Religionsvitenskap - master

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_22_2.jpg

Ønsker du å tilegne deg avansert kunnskap om religioner, og om hvordan man kan analysere religioners roller i bestemte sammenhenger, da er masterprogrammet i religionsvitenskap noe for deg.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i religionsvitenskap.
Opptakskrav:Bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap
Søknadsfrist:15. april/1. november
Søknadskode:5035
Søk studiet

Mastergradsprogrammet i religionsvitenskap består av masteroppgave (60 sp), obligatoriske emner innen teori, metode og prosjektplanlegging (40 sp) og valgfrie emner (20 sp). De obligatoriske emnene skal sikre et solid faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge fagfelt for fordypning og spesialisering.

Obligatoriske emner:

REL-3050: Teori og metode III (20 sp)
REL-3053: Prosjektplanlegging, materiale og metode (20 sp)
REL-3900: Mastergradsoppgave (60 sp)

I tillegg velger studentene 20 studiepoeng åpne emner på masternivå (3000-emner), enten religionsvitenskapelige fordypningsemner eller andre humanistiske/samfunnsvitenskapelige støtteemner.

Alternerende religionsvitenskapelige valgemner:

REL-3001: Nyere myte- og ritualteori (10 sp)
REL-3016: Anthropological approaches in the study of religions (10 sp)
REL-3018: Sekularisme og sekularisering (10 sp)
REL-3019: Religion i skole, media og populærkultur (10 sp)
REL-3020: Religion and violence (10 sp)
REL-3021: Contemporary Witchcraft (10 sp)

Noen valgemner tilbys i vårsemesteret og andre i høstsemesteret. Emner på 2000-nivå, samt emner fra andre fag kan godkjennes som valgemner etter søknad.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt emne på 3000 nivå
2. sem (vår)
Tilbys både i vår- og høstsemesteret / Utenlandopphold
Valgfritt emne på 3000 nivå/ Utenlandsopphold
3. sem (høst)
Utenlandsopphold
4. sem (vår)

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

- har tilegnet seg avansert kunnskap innen det religionsvitenskapelige fagfeltet.

- har inngående kunnskap om fagets teoretisk-metodiske tilnærminger.

- kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på nye områder og analysere faglige problemstillinger.


Ferdigheter

Kandidaten

- behersker etablerte faglige redskap med sikte på forståelse og analyse av religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.

- kan under veiledning utvikle en forskningsplan og selvstendig

gjennomføre teoretiske og empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale.

- viser en selvstendig og kritisk holdning til religionshistorisk kildemateriale og religionsvitenskapelige fremstillinger.


Generell kompetanse

Kandidaten

- kan jobbe selvstendig med en religionsvitenskapelig problemstilling og gjennomføre mindre forskningsoppgaver.

- kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for religionsvitenskapelige undersøkelser og formidle resultater av egen og andres forskning.

- kan formidle forskningsresultat i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang) i religionsvitenskap med fordypning på minimum 80 studiepoeng religionsvitenskapelige emner, hvorav 30 studiepoeng skal være på 2000-nivå. Det er satt et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra et gjennomsnitt av karakterene i de religionsvitenskapelige emnene (REL-1000, -1050, -2005, -2010, -2020 og 30 studiepoeng valgfrie religionsvitenskapelige emner på 1000-nivå, eller tilsvarende).
Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.

Noen emner har obligatorisk arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige emner bli holdt på engelsk.

Det er mulig å få innpasset et utenlandsopphold i masterprogrammet etter avtale. UiT Norges arktiske universitet har avtaler med universiteter over hele verden, som det kan være mulighet å benytte seg av.

Det anbefales at studentene legger utenlandsopphold til 2. og/eller 3. semester. Instituttet har utvekslingsavtaler med Umeå universitet i Sverige og Syddansk universitet i Danmark.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

Mastergrad i religionsvitenskap kvalifiserer for jobber innen forskning, museumsvirksomhet, og i yrker som krever kjennskap til flerkulturelle forhold, for eksempel innen internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia, administrasjon og undervisning.
Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning.


Kontakt

Siv Aina Hansen


Seniorkonsulent
Telefon: 77644381 siv.aina.hansen@uit.no

Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg

Bjørn Ola Tafjord


Professor
Telefon: 77645289 bjorn.tafjord@uit.no

Skip to main content