Formuerett

Nyheter


Om forskergruppa

Forskergruppen for formuerett ble opprettet i 2005. Gruppens formål er å styrke forsknings- og undervisningskompetansen innenfor formuerettslige fag ved fakultetet. I tillegg skal gruppen fungere som en plattform for utviklingen av forskningsprosjekter innenfor formuerettslige fag. Forskergruppen skal også tjene som et faglig miljø for unge forskerspirer som vil arbeide med formuerett, som for eksempel stipendiater og mastergradsstudenter som skriver innenfor formuerettslige fag. Forskergruppen søker å oppnå disse formålene gjennom å arrangere foredrag, seminarer, workshops m.m.

Forskergruppens medlemmer arbeider innenfor et bredt spekter av formuerettslige fag. Blant de fagene som gruppens medlemmer har spisskompetanse innenfor nevnes erstatningsrett, tingsrett, avtalerett, obligasjonsrett og selskapsrett. Enkelte av forskergruppens medlemmer innehar spisskompetanse innenfor rettsområder som tradisjonelt faller utenfor de formuerettslige fagene, men som likevel har klare innslag av formuerett, som for eksempel forvaltningsrett, immaterialrett og EØS rett. Gjennom forskning innenfor disse fagfeltene søker formuerettsgruppen blant annet å skape trygge rammer for omsetning og kredittyting, utforske og forbedre det rettslige rammeverket til nye formuesgoder m.m.

Aktuell forskningLeder av forskergruppa


Medlemmer


PublikasjonerMasteroppgavetema
Logg inn / Login