfatter innføringsemner og fordypningsemner i litteratur- og kulturhistorie og grunnleggende emner i litteratur- og kulturanalytisk metode. I studiets språkdel legges det vekt på opplæring i språkstruktur, språklig variasjon, språkanalytisk metode og bruken av det engelske språket globalt.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført bachelorgrad i engelsk har du følgende læringsutbytte:


Kunnskap

Du har:


Ferdigheter

Du kan:


Generell kompetanse

Du kan:


Undervisning og eksamen

Bachelorstudiet i engelsk krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studieløpet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

De fleste emnene er basert på forelesninger og lesing av pensumtekster. Enkelte emner har også seminargruppeundervisning. Oppgaver samles underveis, og hvert emne har en eksamen. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer. Studenter skriver en bacheloroppgave i det siste semesteret.

Gjennom studieprogrammet vil studentene møte forskning utført av ansatte i engelsk språk og litteratur. Studenter vil få mulighet til å involvere seg i forskningsgrupper som Border Poetics, Phenomenology and Bodies of Knowledge, LAVA (Language Acquisition, Variation & Attrition), og CASTL-FISH (The Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics research group on Formal Investigations into Structure and Hierarchy).

Vurderingsformene som brukes i utdanningen varierer og er for eksempel skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgave. Noen emner har også muntlig eksamen. Før man kan ta eksamen, må man få godkjent obligatoriske arbeidskrav. Nærmere informasjon om eksamensform og karakteruttrykk er å finne i hver enkelt emnebeskrivelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Emner med andre koder enn ENG undervises som regel på norsk. Alle emner med ENG-kode har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Bachelorstudiet i engelsk legger til rette for utveksling i fjerde og/eller femte semester. Engelsk har egne avtaler, og det anbefales at studentene bruker disse, blant annet:

University of Limerick

Norwegian Study Centre, University of York

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. Informasjon om søknadsprosessen, frister, og stipendmuligheter finner du på universitetets nettsider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling, ta kontakt med utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk.

Videre studier

Dersom du fullfører bachelorstudiet i engelsk kan du søke om opptak til Master in English Literature, Master in English Acquisition and Multilingualism eller Master in Theoretical Linguistics ved UiT.