Koordinerte helse- og omsorgstjenester til personer med omfattende og sammensatte behov

Informasjon om studien

Studien er kvalitativ og har et utforskende design.

Studien fokuserer på hvordan tjenesteyterne i kommunale helse- og omsorgstjenester erfarer sin praksis og rammebetingelser for å utøve koordinerte og persontilpassede tjenester. Herunder hvordan overganger mellom sektorer og helsetjenestenivåer ivaretas, og hvorvidt individuell plan og koordinator eller andre virkemidler tas i bruk for å sikre kontinuitet og persontilpassede forløp i henhold til pasientrettigheter og lovpålegg.

Data innhentes primært gjennom fokusgruppeintervjuer med et strategisk utvalg av helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester. Studien skal gi innsikt i forholdet mellom styring, rammebetingelser og praktisk tjenesteyting.

Prosjektet er knyttet til Senter for omsorgsforskning, nord og ledes av professor Cathrine Arntzen. Postdoktor Audhild Høyem er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Studien inngår i et nasjonalt prosjekt; "The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape" som finansieres av Norges forskningsråd i tidsperioden 2020-2024.