Stormottakere av spesialisthelsetjenester

- hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester bruker de?

Prosjektets overordnede mål er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til forbedre tjenestetilbudet og samhandling om tjenestene til eldre stormottakere av spesialisthelsetjenester.

Prosjektet består av tre delstudier. I to studier skal vi analysere registerdata for å undersøke bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester blant eldre (65+) stormottakere av somatiske spesialisthelsetjenester, innholdet i tjenestene og hvordan pasientgruppen blir fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Vi vil også undersøke sammenhengen mellom akuttinnleggelser i somatisk sykehus blant eldre og bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester samt proaktive tiltak i kommunene. En sentral del av prosjektet er å undersøke om det forekommer variasjoner i tjenestebruk mellom grupper av tjenestemottakere. Vi skal videre intervjue helsepersonell i de kommunehelsetjenesten om hvordan de erfarer ytelse av og samhandling om tjenestene til pasientgruppen.

Prosjektet er knyttet til Senter for omsorgsforskning, nord og ledes av professor Cathrine Arntzen. Postdoktor Jill-Marit Moholt er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Studien finansieres av Helse Nord i tidsperioden 2020-2026.