Nautikk - bachelor

Varighet: 3 År

Nautikk - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april.
Søking og opptak
Slik søker du

Kunne du tenkt deg å jobbe som for eksempel offiser på offshore konstruksjonsfartøy eller som navigasjonsoffiser i sjøforsvaret?

Gjennom mye praktisk og teoretisk undervisning i en høyteknologisk simulator og på universitets egne båter får du mulighet til en maritim karriere både til havs og på land.

Studiet har tre spesialiseringer: sikkerhet og sikkerhetsledelse, teknologi og operasjon og drift.

Spørsmål om studiet

Lisbeth Klausen

Rådgiver


Magne-Petter Sollid

Studieleder Nautikk


UiT Bachelor i nautikk

Dette studiet er for deg som ønsker å satse på en karriere innen skipsfart. Etter endt studie vil du være kvalifisert for å starte opplæringsperiode om bord på skip for opparbeidelse av nødvendig fartstid for å løse dekksoffisersertifikat. Etter 12 måneder godkjent fartstid, vil du kunne løse dekksoffisersertifikat Kl. D3, som gir det rett til å være styrmann på skip av ubegrenset størrelse. Med tilstrekkelig operativ erfaring om bord fra skip eller maritime installasjoner vil man kunne løse dekksoffisersertifikat Kl. D1 som gir ubegrensede førerrettigheter og muligheten til å bli sjøkaptein.

Studiet fokuserer på grunnleggende fag knyttet fremføring og drift av skip og maritime installasjoner som navigasjon, nautiske operasjoner, drift og ledelse, sjørett, håndtering av skip og last, hydrostatikk og meteorologi. Studiet gir også grunnleggende innføring i matematikk og fysikk. I løpet av siste del i studiet velger man mellom spesialisering som gir ytterligere fordypning innen ett av følgende fagområder:

 • Sikkerhet og sikkerhetsledelse: med videre faglig fordypning mot håndtering av personell- og organisatoriske aspekter av risiko, ulykker, miljø og sikkerhet relatert til skip og maritime virksomheter.
 • Operasjon og drift: med fokus på faglig fordypning mot håndtering av helse, miljø og sikkerhet for skip og personell, nordområdeteknologi, bærekraftig og grønn transport, maritim risiko og sikkerhet samt organisasjon og ledelse.
 • Teknologi: med videre faglig fordypning mot realfag som matematikk, statistikk og skipshydrodynamikk.

UiT sin geografiske plassering gir også en unik mulighet til å lære om problemstillinger knyttet til maritim drift i Arktis, og man vil i løpet av studiet få mulighet å ta spesialkurs for operasjon av skip under arktiske forhold. Andre spesialkurs som gis under studiet er sikkerhetskursene (IMO 50 og IMO 80), maritim kommunikasjon (GMDSS) og dynamisk posisjonering.

Store deler av undervisningen foregår i moderne simulatorer, om bord i vår egen båt eller ved testing av skipsmodeller i basseng.

Du lærer faglige verktøy og teknikker slik at du kan løse både praktiske og tekniske problemstillinger knyttet til sikker framføring og drift av maritime fartøy og installasjoner. Du lærer også å lede operasjoner om bord i skip, både selvstendig og tverrfaglig med andre. Disse egenskapene får du øvd på gjennom både teoretiske og praktiske øvelser, som seilas og simulator.

Studiet gir deg bred kunnskap innen de nautiske sertifikatgivende emnene i henhold til STCW-konvensjonen. Du lærer å reflektere rundt problemstillinger knyttet til risiko, menneskelige faktorer, ulykker og regelverk opp mot drift og operasjon av sjøgående fartøy.

Du får kunnskap om skipsfartens teknologiske utvikling og dens miljømessige konsekvenser, både lokalt og globalt. Du kan bidra i innovasjonsprosesser som kan bidra til bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger i den maritime næringen. Denne virksomheten har også økonomiske, etiske og sikkerhetsmessige konsekvenser som du får god kjennskap til.

Gjennom din maritime fagkunnskap lærer du å formidle problemstillinger og teorier til ulike målgrupper. Dette kan knyttes til tverrfaglige prosjekter og arbeidsoppgaver sammen med andre eller alene.

Studieretning nautikk gir deg muligheten til å ha hele verden som arbeidsplass. Etter oppnådd bachelorgrad og fartstid kan du seile som styrmann, overstyrmann eller kaptein på alle typer skip over hele verden. De vanligste fartøytypene er ferger og hurtigbåter, cruiseskip, tankskip, containerskip, spesialskip, rigger og skip tilknyttet sjøforsvaret.

Nautikere er også godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling. Offentlige stillinger i Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket og Losvesenet er også aktuelle for våre studenter.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
Spesialisering eller valgemne
5. sem. (høst)
Spesialisering eller valgemne
Spesialisering eller valgemne
Spesialisering eller valgemne
6. sem. (vår)

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav (NATTEK)

 • Matematikk R2 eller 
 • Fysikk 1 og 2 eller 
 • Kjemi 1 og 2 eller 
 • Biologi 1 og 2 eller 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller 
 • Geofag 1 og 2 eller 
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2. 

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter - fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99.

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2021: 20
Studiet tilbys for første gang høst 2021.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

 • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
 • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.
 • Kravet kan også dekkes ved bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritime høyskoleutdanning eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 1998/99 eller tidligere ordninger).

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som skal være metode- og problemorientert. Oppgaven skal være forankret i reelle nautiske forsknings- eller vitenskapsrelaterte problemstillinger. Bacheloroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet.

Praksisperioden for Nautikk studentene som ønsker å utløse dekksoffisersertifikat kommer etter endt utdannelse ved UiT. Denne perioden er på 12 måneder og kalles farts- eller kadettid. Dette er en påkrevd systematisk opplæring om bord for å kunne utløse dekksoffiser sertifikat (D3).

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk. 

Studiet kvalifiserer til masterstudier både i Norge og internasjonalt.

De forskjellige spesialiseringene kvalifiserer for opptak til forskjellige mastergrader ved UiT eller ved andre universiteter. Spesialisering i Sikkerhet og sikkerhetsledelse kvalifiserer til Master i samfunnssikkerhet. Spesialisering innen Teknologi kvalifiserer til Technology and safety in the high north.

Du blir også kvalifisert til å ta mastergradsstudier ved andre steder, for eksempel

 • Master i Operativ Maritime Ledelse, NTNU Ålesund
 • Master i Maritim Ledelse (Teknisk eller kommersiell retning), Universitetet i Sør Øst Norge
 • Master i Maritime Operasjoner Høgskolen på Vestlandet/Hochschule Leer Tyskland

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig å starte planleggingen av dette. Emnene som planlegges gjennomført under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramledelsen.

Studiet har anbefalte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med Tokyo University of Marine Science and Technology og Antwerp Maritime Academy.

Andre relevante studiesteder som UiT har avtale med, er University of Tasmania, Memorial University of Newfoundland og Chalmers University of Technology.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.

Magne-Petter Sollid

Studieleder nautikk / Faggruppeleder maritime fag 

Underviser i nautiske og maritime fag som navigasjon, navigasjonsystemer, skipsstabilitet, dynamisk posisjonering mm.  

Bjørn Morten Batalden.jpg
Bjørn-Morten Batalden

Instituttleder har den daglig ledelse av den samlede faglige og administrative virksomheten ved instituttet. 

Instituttleder har ansvar for at de administrative og forvaltningsmessige oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret.

Instituttleder er ansvarlig for at instituttet administreres i samsvar med de lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer som gjelder for statsforvaltningen generelt og for universitetet, fakultetet og instituttet spesielt.

Instituttleder har ansvar for at disponering av instituttet skjer i samsvar med gjeldende regelverk og vedtak i universitetets styre.

Instituttleder har ansvar for at mål- og resultatkrav i henhold til universitetets strategiske plan og styrets årsplaner blir fulgt opp ved instituttet og at planverk utarbeides i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Instituttleder er ansvarlig for å iverksette vedtak som blir gjort av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret.

Kåre Johansen.jpg
Kåre Johansen

Underviser i skipstekniske fagretninger (stabilitet, lasting/lossing og skrogteknikk) innen nautiske og maritime fag  

Andre studier du kanskje vil like

...
Technology and Safety in the High North - master

This master program gives you a unique knowledge aimed towards technology and safety challenges in t...

...
Samfunnssikkerhet - master

Hvordan møter samfunnet sikkerhet- og beredskapsutfordringer? Lær mer om krisehåndtering, HMS, risik...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april.
Søking og opptak
Slik søker du