Biologi - bachelor

Varighet: 3 År

Biologi - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Biologer jobber blant annet med å finne ut hvordan klimaendringene påvirker naturen. Vil du bidra i overgangen til et mer bærekraftig samfunn? Da kan biologi på UiT være noe for deg! Som biologi-student i Tromsø får du de beste mulighetene for å lære gjennom feltarbeid, tokt og laboratoriumsundervisning. Biologer jobber med både plante- og dyreliv innen marine, terrestre og ferskvannsmiljøer. Utdanningen hos oss tar utgangspunkt i nordområdene.

Spørsmål om studiet

Bachelor i biologi består av obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fagene undervises fortløpende i de fem første semestrene og gir en grundig innføring i biologi som åpner muligheter for å kunne studere videre innen alle grener av biologi. I det femte semesteret åpnes det opp for ett lokalt valgt valgfag, mens det siste semesteret er viet valgfag alene. Valgfagene gir mulighet for fordypning innenfor et felt man er spesielt interessert i eller man kan kombinere biologi med et annet fag. Studenter kan også velge å ta et utenlandsopphold eller å studere ved Universitetssenteret på Svalbard det siste semesteret. Det er mulig å velge utenlandsopphold hele det siste året under forutsetning av at vertsinstitusjonen tilbyr fag tilsvarende de to obligatoriske fagene som gis i det femte semesteret.

Hva lærer du?

Ved fullført studium skal en kandidat ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper

 • Du kan forklare sentrale biologiske mekanismer, hvordan levende celler og organismer er organiserte, hvordan arvematerialet er fundamentet for evolusjonære og fysiologiske prosesser, hvordan genene fungerer og hvilken betydning genene har for artsmangfold, organismes egenskaper og tilpasningsevne.
 • Du kan forklare sentrale evolusjonære teorier.
 • Du kan tolke artenes fordeling, rolle og tilpasninger opp mot dynamikk i populasjoner og økosystemer, samt forstå næringssykluser og energiens strømninger gjennom ulike trofiske nivå.
 • Du kan gjengi biologiske prosesser og mekanismer som er viktige for å forstå både naturlige og menneskeskapte miljøeffekter og organismenes tilpasninger til miljøet.
 • Du har kjennskap til mulighetene som ligger innenfor molekylære metoder, og kan diskutere bruk av biologisk materiale og bioteknologi for innovasjoner.

Ferdigheter

 • Du kan anvende kvalitative og kvantitative tilnærminger til å systematisere, lagre- og analysere data, samt å presentere og reflekterer over biologiske problemstillinger.
 • Du kan forklare biologifagets sentrale begreper og kan anvende grunnleggende metoder på laboratorier, i felt og på tokt til å løse praktiske problemstillinger.
 • Du kan innhente informasjon, finne relevant litteratur ved hjelp av elektroniske databaser og kritisk vurdere påliteligheten til kilder.
 • Du kan drøfte generelle biologiske problemstillinger gjennom skriftlige og muntlige presentasjonsformer.

Generell kompetanse

 • Du kan arbeide systematisk og selvstendig i laboratoriet, felt og på tokt i samsvar med god HMS-praksis.
 • Du kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i laboratoriet, felt og på tokt både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kan vurdere etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til laboratorieeksperimenter, dyreforsøk, biologisk feltarbeid, evolusjonsteori, miljø- og andre samfunnskonsekvenser av vitenskapelig virksomhet.
 • Du har utviklet evnen til kritisk tenkning og kan redegjøre for hva som kjennetegner vitenskapelig metode.

Som biolog kan du jobbe med klima- og miljørelaterte spørsmål, samt å forstå det økologiske samspill, forvaltning av natur- og naturressurser. Biologer jobber også med å finne og utvikle biologiske og kjemiske stoffer til bruk i medisin, bioenergi og i nærings-middelindustrien. Det er behov for biologer innenfor offentlig forvaltning i kommunene, fylkene og statlig sektor, samt innen forskning ved offentlige institusjoner som f.eks universiteter, høyskoler, Bioforsk, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet.

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige emnene. Undervisningen foregår i moderne undervisningssaler og kan bestå av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier kombinert med feltarbeid i nordnorsk natur eller tokt med universitetets forskningsskip.

Eksamen kan bestå av muntlig eller skriftlig eksamen, journaler, rapporter, godkjent deltakelse på laboratorium, på tokt eller i felt. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om de enkelte emner finnes i Emnekatalogen

Norsk.

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi

Karakterkrav for opptak til master er normalt C. Masterstudiet i biologi har flere ulike spesialiseringer.

Det er lagt til rette for utenlandsopphold ett semester i det siste studieåret. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

James Cook University (Australia)

Alaska Fairbanks (USA)

California State University, Monterey Bay (USA)

University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land som feks Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger.Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

I stedet for et opphold i utlandet anbefales også et studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere relevante emner innen biologi som har spennende feltarbeid.

Studer biologi i Tromsø!

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du