Innhold og sammenheng i tjenester og forløp til personer med langvarige og komplekse tjenestebehov

Dette er en kvalitativ, utforskende studie der vi skal undersøke hvordan tjenesteytere i kommunale helse- og omsorgstjenester erfarer sin praksis og sine rammebetingelser for å utøve koordinerte og personsentrerte tjenester for tjenestemottakere med langvarige og komplekse tjenestebehov.

Herunder hvordan overganger mellom sektorer og helsetjenestenivåer ivaretas, og hvorvidt individuell plan og koordinator eller andre virkemidler tas i bruk for å sikre kontinuitet og persontilpassede forløp i henhold til pasientrettigheter og lovpålegg. Data skal primært innhentes gjennom fokusgruppeintervjuer med et strategisk utvalg av helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester. Studien skal gi innsikt i forholdet mellom styring, rammebetingelser og praktisk tjenesteyting.