Forskning – Det juridiske fakultet

Forskning – Det juridiske fakultet

Forskningen ved fakultetet bidrar til å fremme rettssikkerheten og den rettslige kompetansen i samfunnet. Gjennom forskning og formidling av denne utvikler og deler fakultetet rettsvitenskapelig kunnskap av høy internasjonal kvalitet og med særskilt fokus på nordområdene.

Fakultetet skal sørge for at rettsvitenskapelig forskning bidrar til verdiskapning og

bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftmål.

Fakultetet har aktive forskningsmiljø innen en rekke ulike rettslige områder. Våre satsningsområder er Hav- og miljørett, hvor vi har etablert  et av verdens ledende senter innen forskning på havrett, Norsk senter for Havrett.

Same- og urfolksrett er også et satsningsområde, og fakultetet har det største norske forskningsmiljøet her..

I tillegg til de særlige satsningsområdene har fakultetet forskergrupper innenfor områdene Prosessrett og tvisteløsning, Barnerett, Statsrett, Forvaltningsrett og Formuerett.

Vi tilbyr doktorgradsutdanning innenfor rettsvitenskap.

Forskningsresultater publiseres i portalen Cristin

 

Fakultetet gir ut Arctic Review, et tverrfaglig tidsskrift som publiserer artikler innenfor jus og politikk, knyttet opp mot ressursspørsmål, forvaltning, urfolk og miljø i Arktis.

Vi har 8 forskningsprosjekter ved enheten:
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser