Mer om prosjektet

HelseIntro er delt inn i fem delstudier som strekker seg fra 2021 til slutten av 2025.

Samarbeidsbasert forskning

Representanter fra flyktningtjenester og helsetjenester i HarstadSenja og Sør-Varanger kommune er samarbeidspartnere i HelseIntro. De har bidratt i prosjektutviklingen og deltar aktivt i både rekruttering av studiedeltakere og i drøfting av funn. I tillegg jobber de i en egen delstudie som ser hvordan funn fra de andre delstudiene kan brukes i tjenesteutvikling innen deres egen kommune 
 
Seks kvinnelige forskningsassistenter med egen erfaring fra Introduksjonsprogrammet deltar aktivt i HelseIntro. De seks kvinnene er rekruttert fra deltakerkommunene Harstad, Senja, og Sør-Varanger. De vil gjennomgå et kurs i samarbeidsbasert forskning i kvalitative metoder. 


Delstudie 1

Delstudie 1 skal undersøke om det er noen typer helseutfordringer hos flyktninger eller i familiene deres som gjør at det er vanskelig å gjennomføre Introduksjonsprogrammet, og som kan føre til arbeidsledighet.

I denne delen av prosjektet gjør vi kvantitative analyser basert på registerdata.

Leder av delstudie 1:
Kjærsti Thorsteinsen


Delstudie 2

Delstudie 2 skal undersøke hvilke helseutfordringer som skaper barrierer for deltakelse i introduksjonsprogrammet. Hvilke erfaringer har flyktningene med tilpasning av programmet, og i hvilken grad får de muligheten til å påvirke tilpasning av programmet? Studien skal også se på hvilken måte lovverket hindrer eller fremmer muligheten til å tilpasse introduksjonsprogrammet i kommunene.

Delstudien vil se på hvilke erfaringer ansatte i kommuner har med Introduksjonsprogrammet, og hva de mener vil føre til at flere fullfører programmet og/eller kommer i arbeid etterpå.

Delstudie 2 er kvalitativ og vi vil gjennomføre intervjuer med flyktninger, kommunene, bedrifter, og helsepersonell.

Leder av delstudie 2:
Johanna Laue 


Delstudie 3

Delstudie 3 vil se på utfordringene i hverdagslivet til flyktningefamilier der en eller flere familiemedlemmer har helseutfordringer, og hvordan innvirker dette på deltakelsen i introduksjonsprogrammet. Denne delstudien er todelt.

Den ene delen setter søkelys på kvinner, familie og hverdagsliv. I den andre delen vil vi intervjue ungdommer i kommunene som har foreldre som har gjennomgått introduksjonsprogrammet, og spørre dem hvordan dette har påvirket deres hverdagsliv.

Delstudie 3 er kvalitativ, og vi vil gjennomføre feltarbeid, fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med kvinner, familier og ungdommer.

Leder av delstudie 3:
Rita Sørly


Delstudie 4

Delstudie 4 vil se på hvordan man kan forbedre brukerinvolvering og samarbeidet mellom ulike tjenester for å tilpasse introduksjonsprogrammet til flyktninger med helseutfordringer. Kan vi finne alternative løsninger for å unngå sykemeldinger og at noen slutter i introduksjonsprogrammet?

I denne delstudien vil vi gjennomføre dialogseminarer i de tre deltakende kommunene.

Leder av delstudie 5:
Gunn Elin Fedreheim


Delstudie 5

Delstudie 5 vil inneholde formidling av resultater fra prosjektet via vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner, møter med interessenter, deltakelse på dialogseminarer, fagdager i kommunene, og eventuelle andre kanaler.

Leder av delstudie 5:
Johanna Laue