Utfyllende informasjon om Profesjonsstudiet medisin

Oversikt over emner, delemner, utveksling, retningslinjer og studieadministrasjon for alle studieår på profesjonsstudiet medisin.

Ta gjerne kontakt dersom du savner informasjon på siden.

 

For alle studieår:

Taushetserklæring for studenter i praksis
Informasjon om skikkethet i høyere utdanning


MED-1501 er emnekoden for det første studieåret på medisin. Dette året har felles undervisning med odontologistudentene.  Det første året er det særlig fokus på hvordan det friske mennesket fungerer, slik at du senere skal kunne forstå hva som skjer når sykdom og skade rammer et menneske.

Årsansvarlig for emnet MED-1501 er Maria Perander. Emnekomiteen består av alle delemneledere tilknyttet emnet. 

Studiekonsulenter på 1.året er Kjersti Emaus (Enhet for legeutdanning) og Trine Tessem (IMB) 

Emnebeskrivelse MED-1501

 

DELEMNEBESKRIVELSER

Delemne 1.1 HEL-0700, Det Helsevitenskapelige Fakultets Felleskurs

Delemne 1.2 Introduksjon til medisin- og odontologistudiet

Delemneleder: Karen Kristine Sørensen

Delemne 1.3 Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1

Delemneleder: Gaute M. Hansen 

Delemne 1.4 Respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon 1

Delemneleder: Synne Simonsen Hansen

Delemne 1.5 Gener, celleproliferasjon og kreft

Delemneleder: Maria Perander

Delemne 1.6 Infeksjon og inflammasjon

Delemneleder: Tor B. Stuge

Profesjonell kompetanse (Profkom år 1)

Leder: Unni Ringberg

Vitenskapelig kompetanse (Vitkom år 1)

Leder: Michael Bretthauer 


MED-2501 er emnekoden for 2. studieår på medisin. De første fire studieårene gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. 

Årsansvarlig for emnet MED-2501 er Anne Dragøy Hafstad. Emnekomiteen består av alle delemnelederne tilknyttet emnet.

Studiekonsulenter på 2.året er:

- Kjersti Emaus (enhet for legeutdanningen, rådgivning, samt delemne 2.5) 

- Hege Skogstad Berntsen (ISM, delemne 2.1) 

- Trine Tessem (IMB, delemne 2.2 og 2.4)

- Kari Jenssen Lægreid (IKM, delemne 2.3, 2.6 og 2.7) 

 

Emnebeskrivelse MED-2501

DELEMNEBESKRIVELSER

Delemne 2.1 VITEN Delemneleder: Geir Bertelsen og studiekonsulent Hege Skogstad Berntsen 

Delemne 2.2 Reproduksjon, embryologi og genetikk Delemneleder: Anne D. Hafstad og studiekonsulent Trine Tessem 

Delemne 2.3 Klinisk undersøkelsesmetodikk
Delemneleder: Ann-Kristin Hansen og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid 

Delemne 2.4 BevegelseDelemneleder: Lill-Tove Busund og studiekonsulent Trine Tessem

Delemne 2.5 Valgfri fordypning 1
Delemneledere: Michael Bretthauer og studiekonsulent Kjersti Emaus

Delemne 2.6 Sanser og nervesystem 1 Delemnelder: Åshild Odden Miland og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid 

Delemne 2.7 Mentale funksjoner 1 Delemneleder: Rolf Wynn og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid

Delemne 2.8 Profesjonell kompetanse (Profkom 2)
Leder: Unni Ringberg

Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 2)
Leder: Michael Bretthauer


MED-2510 er emnekoden for 3. studieår på medisin. De første fire studieårene gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. På dette studieåret får du en bred innsikt i store deler av kroppens organsystem. 

Årsansvarlig for emnet MED-2510 er Bjørn Helge Haug. Emnekomiteen består av alle delemnelederne tilknyttet emnet. 

Studiekonsulenter for 3.året er Kjersti Emaus (Enhet for legeutdanning) og Anne Sofie Spjelkavik Solbø (IKM)

Emnebeskrivelse MED-2510

DELEMNEBESKRIVELSER

Delemne 3.1 Klinisk undersøkelsesmetodikk
Delemneleder: Emilio Besada

Delemne 3.2 Respirasjon 2 
Delemneleder: Tørris Sjøset

Delemne 3.3 Sirkulasjon 2 
Delemneleder: Assami Rösner

Delemne 3.4 Nyrefunksjon 2 
Delemneleder: Jon Viljar Norvik

Delemne 3.5 Blod, immunforsvar og infeksjoner
Delemneleder: John-Bjarne Hansen 

Delemne 3.6 Endokrine funksjoner 
Delemneleder: Ragnar Joakimsen 

Delemne 3.7 Fordøyelse, metabolisme og ernæring 2
Delemneleder: Eyvind Jakob Paulssen

Profesjonell kompetanse (PROFKOM 3)
Leder: Unni Ringberg 

Vitenskapelig kompetanse (VITKOM 3)
Leder: Michael Bretthauer 


Fjerde studieår av Profesjonsstudiet medisin består av to emner. MED-2520 International semester går på høstsemesteret og har undervisning på engelsk. Dette semesteret kan studentene reise på utveksling gjennom fakultetets utvekslingsavtaler. Studentene som blir igjen i Tromsø får selskap av internasjonale medisinstudenter fra hele Europa som følger hele International semester. På vårsemesteret er alle studentene tilbake i Tromsø og tar MED-2521 Medisin år 4 vår.

Course responsible MED-2520: Trond Flægstad

Course description MED-2520

Årsansvarlig for MED-2521 er Knut Fredriksen

Emnebeskrivelse MED-2521

Emnekomitene består av delemnelederne for hvert emne. 

 

Studiekonsulenter for 4. studieår er Elin Holm (Enhet for legeutdanning), Kari Jenssen Lægreid (IKM) og Hege Skogstad Berntsen (ISM)

 

Description of the modules MED-2520

4.1 Medical genetics

Module leader: Ragnhild Glad

4.2 Paediatrics
Module leader: Trond Flægstad

4.3 Gynaecology and obstetrics
Module leader: Hanna Portimojärvi

4.4 Global Health
Module leader: Johanna Laue

4.5 Valgfri fordypning 2
Module leader: Michael Bretthauer

PROFKOM 4 autumn
Module leader: Unni Ringberg

 

DELEMNEBESKRIVELSER MED-2521

4.6 Sanser og nervesystem 2

Delemneleder: Ellisiv B. Mathiesen

4.7 Hud 

Delemneleder: Øystein Grimstad

4.8 Mentale funksjoner 2

Delemneleder: Anne Høye

4.9 Akuttmedisin

Delemneleder: Knut Fredriksen

4.10 Primærmedisin

Delemneleder: Johanna Laue

PROFKOM 4 vår

Delemneleder: Unni Ringberg

VITKOM 4

Delemneleder: Michael Bretthauer 


5. studieår består av tre emner; MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten (13 stp), MED-3503 Praksis i sykehus (27 stp) og MED-3950 Masteroppgave (20 stp).

Studiekonsulent for 5. studieår er Anita Røreng

MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten

MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge. Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester. Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet itl legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Emneleder: May-Lill Johansen

MED-3503 Praksis i sykehus

MED-3503 omfatter 18 ukers desentralisert praksisperiode i spesialisthelsetjenesten. Studentene vil være utplassert ved sykehus i Nord-Norge. Praksisperioden er inndelt i praksis ved medisinsk avdeling (7 uker), kirurgisk avdeling (6 uker), gynekologisk avdeling/poliklinikk (2 uker) og ved psykiatrisk avdeling/distriktspsykiatrisk avdeling (3 uker). I praksisperioden fungerer studentene som tilnærmet ordinære arbeidstakere hva angår arbeidstid.

Emneleder: Petter Fosse Gjessing

Delemnebeskrivelse 5.1 Praksis i kirurgi

Delemneleder: Petter Fosse Gjessing

Delemnebeskrivelse 5.2 Praksis i gynekologi og obstetrikk

Delemneleder: Elise Sletten

Delemnebeskrivelse 5.3 Praksis i indremedisin

Delemneleder: Petter Fosse Gjessing

Delemnebeskrivelse 5.4 Praksis i psykiatri

Delemneleder: Herman Tvete

VITKOM5

MED-3950 Masteroppgave


Selvstendig arbeid med masteroppgave på 20 studiepoeng.

Masteroppgaver - medisinstudiet ved UiT

Emneleder: Michael Bretthauer

Administrativt ansvar: Natalie Grønvold


Medisin 6. studieår rommer faglig fordypning i flere fagområder som studentene har møtt tidligere i studiet. Studentene er fordelt på studiestedene Bodø, Finnmark og Tromsø.

Terje Steigen er årsansvarlig. Eirik Hugaas Ofstad er lokal årsansvarlig i Bodø og Ingrid Petrikke Olsen er lokal årsansvarlig i Finnmark.  

Studiekonsulenter for 6. året:

Bodø:

Finnmark:

Tromsø:

Emnebeskrivelse MED-3601


Nedenfor følger delemnene på 6. studieår.

DELEMNEBESKRIVELSER

Delemne 6.1: Barn og unge
Claus Klingenberg er delemneleder.
Svenne Naumann er lokal delemneleder i Finnmark.
Ingebjørg Fagerli er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.2: Når det haster
Torben Wisborg er delemneleder.
Ole Magnus Filseth er lokal delemneleder i Tromsø.
Eirik Hugaas Ofstad er lokal delemneleder i Bodø.

Delemne 6.3: Eldre, nervesystemet og rus
Ellen B. Pedersen er delemneleder.
Ingunn Heggheim er lokal delemneleder i Finnmark.
Kjell Gunnar Skodvin er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.4: Kreft og palliasjon
Einar Stikbakke er delemneleder.
Lokal delemneleder i Finnmark: Kommer
Faglig ansvarlig i Finnmark er Hege Sagstuen Haugnes.
Astrid Dalhaug er lokal delemneleder i Bodø.  

Delemne 6.5: Bevegelse
Gro Eilertsen er delemneleder.
Søren Bøvling er lokal delemneleder i Finnmark. Faglig ansvarlig i Finnmark er Arve Østlyngen.
Sonja Pedersen er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.6: Sanser
Øystein Grimstad er delemneleder.
Kari Milch Agledahl er lokal delemneleder i Finnmark.
Magnus Andersen er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.7: Gynekologi, obstetrikk og kroniske sykdommer i indremedisin og kirurgi
Heidi Tiller er delemneleder. 
Ståle Nymo er lokal delemneleder i Bodø. 
Ingrid Petrikke Olsen er lokal delemneleder i Finnmark

Innen gynekologi og obstetrikk er de faglig ansvarlige Ingrid Petrikke Olsen (Finnmark), Stine Andreasen Bodø) og Åshild Bjørnerem (Tromsø). 

Innen kirurgi er de faglig ansvarlige Bernt Engebretsen (Finnmark) og Camilla Aune (Bodø) og Truls Myrmel (Tromsø). 

Innen indremedisin er de faglig ansvarlige (kommer) (Finnmark), Knut Tore Lappegård (Bodø) og Iina Marja Javo (Tromsø). 

Delemne 6.8F: BUP, rus og alderspsykiatri
Kun i Finnmark. 
Lokal delemneleder er Ilona Sipilä.

Profesjonell kompetanse (PROFKOM 6)
Leder: Unni Ringberg 

Vitenskapelig kompetanse (VITKOM 6)
Leder: Michael Bretthauer 


Hva er VITKOM
VITKOM er et fag på medisinstudiet på UiT. VITKOM er et av to langsgående fag på medisinstudiet, sammen med PROFKOM. Det betyr at faget undervises gjennom hele studiet, fra 1. til 6. året.

 

 

Hvor er VITKOM
VITKOM har kontorer ved Enhet for Legeutdanning (ELU) på MH bygget ved UiT.

 

Hvem jobber i VITKOM

Undervisningsleder
Studiekonsulent og administrativt ansvar
VITKOM lærere
VITKOM komite
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studentrepresentant
Margrethe Falkanger Høviskeland 

 

Hva lærer man i VITKOM
I VITKOM lærer medisinstudenter om kunnskapsbasert praksis og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Kunnskapsbasert praksis
VITKOM setter fremtidige leger i stand til å innhente og kritisk vurdere den beste tilgjengelige kunnskap om medisinske temaer og kliniske problemstillinger.

Les mer om kunnskapsbasert praksis her:

Kvalitetsforbedring

VITKOM lærer fremtidige leger hvordan man aktivt og målrettet jobber for bedre kvalitet i helsevesen og unngår pasientskader ved legevirksomhet.

            Les mer om kvalitetsforbedring her:

 

 

Masteroppgave på medisinstudiet
VITKOM har ansvar for emne MED-3950 Masteroppgave medisin (20 studiepoeng).

Emnet strekker seg fra 4. til 6. året. Masteroppgaven er obligatorisk for alle medisinstudenter ved UiT.

Innlevert prosjektbeskrivelse og veilederkontrakt for masteroppgaven er obligatorisk og må være gjennomført for å få gå opp til eksamen MED-2521 (4. studieår).

Bestått emna MED-3950 (masteroppgave) er en forutsetning for å kunne fortsette på MED-3601 (6. studieår)

Se her for detaljert informasjon om planlegging, gjennomføring og godkjenning av emnet MED-3950 Masteroppgaven finnes her: Utfyllende bestemmelser for MED-3950 Masteroppgave medisin

Se her for tidligere masteroppgaver.

Ved spørsmål om masteroppgaven ta kontakt med administrativ ansvarlig i VITKOM Natalie Grønvold (administrative spørsmål) eller undervisningsleder i VITKOM (faglige spørsmål)

 

VF1 oppgave i 2. året[MB8]
Valgfri fordypning 1 (VF1) er lillesøsteren til masteroppgaven. VF1 er en del av emne MED 2501, 2 året medisin.

Se her for delemnebeskrivelse som inneholder all informasjon om VF1

Forberedelsene til VF1 oppgaven legges i undervisning i VITKOM tidlig i 2. året og er delt opp i to deler:

  • Plenumsundervisning om kunnskapsbasert praksis (august og september hvert år)
  • Gruppeundervisning med arbeid med eksempler om kunnskapsbasert praksis og gruppepresentasjon (September og oktober hvert år)[MB10]

Etter plenums og gruppeundervisning i august til oktober i 2 året starter hver student sin VF1 oppgave.

VF1 oppgaven strekker seg til presentasjon av oppgaven i mai påfølgende år, dvs. slutten av 2. studieåret.

VF1 er arbeidskrav for å få gå opp til eksamen i MED-2501. Arbeidskravet innebærer alle elementene nedenfor:

  • Godkjent presentasjon av gruppeundervisningen (oktober)
  • Godkjent prosjektplan for VF1 oppgaven (november)
  • Godkjent VF1 oppgave (mars/april)
  • Godkjent presentasjon av VF1 oppgave (april/mai)


Innhold VF1 oppgave
Studenten fordyper seg i et selvvalgt tema. Tema kan velges fra klinikken, forskning, samfunnsmedisinsk praksis, eller kan være en litteraturstudie.

  • Klinisk praksis – deltakelse i hverdag og praksis der helsearbeidere møter pasienter
  • Forskningspraksis – deltagelse i praktiske oppgaver i et forskningsmiljø
  • Samfunnsmedisinsk praksis – deltagelse i hverdag og praksis i et arbeidsmiljø som organiserer eller fører tilsyn med helsetjenestene, for eksempel foretaks-, klinikk- eller kommunal ledelse, fylkeslegen/helsetilsynet, helsedirektoratet eller andre myndighetsorganer
  • Litteraturevaluering-/oppsummering – studenten fordyper seg i et tema og lager en litteraturoversikt

VF1 oppgavene kan foregå i Norge eller i utlandet. For studenter som vil reise utenlands ifm. VF1 oppgave se informasjon i de utfyllende bestemmelser.

Ved spørsmål om VF1 ta kontakt med administrativ leder i VITKOM (administrative spørsmål) eller undervisningsleder i VITKOM (faglige spørsmål)


Utvekslingssider for UiT

Søknadsprosess - utveksling medisin

Utveksling er delstudier i utlandet ved et universitet UiT har avtale med. Kursene/praksisen man tar i utlandet innpasses som en del av utdanningen ved UiT.

 

Når kan man reise på utveksling som medisinstudent ved UiT?

Høsten 4. studieår: MED- 2520 International semester

 

Hva slags kurs kan man ta i utlandet?

4. studieår

For høsten 4. studieår må man finne kurs som tilsvarer MED-2520 International semester.

Emnebeskrivelse MED-2520

Dette er et 30 studiepoengs emne i gynekologi/obstetrikk, pediatri, medisinsk genetikk og global helse.

Ikke alle av våre partneruniversiteter har medisinsk genetikk og global helse i samme semester som gyn/obst og pediatri. I disse tilfellene må den enkelte student lese seg opp i dette på egen hånd.

Følgende alternativer er mulig:

1) Kurs i utlandet med eksamen i utlandet

2) Kurs i utlandet med eksamen MED-2520

3) Praksis i utlandet med eksamen MED-2520

Det står beskrevet under Utvekslingsavtaler ved UiT hvilke avtaler som er kurs og hvilke som er praksis.

 

 

 

Hvordan er søknadsprosessen?

1)   Meld deg på via Nettskjema som dere finner i Canvasrommet UTV-0001 innen søknadsfristen 1. februar.

2)   Alle studenter som har meldt seg innen fristen, vil få tildelt et nummer. Nummerrekkefølgen legges ut på Canvas kort tid etter fristen.

3)  Det settes av tid i et auditorium/nettløsning rett etter fristen har gått ut der studentene får velge seg plass i den rekkefølgen de har fått nummer. Oversikt over hvilke plasser som finnes legges ut på Canvas i god tid før denne dagen sammen med utvekslingsrapporter fra tidligere kull.

4) Lever søknad og Learning Agreement til internasjonal koordinator for medisinstudiet innen UiTs søknadsfrist 15. februar. Søknadsskjema og Learning Agreement finnes på siden Studentutveksling ved UiT.

Learning Agreement skal inneholde en oversikt over kursene som skal tas i utlandet. Ved kun praksis skriver man inn praksis.

4)      Internasjonal koordinator for medisinstudiet går gjennom søknad/Learning Agreement, signerer, og sender videre til Internasjonalt kontor ved UiT.

5)      Internasjonal koordinator for medisinstudiet skriver en forhåndsgodkjenning av utvekslingsopphold. Forhåndsgodkjenningen bekrefter for studenten at vedkommende får lov til å reise på utveksling og ta kursene/praksisen han/hun har søkt på. I forhåndsgodkjenningen står også informasjon om hva som må leveres inn for å få oppholdet endelig godkjent.

6)      Internasjonalt koordinator nominerer studentene til våre partneruniversitet. Å nominere vil si at vi gir beskjed til partneruniversitetene om hvilke studenter som får lov å søke om utveksling dit.

7)      Partneruniversitet sender studenten info om hvordan man søker seg dit.

8)      Studenten må selv sørge for å sende inn søknad til partneruniversitet innen fristen!

9)      NB! Selv om vi har en avtale om utveksling med et annet universitet, er man ikke garantert plass. I siste instans er det partneruniversitetet som bestemmer om studenten får opptak, og dette avhenger av antall søkere i forhold til plasser på aktuelle kurs.

 

Skal man ta eksamen i utlandet?

Utveksling for kurs i Sverige og Danmark: Ja.

Andre land der man tar kurs:  I utgangspunktet ja. Men dersom det er veldig ulike semesterdatoer kan man ta eksamen MED-2520 i stedet. Dette må studenten avklare med det enkelte universitet.

Praksisutveksling: Nei. Er det kun praksisutveksling på 4. studieår må man ta eksamen MED-2520.

NB! Det  tas eksamener med et omfang på minimum 30 studiepoeng for å få semesteret godkjent.

Dersom kursene i utlandet gir for få studiepoeng må man supplere med ekstra fag, enten ved UiT eller annet universitet. 

MED-2001 - prosjektoppgave i medisin  er et emne som gir 10 studiepoeng og er designet for studenter ved profesjonsstudiet i medisin som trenger supplering etter endt utveksling. 

Studenten er selv ansvarlig for å finne ut når eksamen avholdes ved partneruniversitet.

Vær oppmerksom på at de flest europeiske landene har andre semesterdatoer enn oss, hvilket betyr at man ofte må reise tilbake over nyttår for å ta eksamen. 

 

Må man semesterregistrere seg når man er på utveksling?

Ja, man er fortsatt student ved UiT under utvekslingsoppholdet.

Skal man ta eksamen MED-2520 registrerer man seg på dette emnet.

Skal man ta eksamen i utlandet, registrerer man seg på “Utveksling 30 studiepoeng” i StudWeb.

Under utvekslingsoppholdet er man også student ved partneruniversitet, og må i tillegg følge dette universitetets regler for registrering, obligatorisk undervisning, eksamen m.m.

 

Får man lån og stipend fra Lånekassen når man er på utveksling?

Ja, man får vanlig lån og stipend. For delstudier i utlandet gis det i tillegg reisestøtte. 

Man kan også søke om stipend til språkkurs om undervisningen i utlandet gis på et annet språk enn engelsk, svensk eller dansk. Språkkurset må vare i minimum fire uker og finne sted før undervisningen starter.

 

Hva slags dokumentasjon må man ha med seg hjem for å få utvekslingsoppholdet godkjent?

Ved eksamen i utlandet: Karakterutskrift

Ved eksamen MED-2520: Dokumentasjon på deltakelse på kurs/praksis. Dette leveres inn i stedet for Arbeidskravboka, senest 10 dager før eksamen MED-2520. 

 

 

Må man skrive rapport fra utvekslingsoppholdet?

Ja, man må skrive rapport til Helsefak etter egen mal. Info fås fra studiekonsulent. Denne rapporten vil være tilgjengelig på nett for studenter som ønsker å reise på utveksling.

Hver student skal skrive en individuell rapport. Studenter som har reist sammen må skrive hver sin rapport. 

 

Kan man reise til universiteter Helsefak ikke har en utvekslingsavtale med?

Ja, men da kalles det ikke utveksling. Da reiser man ut som en såkalt “free- mover” - dvs delstudier i utlandet utenom avtale. Studenten er da selv ansvarlig for å ordne alt av papirer, kontakt med universitet,  finne informasjon om kurs m.m. til søknadsprosessen.

Free-movere skal ikke bruke UiTs søknadsskjema. Skriv en egen søknad, og legg ved målbeskrivelser m.m. på de kursene du ønsker å ta i utlandet. Dette skal forhåndsgodkjennes av fakultetet.

Det er ingen søknadsfrist, men erfaringsmessig er det lurt å være ute i god tid.

For godkjenning av utenlandsopphold gjelder det samme som ovenfor.

 

Hvilke regler gjelder for smittevern?


Se informasjon her: MRSA/Tuberculosis

 

 

 


Finnmarksmodellen har samme pensum som Bodø og Tromsø, og har i tillegg et ekstra fokus på kulturforståelse, akuttmedisin, samhandling og pasientforløp. Du får anledning til å studere medisin i et mindre miljø, sammen med færre studenter der du lettere blir en del av arbeidsplassen, får mer pasientkontakt og delta i mange akuttmedisinske øvelser.

Opptak

Når kan jeg melde meg på?

Etter informasjonsmøte første studieår

Påmeldingsskjema Finnmarksmodellen

 

Hvordan prioriteres søkerne?

Etter tidspunkt for innlevert søknad. Først til mølla - noen ganger er det klokkeslett som avgjør!

Hva om jeg ombestemmer meg?

Frem til 15. september på 4. studieår kan du melde deg av. Etter den tid gjelder kriteriene i pkt. 4 i  "Utfyllende bestemmelser for tildeling av særplass og særordning i praksis" for å få melde deg av.

Kan jeg bytte mellom Finnmarksmodellen og Bodøpakken?

Du kan søke til studiekonsulent i Bodø eller Hammerfest. De vil se på dette sammen med studiekonsulent i Tromsø. Det er en del forutsetninger som må være på plass, og vi ser helst av du står ved det valget du gjorde først.

Hva hvis jeg kommer inn på forskerlinja?

Da gir du beskjed til studiekonsulent i Hammerfest om dette så snart du har fått bekreftet opptak på forskerlinja og vi løser dette så langt det er praktisk mulig. Vi ser på det som positivt at du kommer hit med forskerkompetanse og vil strekke oss langt for å få det til.

Hva om livssituasjonen min endrer seg etter at jeg har fått plass?

Da kan du søke om å få fortsette i Tromsø. Retningslinjene for tildeling av særplass gjelder tilsvarende. I tillegg må det være plass på kullet i Tromsø.

Kan jeg få særplass for praksisåret og likevel velge Finnmarksmodellen?

Du kan, om du oppfyller kriteriene for tildeling av særplass, men vi ønsker primært at studenter på Finnmarksmodellen skal være i Finnmark begge årene.

Kan jeg søke permisjon fra studiet?

Her gjelder utfyllende bestemmelser for permisjon fra studiet og utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som studiested.

Må jeg ha veileder fra Finnmark på masteroppgaven?

Nei, men det er en fordel.

Hvor har jeg eksamen?

Alle eksamener er i Hammerfest.

Hva med avslutningen?

Vi har en avslutning i Hammerfest rett etter siste eksamen. Du blir invitert til avslutningsseremonien i Tromsø sammen med resten av kullet. Denne reisen dekkes av oss.

Bolig og flytting

Når flytter jeg til Finnmark?

Du flytter til Finnmark før oppstart på 5. studieår.

Får jeg dekket flyttingen?

Flytting dekkes med inntil 7 500 kr. Husk at alle utlegg må dokumenteres. Spør heller en gang for mye før du velger flyttemåte sånn at du er sikker på at løsningen du har valgt kan dekkes.

Hva med et sted å bo?

Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset har gått sammen om å tilby hybler til studentene. Annet hvert år stiller en av disse hybler til disposisjon, slik at du får samme bolig i to år. Kontrakt inngås mellom student og utleier. Dersom leieforholdet skal stykkes opp blir det en sak mellom utleier og leier, men du kan ikke regne med samme gode vilkår om du ønsker å dele opp leieforholdet. Det er selvfølgelig også mulig å leie bolig i det private markedet.

Får jeg dekket husleien i Hammerfest når jeg har praksis et annet sted på 5.året?

Når du leier bolig i Hammerfest er dette din primærbolig. Du søker refusjon etter vedtatte retningslinjer for dekning av utgifter ved praksisutplassering. 

Hva med bolig i Alta og Karasjok på 6.året?

Det er vårt ansvar. Vi skaffer bolig og betaler for dette.

Må jeg delta på introdagen på Hammerfest sykehus på 5.året?

Nei, men dagen gir deg introdukjson til tema som journalopptak medisin, introduksjon til akuttmedisin og du får sett deg om på avdelingene.

Må jeg delta på dagene med kulturforståelse på 5.året?

Nei, men de er en viktig del av Finnmarksmodellen og legger grunnlaget for 6.året. Du går glipp av viktig kunnskap hvis du ikke deltar. Nye retningslinjer (Rethos) kan endre på dette allerede fra høsten 2019. Det koster heller ingenting å delta.

Må jeg delta på akuttmedisindagen på 5.året?

Nei, men den legger grunnlaget for læring på 6. året, og er viktig for at du får mest mulig ut av alle akuttmedisinske øvelsene du får på 6.året.

Hvem dekker reisen mellom lærestedene?

På 5.året dekker vi reisen til og fra Karasjok (kulturforståelse) og for de som må reise fra praksissted til Hammerfest for å delta på akuttmedisinøvelsen. 6.året dekker vi reiser mellom lærestedene.

Blir jeg invitert til Hammerfest før jeg flytter?

Ja, de som har meldt seg på Finnmarksmodellen blir invitert til Hammerfest i løpet av vårsemesteret på 4.året. Denne reisen dekkes av oss. Du får mye informasjon denne dagen.


Opptak

Når kan jeg melde meg på?

Etter informasjonsmøte første studieår

Søknadsskjema Bodøpakken

Hvordan prioriteres søkerne?

Etter tidspunkt for innlevert søknad. Først til mølla - noen ganger er det klokkeslett som avgjør!

Hva om jeg ombestemmer meg?

Frem til 15. september på 4. studieår kan du melde deg av. Etter den tid gjelder kriteriene i pkt. 4 i  "Utfyllende bestemmelser for tildeling av særplass og særordning i praksis" for å få melde deg av.

Kan jeg bytte mellom Finnmarksmodellen og Bodøpakken?

Du kan søke til studiekonsulent i Bodø eller Hammerfest. De vil se på dette sammen med studiekonsulent i Tromsø. Det er en del forutsetninger som må være på plass, og vi ser helst av du står ved det valget du gjorde først.

Hva hvis jeg kommer inn på forskerlinja?

Da gir du beskjed til studiekonsulent i Bodø om dette så snart du har fått bekreftet opptak på forskerlinja og vi løser dette så langt det er praktisk mulig. Vi ser på det som positivt at du kommer hit med forskerkompetanse og vil strekke oss langt for å få det til.

Hva om livssituasjonen min endrer seg etter at jeg har fått plass?

Da kan du søke om å få fortsette i Tromsø. Retningslinjene for tildeling av særplass gjelder tilsvarende. I tillegg må det være plass på kullet i Tromsø.

Kan jeg få særplass for praksisåret og likevel velge Bodøpakken?

Du kan, om du oppfyller kriteriene for tildeling av særplass, men vi ønsker primært at studenter på Bodøpakken skal være i Bodø og Salten begge årene.

Kan jeg søke permisjon fra studiet?

Her gjelder utfyllende bestemmelser for permisjon fra studiet og utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som studiested.

Må jeg ha veileder fra Bodø på masteroppgaven?

Nei, men det er en fordel.

Hvor har jeg eksamen?

Alle eksamener er i Bodø.

Hva med avslutningen?

Vi har en avslutning i Bodø rett etter siste eksamen. Du blir invitert til avslutningsseremonien i Tromsø sammen med resten av kullet. 

Bolig og flytting

Når flytter jeg til Bodø?

Du flytter til Bodø før oppstart på 5. studieår.

Får jeg dekket flyttingen?

Flytting dekkes med inntil 7 500 kr. Husk at alle utlegg må dokumenteres. Spør heller en gang for mye før du velger flyttemåte sånn at du er sikker på at løsningen du har valgt kan dekkes.

Hva med et sted å bo?

Studenter som velger Bodømodellen må selv sørge for bolig. Sykehuset har eget boligkontor som kan kontaktes, og Student i Nord har også mange utleieboliger. Dersom du skal benytte deg av tjenestene til Student i nord må en del av semesteravgiften betales til dem i stedet for til Tromsø.


Utfyllende bestemmelser kan du se HER


Permanent eksamensutvalg (PEU) består av en representant for de vitenskapelig ansatte ved hvert av de tre instituttene IKM, IMB og ISM. PEU skal kvalitetssikre både de enkelte eksamensoppgaver og eksamenssettene i sin helhet slik at det er samsvar mellom tidsbruk, tema, omfang og vanskelighetsgrad. 

PEUs sammensetning:
Kirsti Ytrehus (IMB)
Unni Ringberg (ISM)
Simon Kranz (IKM)

Vedlegg:
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 09.03.2023