Religionsvitenskap - master

Varighet: 2 År

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Religionsvitenskap - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april/1. november
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du å tilegne deg avansert kunnskap om religioner og om hvordan man kan analysere religioners roller i ulike sammenhenger, da er masterstudiet i religionsvitenskap noe for deg. Ved UiT har religionsvitenskap særlig fokus på samiske og nordnorske religiøse forhold og på religioner blant urfolk andre steder i verden.

Spørsmål om studiet
Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg
Bjørn Ola Tafjord

Professor


Siv Aina Hansen

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn


Religionsvitenskap er et historisk og sammenlignende fag. Det vil si at religioner studeres i sine sosiale og kulturelle kontekster som dynamiske og foranderlige uttrykk, og at man gjennom begrepsapparat og sammenlignende perspektiver forsøker å forstå både allmenne trekk og det særegne ved de enkelte religionene og kontekstene de utøves i.

Gjennom studiet får du bred kompetanse i religionshistorie, religionsantropologi og religionsvitenskapelig teori og metode, samt spesialisert kompetanse innenfor et eller flere fagfelt avhengig av hvilket tema du velger for din masteroppgave.

Studieprogresjon:

Studiet består av masteroppgave (60 sp), obligatoriske emner innen teori, metode og prosjektplanlegging (40 sp) og valgfrie emner (20 sp). De obligatoriske emnene skal sikre et solid faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge fagfelt for fordypning og spesialisering.

Noen valgemner tilbys i vårsemesteret og andre i høstsemesteret. Emner på 2000-nivå, samt emner fra andre fag kan godkjennes som valgemner etter søknad.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

- har tilegnet seg avansert kunnskap innen det religionsvitenskapelige fagfeltet.

- har inngående kunnskap om fagets teoretisk-metodiske tilnærminger.

- kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på nye områder og analysere faglige problemstillinger.


Ferdigheter

Kandidaten

- behersker etablerte faglige redskap med sikte på forståelse og analyse av religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.

- kan under veiledning utvikle en forskningsplan og selvstendig

gjennomføre teoretiske og empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale.

- viser en selvstendig og kritisk holdning til religionshistorisk kildemateriale og religionsvitenskapelige fremstillinger.


Generell kompetanse

Kandidaten

- kan jobbe selvstendig med en religionsvitenskapelig problemstilling og gjennomføre mindre forskningsoppgaver.

- kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for religionsvitenskapelige undersøkelser og formidle resultater av egen og andres forskning.

- kan formidle forskningsresultat i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Studiet i religionsvitenskap kvalifiserer for jobber innen forskning, museumsvirksomhet, og i yrker som krever kjennskap til flerkulturelle forhold, for eksempel i internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia, administrasjon og undervisning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt emne på 3000 nivå
2. sem (vår)
Tilbys både i vår- og høstsemesteret / Utenlandopphold
Valgfritt emne på 3000 nivå/ Utenlandsopphold
3. sem (høst)
Utenlandsopphold
4. sem (vår)

Opptak til masterprogrammet er regulert etter Forskrift om opptak til studier ved UiT, § 11

For opptak til master i religionsvitenskap gjelder følgende opptakskrav:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Fordypning: Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskap. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5), som regnes ut fra gjennomsnittet av karakterene i fordypningsemnene.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige emner bli holdt på engelsk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig i mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Instituttet har blant annet utvekslingsavtaler med følgende universiteter:

UiT har også avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (feks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 2. semester med eventuell forlengelse til 3. semester.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt studiekonsulent eller internasjonal koordinator.

Studiested Land
University of Southern Denmark Danmark