Praksis og rammebetingelser for koordinerte og persontilpassede tjenester til personer med langvarige og komplekse tjenestebehov

Samarbeidspartnere

Prosjektet inngår i det nasjonale samarbeidsprosjektet «The politics of a changing institutional ecology: coordination and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape» (Norsk Forskningsråd ref. 296728).

Det nasjonale prosjektet er et samarbeid mellom de fem regionale sentrene for omsorgsforskning, «NORCE samfunn», og fire internasjonale partnere. Prosjektleder er Anette Fagertun, Senter for Omsorgsforskning (SOF) vest som er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (HVL). I hver av de fire arbeidspakkene i prosjektet er det etablert et samarbeid mellom to eller flere av sentrene, med mål om å bygge et nasjonalt forskernettverk for omsorgsforskning. I tillegg til årlige nettverkssamlinger er det lagt opp til arbeidsopphold hos hverandre, samt kompetanseutveksling og samarbeid omkring valgt forskningsmetodikk, analyser og publikasjoner.  

Arbeidspakke 3, som denne studien inngår i, er et samarbeid mellom SOF Nord ved UiT og SOF Sør, og ledes av professor Cathrine Arntzen ved UiT. Astrid Gramstad ved UiT er også involvert. Samarbeidspartnerne ved SOF Sør er Linda Madsen og Jorun Rugkåsa. Det vil være gjensidig utveksling og faglig samarbeid innad i arbeidsgruppa gjennom hele prosessen. 

Masterstudent Evelyn Solli Thomassen er tilknyttet prosjektet fra mai 2021. Hennes mastergradsprosjekt har tittelen: "Individuell plan - bruk og ikke bruk". På bakgrunn av våre intervjudata skal hun utarbeide egne forskningsspørsmål og intervjue ledere i kommuner om kulturelle og strukturelle forhold som har betydning for bruk/ikke-bruk av individuell plan.