Matematiske realfag - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: MostPhotos.com
Foto: MostPhotos.com

Matematiske realfag - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du å forstå hvordan man kan bruke matematiske realfag til å forstå verden? På dette studiet lærer du hvordan matematikk, statistikk, fysikk og programmering ligger til grunn for nesten all teknologisk utvikling. Du kan lære å løse utfordringer innen f.eks. klima, miljø eller helse, eller lære hvordan en anvender nanoteknologi, modellering eller jordobservasjon.

Dette studiet har tre studieretninger: fysikk, matematikk og statistikk og molekylmodellering.

Spørsmål om studiet

Martin Fjellvang Osima

Rådgiver


UiT Bachelor i matematiske realfag

Ved å studere matematiske realfag får du ett godt faglig grunnlag som er viktig for fremtidens arbeidsmarked. Den teknologiske utviklingen i samfunnet medfører også at kunnskap om matematikk, statistikk og fysikk blir enda viktigere. De matematiske realfagene er grunnlaget for forståelsen bak blant annet programmering og dataanalyse.

Studiet bygger på din kunnskap fra videregående skole, og gir deg en grunnleggende forståelse for vitenskapelige metoder i matematiske realfag.

Studiet har tre studieretninger

  • Fysikk – Denne studieretningen gir deg kunnskap om fysikk og hvordan faget kan brukes som verktøy til å løse morgendagens utfordringer i samfunnet.
  • Matematikk og statistikk – På denne studieretningen lærer du om analyse og beregning av store datasett. Du lærer også om analytisk metodikk og algebra.
  • Molekylmodellering – Studieretningen gir deg kunnskap om hvordan du kan bruke matematiske realfag og informatikk som verktøy i teoretisk kjemi.

På dette studiet får du kunnskap om vitenskapelige metoder i matematikk, statistikk og fysikk. Du lærer å bruke matematiske metoder til å løse praktiske problemstillinger. Du lærer å løse problemer analytisk, numerisk og/eller eksperimentelt, og tolke resultatene. Studiet gir deg erfaring med å bruke programmering som et verktøy i både praktiske og teoretiske problemer.

Studieretningene gir deg mer spesifikk kunnskap innen hvert fagfelt. På studieretningen i molekylmodellering lærer du om teoretisk kjemi og hvordan matematiske realfag og informatikk kan brukes i molekylær modellering. På studieretningen i fysikk lærer du om de fundamentale lovene i naturen og hvordan de brukes i naturvitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling. På studieretningen i matematikk og statistikk lærer du blant annet å vurdere store mengder data, og får kunnskap om analytisk metodikk, dataanalyse og beregning.

Med en bachelor i matematiske realfag får du en bred kompetanse som gjør at du kan jobbe innenfor mange områder. Du kan jobbe i offentlig forvaltning innenfor alle tekniske etater og i natur- og miljøforvaltning. I privat næringsliv er det et økende behov for arbeidstakere som forstår og kan analysere statistikk og store datamengder.

Du kan jobbe med forskning, utvikling, forvaltning, undervisning og innen privat næringsliv.

Utviklingsprosjekter som krever kompetanse i matematiske realfag finner vi eksempelvis i bærekraftig energiproduksjon, klimatilpasning, miljøovervåking, økosystemtjenester, IKT, økonomi, forsikring, bank og finans, bioteknologi og medisinsk teknologi.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
eller
eller
4. semester
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
5. semester
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
6. semester
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 (eller S1+S2) og R2, i tillegg til ett av følgende programfag:

  • Fysikk (1 + 2)
  • Kjemi (1 + 2)
  • Biologi (1 + 2)
  • Informasjonsteknologi (1 + 2)
  • Geofag (1 + 2)
  • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.
Studiet er nytt i 2021.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Det er også mulig å skrive en bachelorgrad som en del av utdanningen. Bachelorgraden vil skrives under veiledning fra en av instituttets ansatte, gitt studieretningen den. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk. 

Studiet kvalifiserer til masterstudier både i Norge og internasjonalt. Avhengig av studieretningen vil du kvalifisere for opptak forskjellige mastergrader ved UiT eller andre universiteter.

Eksempler ved UiT er: Mathematical Sciences, Molecular Sciences og Physics.

Vi anbefaler alle våre studenter å reise på utveksling. Som utvekslingsstudent lærer du en annen akademisk kultur, får nye perspektiver og blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Det er lagt opp til utveksling i starten av tredje studieår. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia, resten av Europa og Nord Amerika. Hvert studieretning har avtaler som er faglig relevant, ta kontakt med studieveileder for mer info. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble AlpesLeiden UniversityUniversity of Saskatchewan og Riga Technical University.

Det er også mulig å reise til UNIS for Svalbard, spesielt på studieretningen i fysikk. For mer informasjon om utveksling som student ved UiT, se her.

Børge Irgens
Stipendiat / Undervisning
Førsteaman.-Marius-Overholt
Marius Overholt
Førsteamanuensis
David Andrè Coucheron.jpg
Coucheron, David Andre
Førstelektor
Cordian Riener

I work in the field of Real Algebraic Geometry and its applications in Nonlinear Optimization. In this context I am interested in polynomial optimization, representation of positive polynomials by sums of squares, moment problems, quadrature formulas, algorithmic complexity, convex sets and semidefinite relaxation. One of my reserach focuses is on Symmetry in Quantitative and Algorithmic Real Algebraic Geometry. In case you are interested to write a Master thesis in the Algebra group, feel free to contact me. Also note that there is currently to possibility for a PhD position in Tromsø within the POEMA reserach project. I am also very much interested in philosophical questions related to mathematics and in particular determinism.

Prodekan forskning, professor i rein matematikk
Pedersen, Edvard
Førstelektor
Førsteaman.-Sigrunn-Sørbye
Sørbye, Sigrunn Holbek
Førsteamanuensis

Andre studier du kanskje vil like

...
Physics - master

Physics shapes the future. Mobile phones, LED lights, radios, TVs and computers are all advanced tec...

...
Kjemi - bachelor

Lurer du på hvordan kjemikere jobber med det grønne skiftet? Lær om utvikling av medisiner, vaksiner...

...
Mathematical Sciences - master

Master in Mathematical sciences introduces you to mathematical research and the appliance of mathema...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du