Koordinerte helse- og omsorgstjenester til personer med omfattende og sammensatte behov

Formidling

Publikasjoner og presentasjoner knyttet til prosjektet. 

Publikasjoner

Lederes erfaringer med individuell plan i kommunal hjemmetjeneste. En kvalitativ intervjustudie Masteroppgave Evelyn Sollli Thommassen 2022:

Problemstilling og forskningsspørsmål: Hvilke erfaringer har ledere i kommunal hjemmetjeneste med individuell plan? • Hvordan posisjonerer ledere i kommunal hjemmetjeneste seg selv og andre aktører når de forteller om praksis rundt individuell plan? • Hvordan kan ledernes posisjoneringer påvirke hvorvidt og hvordan individuell plan anvendes for brukere av kommunale hjemmetjenester? Metode: Studien har et kvalitativt og utforskende design. Det er gjennomført semi-strukturerte forskningsintervju. Informantene i studien er tre avdelingsledere i kommunal hjemmetjeneste, og de er alle tre sykepleiere. Det er gjort en narrativ posisjoneringsanalyse av intervjuene som beskrevet av Michael Bamberg (Bamberg, 2004). Resultater og konklusjon: Deltakerne posisjonerer gjennomgående seg selv og sine ansatte som aktive og autonome aktører, samtidig som brukerne får en passiv rolle, noe som er i konflikt med ideologien bak individuell plan. Lederrollen er tilpasset behovet for fleksibilitet og selvledelse i klinisk arbeid og dette kan påvirke bruken av individuell plan negativt. Materialet viser også manglende insentiver for implementering av ordningen, noe som også kan være med på å forklare den manglende bruken av individuell plan.Oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål: Hvilke erfaringer har ledere i kommunal hjemmetjeneste med individuell plan? • Hvordan posisjonerer ledere i kommunal hjemmetjeneste seg selv og andre aktører når de forteller om praksis rundt individuell plan? • Hvordan kan ledernes posisjoneringer påvirke hvorvidt og hvordan individuell plan anvendes for brukere av kommunale hjemmetjenester?

Det ble gjennomført semi-strukturerte forskningsintervju. Informantene i studien var tre avdelingsledere i kommunal hjemmetjeneste, og alle tre var sykepleiere. Det ble gjort en narrativ posisjoneringsanalyse av intervjuene som beskrevet av Michael Bamberg (Bamberg, 2004).

Resultater og konklusjon: Deltakerne posisjonerte gjennomgående seg selv og sine ansatte som aktive og autonome aktører, samtidig som brukerne fikk en passiv rolle, noe som er i konflikt med ideologien bak individuell plan. Lederrollen var tilpasset behovet for fleksibilitet og selvledelse i klinisk arbeid og dette kunne påvirke bruken av individuell plan negativt. Materialet viste også manglende insentiver for implementering av ordningen, noe som kan være med å forklare den manglende bruken av individuell plan.

Les hele oppgaven her

Presentasjoner 

Ethnography in the institutional context of long-term home care services: the use and role of checklists and other texts in daily care work.

Audhild Høyem og Linda Madsen.
Konferansepresentasjon på 30th Nordic Sociological Association Conference. Reykjavik 10. august 2022. 

Municipal care services for users with long-term complex needs- an ongoing institutional ethnography

Audhild Høyem, Jill-Marit Moholt, Gunnar Ellingsen og Cathrine Arntzen
Konferansepresentasjon European Forum for Primary Care. Digital. 6. september 2021.