Religionsvitenskap - årsstudium

Varighet: 1 År

Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

Religionsvitenskap - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april/1. desember
Søking og opptak
Slik søker du

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn. Derfor er kunnskap om religioner ofte vesentlig for å kunne kommunisere godt på tvers av kulturer. Årsstudiet i religionsvitenskap gir grunnleggende kunnskap om religioner på ulike steder i verden både historisk og i samtiden, for eksempel i Norge, Sápmi, Midt-Østen, Øst-Asia og Latin-Amerika.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ahr@hjelp.uit.no

Siv Aina Hansen

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn

 • Telefon: +4777644381
 • Campus: Tromsø

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Siv Ellen Kraft

Professor, religionshistoriker

 • Telefon: +4777644390
 • Campus: Tromsø

Gjennom studiet får du tilegnet deg de viktigste redskapene for å kunne analysere og forstå ulike religioner og deres samspill med andre deler av samfunnet. Religion er kultur, og du kan forstå aspekter ved religion ved å forstå aspekter ved kultur.

UiT har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, som er temaer som inkluderes i flere av emnene. Andre regioner det fokuseres mye på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet ved UiT har særlig kompetanse på ulike religioner blant urfolk, på nyreligiøsitet og nye religioner, og på ulike former for kristendom.

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:


Kunnskaper
Kandidaten

 • tilegnet seg generell kunnskap om utvalgte religioner
 • være fortrolig med fagets sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger
 • ha kunnskap om fagets historie og egenart
   

Ferdigheter
Kandidaten

 • kunne anvende faglig kunnskap på relevante teoretiske problemstillinger
 • kunne anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger
   

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kunne formidle religionsvitenskapelig innhold både muntlig og skriftlig
 • kunne arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger 

I et stadig mer flerkulturelt samfunn vil kompetansen fra årsstudiet i religionsvitenskap være attraktiv og nyttig i svært mange jobbsammenhenger, blant annet i internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, arbeid med flyktninger og arbeid i hjelpeorganisasjon eller i offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Også ulike mediebedrifter, bibliotek og museum etterspør religionsvitenskapelig kompetanse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst semesteret
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
Vår semesteret
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
Språkfagene gresk og hebraisk kan ikke velges som valgemner

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Det gis forelesninger og/eller seminarundervisning på de enkelte emnene. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver (essays), skoleeksamen og muntlig. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold. Ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad i religionsvitenskap. Det kan også muligens innpasses i integrert master i lektorutdanning trinn 8-13.

Foreløpig ikke tilgjengelig
SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Siv Ellen Kraft
Professor, religionshistoriker
Michael T. Heneise

 

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Espen Dahl, AHR
Espen Dahl
Professor i systematisk teologi
Hovden, Astrid
Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Czachesz, Istvan

In my research, I combine the historical study of ancient religions with insights from the natural sciences, including cognitive neuroscience, evolutionary theory, and computer modeling. In addition to my core teaching duties in Biblical Studies, I also lecture broadly on the religious history of the ancient Mediterranean world, which often brings to my courses students from various programs. One of my passions is to introduce scientific approaches into historical research. The big question I would like to answer is whether religion has increased human wellbeing in history.

Professor i bibelvitenskap
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april/1. desember
Søking og opptak
Slik søker du