Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Som naturforvalter har du gode kunnskaper både om naturens mangfold, og om lover og regler for hvordan man skal, og kan, forvalte naturens ressurser.

En naturforvalter er opptatt av hvordan man kan skjerme naturen mot inngrep, og hvordan man kan utnytte de ressursene naturen gir på en fornuftig måte. Du baserer gjerne arbeidet ditt på økosystem-tankegang. Økosystemer er samfunn av levende og døde organismer, for eksempel et fjellvann, en fjord eller et skogsområde.

Naturforvaltere har kompetanse innen mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag og det finnes mange spesialiseringer innen fagområdet; viltforvaltning, fiskeforvaltning, miljø- og ressursøkonomi, landskapsøkologi, vannforurensning, ferskvannsøkologi, økotoksikologi m.m.

Vanlige arbeidsoppgaver for naturforvalteren:

  • konsekvensutrede natur- og miljøhensyn for utbyggingsprosjekter
  • vurdere prosjekter i naturen med tanke på lovverket om naturverdier og naturressurser
  • kunnskapsinnhenting om økosystemer, arter og friluftsliv
  • lede ulike prosjekter
  • lage planer for bruk og forvaltning av naturen
  • bidra i arbeidet med kommuneplaner eller annet planverk 
  • veilede andre fagpersoner og instanser
  • skrive rapporter og utredninger
  • restaurering og skjøtsel av naturområder
  • tilrettelegging og samarbeid med organisasjoner når det gjelder friluftsliv

I dette yrket er det gode sjanser for å kunne ferdes ute i naturen i deler av arbeidstiden. Det gjelder spesielt hvis du jobber som naturoppsyn eller fjelloppsyn (tidligere kalt naturoppsynsmann og fjelloppsynsmann).

Naturforvaltere samarbeider ofte med andre fagpersoner, som for eksempel biologer.

Hvor kan jeg jobbe?

Som naturforvalter kan du jobbe hos Statsforvalteren eller i statlige etater som Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn, Statens vegvesen eller Bane NOR. Du kan jobbe i en kommune, eller som fjelloppsyn ansatt i et fjellstyre (en lokal instans som administrerer statsalmenninger).

En naturforvalter kan også jobbe for private selskaper, for eksempel ulike rådgivingsbedrifter. Naturforvaltere kan dessuten jobbe i ulike forskningsinstitusjoner eller med undervisning.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Biologi - bachelor (Tromsø)