vår 2024
REL-1050 Teori og metode - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med fag 1 eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne og inngå i andre studieprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

REL-1050 Teori og metode I 10 stp

Innhold

Hvilke spørsmål er religionsvitere opptatt av? Hva er aktuelle kilder for religionsvitenskapelige studier? Hvilke metoder og teorier brukes i utforskningen av dem?

Religionsvitenskapen forholder seg i prinsippet til hele historien, overalt i verden. Emnet introduserer dette brede feltet, gjennom et fokus på aktuelle spørsmål, begreper, metoder, teorier og kilder. Vekten er lagt på nyere faghistorie, og på religionshistoriske, religionsantropologiske og religionssosiologiske tilnærminger.

Sentrale tematikker: kritiske perspektiver, kommunikasjon, tekst, tolkning, postkolonialisme, feltarbeid, kildekritikk, materialitet, sted, mening, makt, symboler, ritualer, myter, identitet, samfunn, klasse, økonomi, politikk, etnisitet, natur, økologi.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • nyere faghistorien
 • sentrale begreper og teoretiske perspektiver
 • sentrale metoder

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og vurdere fagstoff på en selvstendig, saklig og kritisk måte
 • skrive resonnerende tekster basert på teoretiske og metodiske perspektiver i faget
 • anvende religionsvitenskapelige metoder på et empirisk materiale

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte av forelesningene kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamensspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer undervisning i tilknytning til pensum, i form av forelesninger/seminarer. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse. Studentene oppfordres til egenaktivitet, og vil få hjelp til etablering av kollokviegrupper.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 03.06.2024 09:00 (Utlevering)
10.06.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

To oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To godkjente øvingsoppgaver (minst én skal være skriftlig, på ca. 1200 ord, tilsvarer ca. 3 sider). Oppgavene blir nærmere spesifisert av faglærer ved semesterstart.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-1050
 • Tidligere år og semester for dette emnet