Arctic blue polygon pattern

Datahåndteringsplaner

Både UiT og forskningsfinansiører som Forskningsrådet og EUs forskningsråd stiller nå krav om at det til et forskningsprosjekt skal lages en plan for hvordan data skal samles inn, bearbeides, arkiveres og deles åpent.

"Forskeren skal sette opp en datahåndteringsplan (Data Management Plan) i en tidlig fase av prosjektet og helst innen seks måneder etter oppstart. Datahåndteringsplanen er et dokument som beskriver planlagte metoder for datainnsamling eller -generering, samt hvordan man planlegger å forvalte dataene både i løpet av forskningsprosjektet og etter at det er avsluttet." - Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT 

Men en datahåndteringsplan (DHP) er ikke bare en pålagt plikt, det er først og fremst et nyttig verktøy for deg som forsker. En god plan vil strukturere og effektivisere arbeidsflyten og kan spare deg for tid og kostnader på et senere tidspunkt. En DHP bidrar til å gjøre dataene mer FAIR og vil gjøre arbeidet med publisering og arkivering lettere.

For å være til nytte som verktøy bør datahåndteringsplanen inngå i prosjektplanleggingen fra start, oppdateres jevnlig og følge prosjektet til det er ferdig. Det anbefales at datahåndteringsplaner offentliggjøres ved at den endelige versjonen etter prosjektslutt lastes opp i Cristin og dermed gjøres tilgjengelig i UiTs vitenarkiv Munin.

Datahåndteringsplaner på UiT skal følges opp etter Retningslinjer for oppfølging av datahåndteringsplaner ved UiTs enheter. Ph.d.-/forskingsadministrasjonen på ditt fakultet kan gi deg mer informasjon om dette.

Praktiske råd og maler
Forskningsdatasyklusen illustrerer hva som skal inngå i en DHP. Tenk på syklusen og beskriv ansvarsområdene, arbeidsprosessene, sikkerhetstiltak og datamaterialet for hvert trinn. På hvert stadium skal forskeren generere rikelig med dokumentasjon som beskriver prosessene og filene. En beskrivelse av hvordan man akter å dokumentere skal også inngå i planen.

Science Europe har utarbeidet en veileder som angir minstekravene en datahåndteringsplan bør oppfylle.

Det finnes ulike maler og verktøy som letter arbeidet med å lage en datahåndteringsplan. Du står fritt til å selv velge format, men vær oppmerksom på at finansiørene kan ha egne krav til innhold og utforming.

Det kan være nyttig å starte med å sette opp en tabulær oversikt over prosessene og materialet i prosjektet. En slik tabell vil skissere dataflyten i prosjektet og kan vedlegges DHPen. En oversikt med eksempler finnes litt lengre ned. 

Støtte og opplæring 
For veiledning og tilbakemelding på utfylt plan kan du ta kontakt med UB på researchdata@hjelp.uit.no

Dersom du ønsker å lære mer om datahåndteringsplaner arrangeres det hvert semester et webinar om temaet. På kurssiden vil du også finne en powerpointpresentasjon med mer informasjon.

Eksempler
Naturvitenskap
Eksempel på en DHP med kvantitative ikke personsensitive data (biologi) 
Eksempel på en DHP med kvantitative ikke personsensitive data (beregningsvitenskap) 

Big data 
Eksempel på en DHP fra et stort multidisiplinært forskningsprosjekt med mange samarbeidspartnere 

Kvalitativ forskning
Eksempel på DHP med anonymiserte intervju og survey data (samfunnsvitenskap) 
Eksempel på en DHP fra kunstbasert forskning

Medisin  
Eksempel på en DHP med kvalitative og kvantitative data
Eksempel på en DHP med sensitive data 

Databaser med flere eksempler 
Fictional research projects fra CESSDA ERIC  (samfunnsvitskap)-  Qualitative data og Quantitative data 
Digital Curation Centre (DCC) - Example DMPs and guidance (ulike fagfelt)
DMPOnline - Public DMPs (ulike fagfelt) 
DMPTool - Public Plans (ulike fagfelt)
Publicly available Horizon 2020 Data Management Plans (ulike fagfelt)
Liber DMP Catalogue (ulike fagfelt)
Biological and Chemical Oceanography Data Management Office - BCO-DMO 
- Velg et relevant prosjekt, scroll ned til More Information, og klikk på Data Management Plan. NB! Ikke alle prosjekt har en datahandteringsplan.

 

Sist endret: 15.12.2021, endret av: Noortje Dijkstra