Senter for omsorgsforskning Nord

SOF Nord

Forskningsgruppa Senter for omsorgsforskning, nord

Forskningsgruppen skal fremskaffe ny kunnskap om, for og i samarbeid med de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målgruppen er i hovedsak voksne og eldre med sammensatte og langvarige helsetjenestebehov, og deres nærstående. Kunnskapen som frembringes skal omsettes til forbedret helsefaglig praksis, og forskningsgruppen skal bidra til gode synergier mellom forskning og utdanning.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og anvender et bredt metodisk og teoretisk tilfang. Våre overordnede tematiske satsningsområder er:

    1. Kommunale helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt perspektiv, og
    2. Rehabiliteringsforløp, brukermedvirkning og tjenesteutvikling.

Forskningen har et landsdelsperspektiv og inkluderer brukere av tjenester og deres kunnskaper i hele forskningsprosessen.

Senter for omsorgsforskning, nord er samorganisert med forskningsgruppen.


Publikasjoner i cristin

Medlemmer av forskningsgruppa


Senter for omsorgsforskning, nord

Senter for omsorgsforskning, nord ble opprettet i 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet og er ett av i alt fem regionale sentre for omsorgsforskning. De fem sentrene danner et nasjonalt nettverk som koordineres av Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Senterne skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Som ledd i et faglig fellesskap samarbeider sentrene blant annet om Omsorgsbiblioteket, Tidsskrift for omsorgsforskning, flere store forskningsprosjekter, og en nasjonal omsorgsforskningskonferanse hvert annet år.

Senter for omsorgsforskning, (Sof) nord er en integrert del av Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT Norges arktiske universitet. Forskningen ved senteret er organisert i forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord

Senter for omsorgsforskning, nord samarbeider med de fire utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nord Norge: USHT samisk, USHT Finnmark, USHT Troms og USHT Nordland. Sentret skal bidra til at USHT og deres vertskommunen har gode forutsetninger for å arbeide i tråd med sine målsetninger og samfunnsoppdraget. Dette gjøres blant annet gjennom forskningsfaglig støtte og veiledning. I tillegg samarbeider sentret med andre forsknings- ressurs- og kompetansesenter.

Medlemmer av senteret


ProsjektProsjekter