Koordinerte helse- og omsorgstjenester til personer med omfattende og sammensatte behov

Referansegruppe

Det er etablert ei referansegruppe som gir innspill gjennom hele forskningsprosessen: Fra formål og forskningsspørsmål, til utvalg og rekruttering av deltakere, sammensetning av fokusgrupper, utvalg av annet empirisk materiale, intervjuguide og analyse, samt valg av formidlingskanaler.

Referansegruppa har representanter fra både tjenestemottakere (komplekse, langvarige tjenestebehov fra både primær- og spesialisthelsetjeneste), pårørende, tjenesteytere (kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten), tjenesteledere og saksbehandlere/personell i administrative roller innen forvaltning og tildeling av tjenester i kommunen. Referansegruppa er felles for denne studien og delstudie 1 i «Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?» ved Jill-Marit Moholt, postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet.

Referansegruppa har gitt konstruktive innspill i prosessen ved flere anledninger, som har hatt stor betydning for prioriteringer og fokus for arbeidet.