Nordisk språk og litteratur - master

Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Nordisk språk og litteratur - master

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Mastergradsprogrammet i nordisk språk og litteratur retter seg mot studenter med en særlig interesse for nordisk språk og/eller litteratur. Studiet gir mulighet til å fordype seg i forhold som moderne norsk litteratur, litteraturkritikk og studier av andre tekstbaserte kulturuttrykk, dialektal og sosiolingvistisk variasjon, grammatisk teori, sammenliknende studier av nordiske språk, historiske studier av norsk og nordisk språk og litteratur og mye mer.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Henrik Johnsson, ISK
Henrik Johnsson

Førsteamanuensis i nordisk litteratur/nestleder med ansvar for studiesaker


TorhildSkill
Torhild Skillingstad

Studiekonsulent for nordisk, russisk, Russlandsstudier og tysk


Mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur bygger videre på bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur og gjør det mulig å gå dypere inn i ulike språklige og litterære emner.

 

Studieprogrammet omfatter 120 studiepoeng, går over fire semestre og er bygd opp slik:

 

 • NOR-3xxx Faghistorie/Nordiskfaget i skole og samfunn (fellesemne, 10 stp)
 • 30 stp spesialisering i nordisk språk eller litteratur (NOR-3000-emner)
 • 20 stp valgfrie emner
 • 60 stp mastergradsoppgave (NOR-3920/NOR-3910)

 

Programmet legger opp til at du skal spesialisere deg i enten språkvitenskapelig eller litteraturvitenskapelig retning i større eller mindre grad.

 

I litteraturstudiet vektlegges fordypning i litteraturvitenskapelig teori og metode og i utvalgte emner i nordisk litteratur. Emnene spenner vidt – for eksempel det nordlige/arktis, klassikere, sjanger, kritikk, filmadaptasjon, etikk, økokritikk, dekadanse, sykdom/helse. Masteroppgaven skrives over et selvvalgt emne. De to valgfrie emnene kan tas fra andre relevante fag, eller fra nordisk språk.

 

I språkstudiet vektlegges fordypning i språkvitenskapelig teori og metode og i utvalgte emner i nordisk språkvitenskap. Aktuelle emner spenner over forhold som grammatikk, sosiolingvistikk, dialektologi, språktilegnelse, språkhistorie, språkpolitikk og -planlegging. Mastergradsoppgaven skrives over et selvvalgt emne. De valgfrie emnene kan tas fra andre relevante fag, eller fra nordisk litteratur.

 

Det første semesteret på programmet tilbys det et fellesemne, NOR-3xxx Faghistorie/Nordiskfaget i skole og samfunn, hvor fokus er på fagets historie og dets plass i samfunnet i dag. Dette tar du sammen med et disiplinbasert emne i teori og metode (NOR-3xxx) i språk eller litteratur og et disiplinbasert fordypningsemne i språk eller litteratur. Normal oppstart er i høstsemesteret.

 

Andre semester tar du et fordypningsemne i spesialiseringsdisiplinen (NOR-3xxx) i språk eller litteratur og to valgfrie emner på 3000-nivå. Disse kan være fra andre relevante fag, eller fra den andre nordiskdisiplinen. Man kan i særlige tilfeller søke om å bruke emner fra lavere grad som valgemne. Dette emnet må ha relevans for mastergradsoppgaven og må i tillegg anbefales av veileder.

 

Tredje og fjerde semester skriver du mastergradsoppgaven. Her anbefales du sterkt å følge avhandlingsseminar (se emnebeskrivelsen for mastergradsoppgaven, NOR-3920/3910). Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt og kan med fordel knyttes opp mot pågående prosjekter i forskningsgruppene som fagfolkene i nordisk språk og litteratur er med i.

 

Mastergradsoppgaven i nordisk språk og litteratur (60 stp.) er et selvstendig arbeid som utføres individuelt. Tema for oppgaven bestemmes i samråd med veileder. I forbindelse med mastergradsoppgaven gis det veiledning, både individuelt og gjennom gruppeseminarer.

 

Oppgaven skal normalt være ei kortere vitenskapelig avhandling på 70-100 tekstsider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. 

 

Mastergradsoppgaven skrives på norsk (valgfri målform; bokmål eller nynorsk). Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

 

 

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. For mer informasjon, se utveksling.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper:

Kandidaten:

 

 • har avansert kunnskap innenfor nordisk språk eller litteratur
 • har spesialisert innsikt i nordisk språk eller litteratur
 • har inngående kunnskap om litteraturvitenskapelig eller språkvitenskapelig teori og metode innenfor nordisk språk eller litteratur
 • kan anvende kunnskap/innsikt på nye områder innenfor nordisk språk og litteratur
 • har inngående kjennskap til nordisk språk og litteratur og den valgte spesialiseringsdisiplinens fagtradisjoner, fordskningsposisjoner og problemstillinger

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 

 • kan analysere, tolke og forholde seg kritisk til språklig og/eller litterært kilde-/tekstmateriale i nordisk språk/litteratur
 • kan beskrive og kritisk reflektere over eldre og nyere språkvitenskapelige og/eller litteraturvitenskapelige teorier, metoder og prosjekt innenfor nordisk språk/litteratur
 • kan bruke og vurdere relevante teorier og metoder i eget faglig arbeide
 • kan lage og gjennomføre et språk- eller litteraturvitenskapelig definert prosjekt i nordisk, med veiledning og innenfor gjeldende forskningsetiske normer

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 

 • har erfaring med selvstendig analyse av aktuelle problemstillinger innenfor nordisk språk/litteratur
 • har inngående erfaring med prosjektarbeid og kan initiere og gjennomføre faglige prosjekt i nordisk språk eller litteratur
 • kan formidle egne innsikter og forskningsfunn ved hjelp av det etablerte nordistiske fagspråket
 • kan formidle og diskutere faglige spørsmål innenfor nordisk språk/kultur/litteratur på et avansert nivå både med fagfeller og med allmenheten
 • har evne til å bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser på bakgrunn av sin faglige kompetanse innenfor nordisk språk/litteratur

Med en mastergrad i nordisk språk og litteratur er du kvalifisert til en rekke høyere stillinger i det private og offentlige knyttet til språk, litteratur, kultur, kommunikasjon, kritikk og formidling. Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
eller
NOR-3000 emne i språk eller litteratur avhengig av hva som tilbys høsten 2019
2. semester
NOR-3000 emne i språk eller litteratur avhengig av hva som tilbys våren 2020
Valgfritt emne
Valgfritt emne
3. semester
MA-oppgave
MA-oppgave
MA-oppgave
4. semester
MA-oppgave
MA-oppgave
MA-oppgave

Opptak til studiet reguleres av forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av kunnskapsdepartementet. For å bli tatt opp på programmet må man ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i nordisk språk og litteratur. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i nordisk, med 60 studiepoeng på 1000-nivå og 20 studiepoeng på 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt på C eller bedre i nordiskemnene. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i nordisk.

Masterstudiet i nordisk er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å oppnå læringsutbyttet må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

 

Læringsaktivitetene er lagt opp til at studentene skal oppnå læringsutbyttet. Studiet er organisert som forelesninger, seminarer og praktiske øvelser der teori og praksis kombineres. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitale læringsformer.

 

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, semesteroppgave eller muntlig eksamen. Eksamensformene er tilpasset det enkelte emne for å vise om studenten har oppnådd emnets læringsutbytte.

 

Nærmere informasjon om eksamensform og vurderingsuttrykk finnes i emnebeskrivelser på nett.

 

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisning vil også kunne gis på et annet skandinavisk språk.

 

Eksamensspråk er norsk. Målformer: Bokmål og nynorsk. Det kan søkes programstyret om å avlegge eksamen på svensk eller dansk istedenfor norsk.

 

Studenter på høyere nivå skal kjenne til og kunne bruke fagspråk både på norsk og på engelsk og/eller annet internasjonalt språk.

Det anbefales å ta deler av utdanningen i utlandet. Utenlandsopphold gir deg nye perspektiver, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

 

Gjennom NORDPLUS (Nordisk Ministerråds utdanningsprogram) og NORDPLUS-nettverket NORDLIKS kan studenter få stipend (reise- og oppholdsstipend) til studier ved NORDPLUS-universiteter som underviser i nordisk språk og litteratur i Danmark, Sverige, Island, Færøyene, Grønland og Finland. Man kan selv velge relevante faglige emner, men emnene skal forhåndsgodkjennes av fagmiljøet.

 

Nærmere informasjon om kurs, undervisning og søknad finner du påhttps://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=380980&p_dimension_id=88147https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=380980&p_dimension_id=88147

fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller ved å kontakte internasjonal koordinator ved fakultetet.

 

Det anbefales å ta utenlandsoppholdet i løpet av det andre semesteret av programmet, dvs mens man tar emner.  Alle emner som er på riktig nivå i utdanningen, har stort nok omfang (10 stp) og et pensum i nordisk litteratur eller språk kan bli godkjent. Endelig godkjenning søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i utlandet.

 

Programmet gjør bruk av følgende ordninger for internasjonalisering:

 

 • Internasjonal litteratur som pensumlitteratur.
 • Inviterte gjesteforelesere fra utenlandske universiteter.
 • Internasjonale studenter på utveksling ved UiT.
 • Utveksling til utenlandske universiteter. 
 • Mulighet for å samle inn data til mastergradsoppgaven i utlandet.
 • Mulighet for å delta på en internasjonal konferanse.

 

Til sammen garanterer disse tiltakene at studenter ved programmet tilegner seg kunnskaper som er sammenliknbare internasjonalt, og som reflekterer statusen til norsk og nordiske språk som forsknings- og arbeidsspråk.