Religionsvitenskap - master

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Religionsvitenskap - master

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april/1. november

Ønsker du å tilegne deg avansert kunnskap om religioner og om hvordan man kan analysere religioners roller i ulike sammenhenger, da er masterprogrammet i religionsvitenskap noe for deg. Ved UiT har religionsvitenskap særlig fokus på samiske og nordnorske religiøse forhold og på religioner blant urfolk andre steder i verden.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Siv Aina Hansen

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn


SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Siv Ellen Kraft

Professor, religionshistoriker


Religionsvitenskap er et historisk og sammenlignende fag. Det vil si at religioner studeres i sine sosiale og kulturelle kontekster som dynamiske og foranderlige uttrykk, og at man gjennom begrepsapparat og sammenlignende perspektiver forsøker å forstå både allmenne trekk og det særegne ved de enkelte religionene og kontekstene de utøves i.

Gjennom studiet får du bred kompetanse i religionshistorie, religionsantropologi og religionsvitenskapelig teori og metode, samt spesialisert kompetanse innenfor et eller flere fagfelt avhengig av hvilket tema du velger for din masteroppgave.

Studieprogresjon:

Mastergradsprogrammet i religionsvitenskap består av masteroppgave (60 sp), obligatoriske emner innen teori, metode og prosjektplanlegging (40 sp) og valgfrie emner (20 sp). De obligatoriske emnene skal sikre et solid faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge fagfelt for fordypning og spesialisering.

Noen valgemner tilbys i vårsemesteret og andre i høstsemesteret. Emner på 2000-nivå, samt emner fra andre fag kan godkjennes som valgemner etter søknad.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

- har tilegnet seg avansert kunnskap innen det religionsvitenskapelige fagfeltet.

- har inngående kunnskap om fagets teoretisk-metodiske tilnærminger.

- kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på nye områder og analysere faglige problemstillinger.


Ferdigheter

Kandidaten

- behersker etablerte faglige redskap med sikte på forståelse og analyse av religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.

- kan under veiledning utvikle en forskningsplan og selvstendig

gjennomføre teoretiske og empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale.

- viser en selvstendig og kritisk holdning til religionshistorisk kildemateriale og religionsvitenskapelige fremstillinger.


Generell kompetanse

Kandidaten

- kan jobbe selvstendig med en religionsvitenskapelig problemstilling og gjennomføre mindre forskningsoppgaver.

- kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for religionsvitenskapelige undersøkelser og formidle resultater av egen og andres forskning.

- kan formidle forskningsresultat i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Mastergrad i religionsvitenskap kvalifiserer for jobber innen forskning, museumsvirksomhet, og i yrker som krever kjennskap til flerkulturelle forhold, for eksempel i internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia, administrasjon og undervisning.

For mange er en karriere i skolen fristende. For å bli lærer må du ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Opptakskravet er fra 2019 endret til mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise. En mastergrad i religionsvitenskap med den rette emnekombinasjonen vil gi slik kompetanse (snakk med studieveileder og lærere om hvilke emner du må velge).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt emne på 3000 nivå
2. sem (vår)
Tilbys både i vår- og høstsemesteret / Utenlandopphold
Valgfritt emne på 3000 nivå/ Utenlandsopphold
3. sem (høst)
Utenlandsopphold
4. sem (vår)

For opptak til mastergradsprogram i religionsvitenskap kreves avlagt bachelorgrad eller tilsvarende grad i religionsvitenskap med fordypning på minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskap. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det er satt et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra et gjennomsnitt av karakterene i fordypningen.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige emner bli holdt på engelsk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning.

Det er mulig å få innpasset et utenlandsopphold i masterprogrammet etter avtale. UiT Norges arktiske universitet har avtaler med universiteter over hele verden, som det kan være mulighet å benytte seg av.

Det anbefales at studentene legger utenlandsopphold til 2. og/eller 3. semester. Instituttet har utvekslingsavtaler med Umeå universitet i Sverige og Syddansk universitet i Danmark.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.