Individuell tilrettelegging

Ved UiT Norges arktiske universitet ønsker vi at alle våre studenter skal ha et likeverdig og godt studietilbud. Dersom du på grunn av varige eller midlertidige funksjonsnedsettelser har behov for tilrettelegging i undervisninga, ber vi om at du tar kontakt med oss så fort du kan. Vi vil da, i samarbeid med deg, prøve å tilrettelegge studiesituasjonen slik at ulemper som funksjonsnedsettelsen medfører oppveies så langt som råd er.

Hvert fakultet har oppnevnt en eller flere ansatte som skal være kontaktperson for studenter med behov for individuell tilrettelegging. Studentens kontaktperson skal være bindeledd mellom universitetets ulike enheter og kan yte bistand ved søknader til NAV og andre eksterne instanser. Ansatte ved UiT har taushetsplikt, og du kan derfor være trygg på at det du forteller vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelse


Hvem er individuell tilrettelegging aktuelt for?

Individuell tilrettelegging er for studenter som har en funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk, psykisk og kognitiv art. Det er ikke definert krav til varighet eller alvorlighetsgrad, men det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke er forbigående.

Funksjonsnedsettelsene kan deles inn i følgende typer:

 • Synshemming
 • Hørselshemming
 • Bevegelseshemming
 • Spesifikke lese- og skrivevansker, samt dyskalkuli
 • Kroniske sykdommer (astma, allergi, diabetes, hjerte- og karsykdommer, epilepsi m.fl.)
 • Psykiske lidelser
 • Kognitiv funksjonsnedsettelse
 • Sosiale problemer

Hva kan jeg få tilrettelagt?

Formålet med den individuelle tilretteleggingen er å oppveie de ulemper som funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som de faglige kravene opprettholdes.

Du må kunne dokumentere at du har en funksjonsnedsettelse som medfører et behov for tilrettelegging. Det er svært viktig at dokumentasjonen beskriver hvilke ulemper som funksjonsnedsettelsen din medfører i din studiehverdag og/eller ved eksamen. 

En god individuell tilrettelegging forutsetter samarbeid mellom fakultetet og deg som student. Du har et medansvar for å foreslå hensiktsmessige løsninger og du bør gå inn i en aktiv dialog med ditt fakultet for å få avklart dine behov og mulige løsninger.  Det er viktig at du kontakter ditt fakultet så tidlig som mulig da det kan ta noe tid før tilretteleggingstiltakene er på plass.


I studiehverdagen

Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. Dette må vurderes individuelt. Noen eksempler på tidligere gitte tilretteleggingstiltak er:

 • Individuelt tilrettelagt lesesalsplass og reservering av plass i undervisningslokalet
 • Tilrettelegging av pensumlitteratur gjennom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og av kompendier
 • Støtteundervisning
 • Studieassistent
 • Opptak av forelesning på lydfil, kopier av forelesers notater/lysark og liknende.

Noen av tilretteleggingstiltakene har UiT Norges arktiske universitet ansvaret for å gi, mens det i andre tilfeller er NAV og/eller din kommune som har ansvaret for tilretteleggingstiltaket. Ta kontakt med kontaktperson for å få avklart hvilke behov du har.

Norges arktiske studentsamskipnad kan bistå deg dersom du har behov for tilrettelagt bolig eller trenger noen profesjonelle å snakke med. For mer informasjon se www.samskipnaden.no.


Ved eksamen

Det er mulig å få tilrettelegging dersom du på grunn av en funksjonsnedsettelse, graviditet og annet morsmål enn norsk har behov for individuell tilrettelegging i forbindelse med skriftlig skoleeksamen. Skriftlig søknad om tilrettelegging må du sende til fakultetet som er ansvarlig for eksamen. Søknaden må være dokumentert med legeattest eller spesialisterklæring og denne må være av nyere dato. Les mer om krav til dokumentasjon her.

Fristen for å søke om tilrettelegging i forbindelse med skriftlig eksamen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.


Tilrettelagte leseplasser for studenter

Natur- og helsebiblioteket (NH-biblioteket), Psykologi- og jusbiblioteket (PJ- biblioteket) og Kultur- og samfunnsfagbiblioteket (KS-biblioteket) har tilrettelagte leseplasser hvor du kan få tekst forstørret eller opplest. Leseplassene kan bidra som støtte i studiesituasjonen ved synshemming, dysleksi eller lignende. Les mer om tilbudet her.


UiTs handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet 2013-2016

I UiTs Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet 2013-2016 er det definert mål og tiltak for tilrettelegging. En trykt utgave av handlingsplanen kan fås ved henvendelse til Avdeling for utdanning eller kontaktpersonen ved enheten du studerer ved.

Læringsmiljøutvalget har ansvar for å føre tilsyn med universitetets oppfølging av handlingsplanen.


Nyttige lenker:


Organisasjoner:


 

Ansvarlig for siden: Julia Holte Sempler
Sist endret: 14.12.2016 14.50
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne


Skip to main content