Stormottakere av spesialisthelsetjenester

– hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester bruker de?

Prosjektets overordnede mål er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til forbedre det tverrsektorielle tjenestetilbudet og samhandling om tjenestene til eldre som har mange sykehusinnleggelser og bruker mye ressurser i somatisk spesialisthelsetjenester.

Prosjektet består av tre studier:

Studie 1 er PhD-prosjekt for Morten Lønhaug-Næss og er basert på registerdata. I studien undersøker vi hva som karakteriserer eldre stormottakere av spesialisthelsetjenester, samt pasientenes bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester (inkludert fastlegetjenester). Et sentralt aspekt er å undersøke om det forekommer ulikheter i tjenestebruk mellom pasientgrupper. 
Studie 2 er postdoktorstudie for Jill-Marit Moholt og er basert på registerdata. I studien skal vi undersøke sammenhengen mellom akutte innleggelser i somatisk sykehus og bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester og hvilke oppfølgingstiltak pasienter med hyppige sykehusinnleggelser får i kommmunehelsetjenesten. 
Studie 3 er postdoktorstudie for Jill-Marit Moholt og omhandler helsepersonells erfaringer med ytelse av og samhandling om tjenester til eldre stormottakere av somatiske spesialisthelsetjenester.

En sentral del av prosjektet er å undersøke om det forekommer variasjoner i tjenestebruk mellom grupper av tjenestemottakere. .

Prosjektet er knyttet til Senter for omsorgsforskning, nord og ledes av professor Cathrine Arntzen. Postdoktor Jill-Marit Moholt koordinerer studiene knyttet til prosjektet. Studien finansieres av Helse Nord i tidsperioden 2020-2026. 

[Loading...]