Same- og urfolksrett

Nyheter


Om forskergruppa

For å følge opp Ellju – Drivkraft i nord: UiTs strategi mot 2030 om å styrke kompetansen innen samisk forskning, er det et høyprioritert mål for å forskergruppa å etablere et Senter for same- og urfolksrett. Forskergruppa er samtidig interessert i innspill fra aktører som kan bidra til å støtte en slik etablering økonomisk og på andre måter.

Same- og urfolksrett er et av satsningsområdene til Det juridiske fakultet. Den norske stat har et ansvar for å sikre samisk språk, kultur og næringer, herunder at samenes bruk av tradisjonelle landområder blir anerkjent og gitt rettslig vern. I dette ligger det mange og store utfordringer av juridisk art. Gjennom Forskergruppe for same- og urfolksrett tar Det juridiske fakultet mål av seg til å produsere ny viten som kan være med på å gjøre disse utfordringene mer overkommelige.

Utover publisering av rettsvitenskaplige tekster, populærvitenskaplig litteratur, lærebøker og annen kunnskap, er siktemålet vårt å styrke samerettsforskningen gjennom undervisning, målrettet forskerrekruttering og god veiledning av studenter som ønsker å skrive samerettslige masteroppgaver.

OM SAME- OG URFOLKSRETT
Samerett ble vedtatt opprettet som en egen modell for embetsstudiet i juss ved Universitetet i Tromsø i 1986. Ved den nærmere utformingen av faget ble hovedvekten lagt på norske nasjonale rettsregler som spesielt berører samene. Hvorvidt betegnelsen samerett bør reserveres for samenes eget rettssystem har vært diskutert. Betegnelsen er i snart 20 år brukt med mer omfattende mening, og slik at det både omfatter internasjonal, nasjonal og samisk rett. Vi er av den oppfatning at dette er riktig. Et rettsområde har alltid mer enn én side og det er rettsvitenskapens oppgave å systematisere et rettsområdes underområder slik at hele feltet blir dekket både i teori og praksis.

Sameretten som rettsområde har dermed både en internasjonal, nasjonal og samisk dimensjon. Den internasjonale dimensjonen dekker både de konvensjoner og erklæringer som retter seg mot minoriteter, urfolk og andre internasjonale avtaler som berører samenes rettigheter. Sameretten kan grovt sett defineres som rettsspørsmål som berører samiske interesser som urfolk, og innenfor det de rettslige forhold mellom særlige samiske rettighetter innen det norske rettssystemet, som en del av urfolksrett.

Urfolksretten går altså ut over samerettens regionale begrensninger og behandler også andre urfolks rettigheter.

Den nasjonale dimensjonen dekker nasjonale regler som retter seg spesielt mot samene og også andre reglers virkning overfor samene. Den samiske dimensjonen dekker samenes egen rettsoppfatning ikke bare i historien, men også i dag. Det er verken mulig eller ønskelig å gi en allmenngyldig definisjon av hva som faller inn under rettsområdet samerett. Alle rettsområder er i utvikling. Som rettsdisiplin går sameretten på tvers av den tradisjonelle inndeling av rettsområder innen rettsvitenskapen. Sameretten favner over områder som rettsfilosofi, rettsteori, rettshistorie, rettssosiologi, folkerett (herunder menneskerettighetene), statsrett, forvaltningsrett, miljørett, tingsrett, arverett m.m.

Samerett er et rettsområde som har mye å ta igjen etter at samene og dermed også deres rettigheter har blitt undertrykket av de nordiske land i mange dekader. Sameretten er derfor i en langt raskere utvikling enn mange andre rettsområder. De omfattende rettighetene som samene har hatt før assimileringspolitikken ble begynt på den ene siden og utviklingen av den moderne verden med alle sine utfordringer for individer, grupper og hele samfunnet på den andre siden, tvinger ofte samerettsforskere til å bli reisende mellom fortiden og nåtiden og samtidig ta i hensyn til de krav som den moderne verden stiller til objektiv og ansvarlig forskning.

Medlemmer


Leder av forskergruppa


ProsjekterPublikasjoner


Arrangementer


Ingen arrangementer for øyeblikket

Tidligere arrangementer

2022

23. november - Samerettssymposiet 2022

1. - 3. november - Forvaltning av land og naturressurser i Sápmi

18. august- State Politics and Indigenous People in Brazil, foredrag av Paulo Stanich Neto, advokat for Brasils Sosialist Parti og M.A. student at Legislative Program / Chamber of Deputies of Brazil (Forskerlunsj ved Det juridiske fakultet, UiT, arranger av forskergruppe for same- og urfolksrett).

8. juni- Workshop on the anthology Sámi rights and the quest for sustainability (NORSIL Workshop at University of Helsinki)

7. juni- Sámi Rights’ Jurisprudence: Shifting trends in the Nordic Countries (Public Seminar at University of Helsinki)

29. april- Menneskerettslig vern for samisk naturbruk

2021

2. desember- Samerettssymposiet 2021 (i samarbeid med juridisk fakultet UiO)

14. oktober- Hvem eide Finnmark fra starten?

10. juni- Utviste staten gratis jord til samene? - Om eiendomshistorien i Sápmi

2020

29. oktober- Eide kongen jorda? – om statens posisjon som grunneier i Sápmi

20. juni- 30 år siden ratifikasjon av ILO konvensjon 169

4. februar- Om betydningen av SP artikkel 27 i nyere (samisk) rettspraksis

29. januar- The work of the UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples — Can it make a difference? Lecture by former UN Special Rapporteur on Indigenous Rights Professor S. James Anaya, Colorado Law School

2019

28. november- Den offentlige samtalen om samiske spørsmål- forskere og media (del 1 og del 2)

24. oktober- Havets hemmeligheter: Har urfolk rettigheter i kystsonen?

9. oktober- Boklansering// Same- og reindsriftsrett

2016

6. februar- Girjás saken - det samiske gjennombruddet?

2015

20. november- Leif Dunfjeld - muituseminára (minneseminar, comemorating seminar)


Masteroppgavetema

Lenker


Same- og urfolksrett


Øyvind Ravna
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
NO-9037 Tromsø
+47 776 46510
oyvind.ravna@uit.no
Show map
Logg inn / Login