Religionsvitenskap - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_12_2.jpg

Studiet gir deg kunnskaper om religiøse tradisjoner i fortid og nåtid, lokalt og globalt. Du får redskaper til å analysere religiøse fortellinger og praksiser og sammenhenger de inngår i. Faget i Tromsø fokuserer særlig på religioner blant urfolk, nye religioner og kristendom.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i religionsvitenskap
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 482
Søk studiet

Gjennom studiet får du en innføring i ulike religiøse tradisjoner, fra fortid og i nåtid, lokalt og globalt. Religiøse praksiser, fortellinger og institusjoner studeres i lys av historiske, kulturelle, sosiale, politiske, økonomiske og økologiske forhold.

Studiet gir deg redskaper til å analysere og forstå roller som religioner og religiøsitet spiller i bestemte sammenhenger. UiT Norges arktiske universitet har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, som er temaer som inkluderes i flere av kursene. Andre regioner det fokuseres på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet i Tromsø har dessuten særlig kompetanse på ulike religioner blant urfolk, på nyreligiøsitet og nye religioner, og på ulike former for kristendom.

Studieprogrammet består av 70 studiepoeng obligatoriske emner, 50 studiepoeng religionsvitenskapelige valgemner og 60 studiepoeng frie støtteemner (se tabell). Hvilke valgemner du tar er avhengig av ditt interessefelt og bør velges med tanke på hvilke planer du har for videre studier eller arbeid.

Obligatoriske emner:
REL-1000 Innføring i religionsvitenskap (kan også tas som valgfritt emne i tillegg til et tilsvarende humanistisk eller samfunnsvitenskapelig innføringsemne)
REL-1050 Teori og metode I
REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie
REL-2010 Bacheloroppgave
REL-2050 Teori og metode II

Valgemner:
Religionsvitenskap tilbyr for tiden følgende valgemner under forutsetning av tilgjengelige ressurser (endringer kan derfor forekomme):

REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
REL-1005 Øst-Asias religioner
REL-1006 New Age and New Religious Movements
REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen
REL-1018 Islam
REL-1019 Jesus - i historien og religionene
REL-1020 Religioner i Latin-Amerika
REL-1021 Levende religioner i Norge
REL-1022 Religion i Sápmi

HIS-1030 Reformasjonen i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv
HIS-1051 Trolldomsprosessene i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv, nettstudium
HIS-1060 Med kjønnsperspektiv på historie og religion

I bachelorprogrammet i religionsvitenskap kan de religionsvitenskapelige emnene kombineres med andre humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag. Det anbefales å velge emnegrupper på minst 30 studiepoeng som støtteemner.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
2. sem (vår)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
3. sem (høst)
Valgfrie REL-emner på 1000 nivå
4. sem (vår)
Utenlandsopphold/ valgfrie emner
5. sem (høst)
Utenlandsopphold/ valgfrie emner
6. sem (vår)

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om utvalgte religioner.
  • er fortrolig med religionsvitenskapens sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger.
  • har bred kunnskap om religionsvitenskapens historie og egenart.


Ferdigheter

Kandidaten

  • kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på relevante problemstillinger.
  • kan anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og sosiale sammenhenger.


Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan formidle religionsvitenskapelig kunnskap både muntlig og skriftlig.
  • kan arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk og 5 årig relevant yrkeserfaring.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse
Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige emnene bli holdt på engelsk.

I en stadig mer globalisert verden er internasjonale erfaringer viktige. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont. Instituttet har utvekslingsavtaler med Umeå universitet i Sverige og Syddansk universitet i Danmark.

UiT Norges arktiske universitet har også avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (f. eks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i fjerde og/eller femte semester. For nærmere informasjon, kontakt internasjonal koordinator på fakultetet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter, osv., finner du her

I et stadig mer flerkulturelt samfunn blir kompetansen dette studiet gir både attraktivt og nyttig. Mange får nytte av kompetansen sin i kulturnæringssektoren, for eksempel i formidlingsvirksomhet som mediebransjen eller museumsvirksomhet og undervisning. Religionsvitere er også aktuelle for en rekke offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten.
Med bachelorgrad i religionsvitenskap kan du søke opptak til mastergrad i religionsvitenskap. Vær oppmerksom på at opptak til mastergrad krever et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre, og minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskapelige emner, hvorav 30 studiepoeng skal være på 2000-nivå.

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Visual Cultural Studies, Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies


Kontakt

Siv Aina Hansen


Seniorkonsulent
Telefon: 77644381 siv.aina.hansen@uit.no

Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg

Bjørn Ola Tafjord


Professor
Telefon: 77645289 bjorn.tafjord@uit.no

kraft.JPG-Bredde-180px-

Siv Ellen Kraft


Professor
Telefon: 77644390 siv.ellen.kraft@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content