Skriv ut Lukk vindu


 

Religionsvitenskap - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april/1. desember
Søknadskode:186 910

Beskrivelse av studiet

Gjennom studiet får du tilegnet deg de viktigste redskapene for å kunne analysere og forstå ulike religioner og deres samspill med andre deler av samfunnet. Religion er kultur, og du kan forstå aspekter ved religion ved å forstå aspekter ved kultur.

UiT har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, som er temaer som inkluderes i flere av emnene. Andre regioner det fokuseres mye på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet ved UiT har særlig kompetanse på ulike religioner blant urfolk, på nyreligiøsitet og nye religioner, og på ulike former for kristendom.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst semesteret
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
Vår semesteret
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
Språkfagene gresk og hebraisk kan ikke velges som valgemner

Hva lærer du?

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:


Kunnskaper
Kandidaten

Ferdigheter
Kandidaten

Generell kompetanse
Kandidaten


Undervisning og eksamen

Det gis forelesninger og/eller seminarundervisning på de enkelte emnene. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver (essays), skoleeksamen og muntlig. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold. Ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.


Jobbmuligheter

I et stadig mer flerkulturelt samfunn vil kompetansen fra årsstudiet i religionsvitenskap være attraktiv og nyttig i svært mange jobbsammenhenger, blant annet i internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, arbeid med flyktninger og arbeid i hjelpeorganisasjon eller i offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Også ulike mediebedrifter, bibliotek og museum etterspør religionsvitenskapelig kompetanse.

Videre studier

Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad i religionsvitenskap. Det kan også muligens innpasses i integrert master i lektorutdanning trinn 8-13.