Religionsvitenskap - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Religionsvitenskap - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
20. april 2022 kl 14.00.
Søking og opptak
Slik søker du

Bachelorprogrammet er for deg som er nysgjerrig på hva religion betyr, gjør og brukes til, historisk sett og i dag. Du vil lære om ulike religioner som foranderlige uttrykk, formet av kulturelle og samfunnsmessige kontekster. Kristendom, urfolksreligioner, nyreligiøsitet, og religioner i og fra Asia er særlig vektlagt i det programmet vi tilbyr.

Spørsmål om studiet

Religionsvitenskap er et historisk og sammenlignende fag. Det vil si at religion studeres i sosiale og kulturelle kontekster som dynamiske og foranderlige uttrykk, og at man forsøker å forstå både allmenne trekk og det særegne ved de enkelte religionene og kontekstene de utøves i. Ved UiT har vi tematisk fokus blant annet på religioners roller i forhold til politikk, media, natur, klimautfordringer, migrasjon, mangfold og skole.

Bachelorstudiet tilbyr flere dagsaktuelle emner på 1000-nivå og hele tre fordypningsemner på 2000-nivå. Fordypningsemnene gir deg en unik mulighet til å skreddersy tema og pensum etter dine interesser i samråd med faglærer. Det er lagt opp til varierte undervisnings- og eksamensformer, skrivelab, samarbeid og tett oppfølgning av hver student.

Under oppbygging av studiet finner du de obligatoriske emnene, som inngår i studiet.

Religionsvitenskap anbefaler følgende valgemner (endringer kan forekomme):

• REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
• REL-1022 Religion i Sápmi
• REL-1027 Religion, natur og klima
• REL-1029 Kognitiv religionsvitenskap
• REL-10xx Religion, politikk og samfunn (nytt emne)
• REL-10xx Religion og media (nytt emne)

Merk at ikke alle valgemner tilbys hvert semester. Hvilke valgemner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett.

For ytterligere detaljer om bachelorprogrammet, se studieplan.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om utvalgte religioner
  • er fortrolig med religionsvitenskapens sentrale teoretiske og metodiske tilnærminger
  • har bred kunnskap om religionsvitenskapens historie og egenart

Ferdigheter
Kandidaten

  • kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på relevante problemstillinger
  • kan anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og sosiale sammenhenger

Generell kompetanse
Kandidaten

  • kan formidle religionsvitenskapelig kunnskap både muntlig og skriftlig
  • kan arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger

I et stadig mer flerkulturelt samfunn blir kompetansen dette studiet gir både attraktiv og nyttig. Religionskunnskap er etterspurt i skolen og mange religionsvitere blir lærere. Andre får utnyttet kompetansen sin i internasjonalt arbeid, for eksempel i bistands- og hjelpeorganisasjoner. Religionsvitere er også å finne i en rekke offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Andre igjen får jobb i kulturnæringssektoren, for eksempel innen media, bibliotek og museum.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
2. semester (vår)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
3. semester (høst)
Utveksling eller valgfrie emner
4. semester (vår)
Utveksling eller valgfrie emner
5. semester (høst)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
eller
eller
6. semester (vår)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
eller
Merk at språkfagene gresk og hebraisk ikke inngår som valgemner i bachelorgraden i religionsvitenskap

Generell studiekompetanse eller <a href="https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711482">realkompetanse</a>.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen gis i form av forelesninger, skrivelab, seminar og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. 

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. 

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige emnene bli holdt på engelsk.

Med en bachelor i religionsvitenskap kan du søke opptak til mastergrad i religionsvitenskap. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. For mer informasjon se opptakskrav på mastergradsprogrammet.

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Religionsvitenskap har egne utvekslingsavtaler, og det anbefales at studentene bruker disse:

  • <a href="http://www.umu.se/">Umeå universitet</a>, Sverige
  • <a href="http://www.sdu.dk/da">Syddansk universitet</a>, Danmark

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 3. semester (høst) med eventuell forlengelse i 4. semester (vår).

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med <a href="https://uit.no/utdanning/studentutveksling">universiteter verden rundt</a>.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrister:
1. september (vårsemester)
1. februar (høstsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på <a href="https://www.uit.no/utdanning/studentutveksling">universitetets sider om utveksling</a>. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, <a href="https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957">kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde</a>.

Hovden, Astrid
Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Czachesz, Istvan

In my teaching and research, I combine the historical study of religion with insights from the natural sciences, including cognitive neuroscience, evolutionary theory, and computer modeling. I lecture and supervise theses in the cognitive science of religion, early Christianity, and the religious history of the ancient Mediterranean world, which often brings to my courses students from various programs. One of my passions is to introduce scientific approaches into historical research. The big question I would like to answer is whether religion has increased human wellbeing in history.

Professor i teologi
Michael T. Heneise

Michael T. Heneise er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Han har drevet antropologisk forskning i de søramerikanske Andesfjellene, og i det indiske Himalaya. Doktorgradsforskningen hans ved University of Edinburgh utforsket forholdet mellom drømmer og handlingsfrihet blant Nagaene i Indo-Myanmar-høylandet. Før Edinburgh studerte han antropologi i Ecuador ved Latin American School of Social Sciences (FLACSO). Han var med å grunnlegge Highland Institute i India, og er medredaktør for tidsskriftene Himalaya og Highlander.

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Siv Ellen Kraft
Professor, religionshistoriker
Espen Dahl, AHR
Espen Dahl
Professor i systematisk teologi