Skriv ut Lukk vindu


 

Religionsvitenskap - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:20. april 2022 kl 14.00
Søknadskode:186 910

Beskrivelse av studiet

Religionsvitenskap gir en oversikt over religiøse tradisjoner i fortid og nåtid. Du vil få redskaper til selv å kunne tolke og analysere religiøse fenomener, deriblant hvordan religion henger sammen med samfunn og kultur. Ved UiT har vi et særlig fokus på samiske og nordnorske religiøse forhold, på religioner blant urfolk, og på forskjellige former for kristendom, nyreligiøsitet, og religioner i og fra Asia. Tematisk handler det blant annet om religioners roller i forhold til politikk, media, natur, klimautfordinger, migrasjon, mangfold og skole.

Under oppbygging av studiet finner du de obligatoriske emnene REL-1000 Innføring i religionsvitenskap og REL-1050 Teori og metode, som inngår i årsstudiet.

Religionsvitenskap anbefaler følgende valgemner (endringer kan forekomme):

• REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
• REL-1022 Religion i Sápmi
• REL-1027 Religion, natur og klima
• REL-1029 Kognitiv religionsvitenskap
• REL-10xx Religion og media (nytt emne)
• REL-10xx Religon, politikk og samfunn (nytt emne)

Merk at ikke alle valgemner tilbys hvert semester. Hvilke valgemner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett.

For ytterligere detaljer om årsstudiet i religionsvitenskap, se studieplan.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
2. semester (vår)
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
Merk at språkfagene gresk og hebraisk ikke inngår som valgemner i årsstudiet i religionsvitenskap

Hva lærer du?

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

Ferdigheter
Kandidaten

Generell kompetanse
Kandidaten


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, seminar og selvstendig arbeid. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med 5 trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.


Jobbmuligheter

I et stadig mer flerkulturelt samfunn vil kompetansen fra årsstudiet i religionsvitenskap være attraktiv og nyttig i svært mange jobbsammenhenger, blant annet i internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, arbeid med flyktninger og arbeid i hjelpeorganisasjoner eller i offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Også ulike mediebedrifter, bibliotek og museum etterspør religionsvitenskapelig kompetanse.

Videre studier

Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad i religionsvitenskap. Det kan også muligens innpasses i integrert master i lektorutdanning trinn 8-13.