høst 2024
REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i religionsvitenskap, bachelorstudiet i religionsvitenskap og på lektorutdanning 8-13 med religionsvitenskap som fag 1 eller 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

REL-1030 Innføring i kristendom 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i utvalgte religioners roller i Norge, Sápmi og internasjonalt, med vekt på deres praksiser, institusjoner, maktforhold, mangfold og historier. Kristendom, islam, buddhisme og urfolks egne tradisjoner får særlig oppmerksomhet. Religionsvitenskapelige begreper, kildekritiske spørsmål og historisk-kritisk metode presenteres gjennomgående i emnet. I tillegg læres formelle krav til akademiske diskusjoner og tekster, som saklighet og bruk av kilder og referanser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har grunnleggende kunnskap om:

 • utvalgte religioners roller i Norge, Sápmi og internasjonalt, med vekt på deres praksiser, institusjoner, maktforhold, mangfold og historier
 • sentrale begreper, spørsmål og metoder i religionsvitenskapen
 • hvordan kilder og referanser blir brukt i akademiske sammenhenger
 • krav til akademiske diskusjoner og tekster

Ferdigheter

Studenten kan:

 • tilegne seg og saklig gjengi fagkunnskap om utvalgte religioner
 • gjøre rede for sentrale begreper, spørsmål og metoder i religionsvitenskapen
 • skrive saklige sammendrag av fagtekster med korrekte referanser

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte av forelesningene kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamensspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av ca. 24 timer forelesning. Det forutsettes aktiv studentdeltakelse. Studentene oppfordres dessuten til egenaktivitet, og vil få hjelp til etablering av kollokviegrupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.11.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To oppgaver med gitte frister. Oppgavene blir nærmere spesifisert av faglærer ved semesterstart.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet