Marinbiolog

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

Som marinbiolog er du utdannet biolog. Du forsker og analyserer funn innen mange ulike fagområder som for eksempel fiskeri- og akvakultur, havforskning, genetikk, taksonomi, populasjonsdynamikk og økosystemovervåking. Marinbiologi er et stort fagfelt med mange krysninger til andre fagfelt, og du jobber ofte på tvers av de tradisjonelle faglige inndelingene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en marinbiolog

  • dra på tokt- og feltarbeid
  • undersøke, samle inn prøver og observere
  • bearbeide og analysere funnene på laboratoriet
  • jobbe med teknologisk utstyr og/eller dataverktøy
  • skrive rapporter
  • øke kunnskapen om livet i havet

Arbeidshverdagen varierer mye avhengig av hvor du er ansatt. Marinbiologen kan være ansatt innen offentlig forvaltning eller på en forsknings- og utdanningsinstitusjon. Jobben kan være å overvåke og forske på de forskjellige artene i havet, eller arbeide som konsulent for bedrifter som har behov for kunnskap om marine miljøer.

Som marinbiolog arbeider du blant annet med fiskearters bestand, muligheter for oppdrett av nye arter, økologiske konsekvenser for maritimt liv ved oljeutvinning og veldig mye annet. Med erfaring og kompetanse innen marin biologi kan du også bidra i jakten på nye enzymer og mulige virkestoffer fra naturen som kan bli til ny medisin.

Fagfeltet er beslektet med blant annet fiskehelsebiologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, bioteknologi og havforskning.

Hvor kan jeg jobbe?

Marinbiologer jobber som forskere, ingeniører og teknikere i fiskerinæringen, forskningsinstitusjoner, utdanningssektoren og i konsulentfirma. Det er også mulig å jobbe i offentlig sektor hvor det tas avgjørelser om reguleringer av bestander og forvaltning av marine ressurser, som for eksempel Fiskeridirektoratet.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Biologi - bachelor (Tromsø)