Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei og 3-semester)

STUDIESTED: Tromsø, Narvik, Alta
Prosess-og-gassteknologi-bachelor-ingeniør-

Alta: Første studieår tilbys også i Alta, 2. og 3. studieår tas ved UiT i Narvik. Søknadskode 186 917.

Norge har en stor og mangfoldig prosessindustri som trenger dyktige ingeniører som kan designe og beregne gode prosessanlegg. Studerer du prosessteknologi ved UiT blir du prosessingeniør og kan arbeide med å løse tekniske problemer for bedrifter som produserer f.eks. olje og gass, mineraler, råstoffer eller næringsmidler.

Merk at søknad til Y-vei (Tromsø og Narvik) og 3-semester (Narvik) sendes via lokalt opptak.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø Narvik Alta
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Prosessteknologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING (R1+R2 og FYS1) eller bestått 1-årig Forkurs for ingeniør-/sivilingeniørutdanning.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:Tromsø 186 586, Narvik 186 917
Søk studiet

Prosessteknologi er en treårig ingeniørutdanning som tilbyr tre studieretninger:

 • Prosessteknologi (studiested Narvik) søknadskode 186 917
 • Fornybar energi (studiested Narvik) søknadskode 186 917
 • Gassteknologi (studiested Tromsø) søknadskode 186 586

Prosessteknologi er et tverrfaglig studium som bygger på fagfeltene maskin, kjemi og elektro. Sentrale fagområder i studiet er prosess- og kjemiteknikk, termodynamikk, reguleringsteknikk og drift- og vedlikeholdsteknikk. Du lærer om pumper og rørsystemer, om gasser og kompressorer, om destillering, rensing og separasjon, om oppvarming og fordamping og om nedkjøling og kondensering. Du lærer hvordan kjøleanlegg fungerer og om hvordan varmesentraler designes. Du får detaljkunnskaper om de enkelte komponenter som inngår i produksjonen, du lærer om samvirket mellom komponentene og du får en forståelse av den overordnete prosessflyten. Du lærer også om instrumentene som brukes for måling, styring og regulering av prosessanleggene. Studiet inneholder en del matematikk og fysikk. Du lærer også programmering, teknisk tegning, statistikk og prosjektarbeid.

Matematikk og naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig del av første studieår. Her inngår også et ingeniørfaglig innføringsemne som gir et overordnet perspektiv på ingeniørfaget. Deretter følger en rekke prosesstekniske emner slik at du kan designe og operere prosessanlegg. Studieprogrammet tilbyr en rekke valgemner. Studiet avsluttes med et systememne og en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven er forankret i vitenskapelige prinsipper og metoder, og du arbeider med reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv, eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Studieretning prosessteknologi

Studieretningen prosessteknologi gir fordypning innen olje- og gassproduksjon, oljeseparasjon, gasskompresjon og gassrensing, reservoarstyring, boring og brønnbygging, undervannsinstallasjoner og rørledninger. Studieretningen består av følgende emner.

IGR1600 Matematikk 1

IGR1610 Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT

IGR1605 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon

IGR1601 Matematikk 2

IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk

ITE1826 Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap

ITE1814 Termodynamikk

ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk

IGR1603 Fysikk/Kjemi

ITE1829 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess

ITE1847 Programmerbare styringer eller ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning

ITE1827 Lineære systemer og reguleringsteknikk

ITE1828 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll

IHP1602 Bacheloroppgave

 

Valgemner

IGR1613 Matematikk 3/ Fysikk 2

ITE1830 Olje og gass ¿ design og produksjon

ITE1821 Subsea / Piping

ITE1832 Solcelleteknologi og vakuumteknologi

ITE1905 Solcelleteknologi og brenselceller

 

Studieretning fornybar energi

Studieretningen fornybar energi gir fordypning innen fornybare energikilder som bioenergi, brenselceller og solcelleteknologi. Det fokuseres særlig på hvordan solceller produseres og hvordan solcelleanlegg dimensjoneres. Studieretningen fornybar energi har samme fellesemner, programemner og tekniske spesialiseringsemner som studieretning prosessteknologi. Studieretningen har følgende valgemner.

IGR1613 Matematikk 3/ Fysikk 2

ITE1823 Drift og vedlikehold

ITE1869 Bioenergisystem

ITE1832 Solcelleteknologi og vakuumteknologi

ITE1905 Solcelleteknologi og brenselceller

 

Studieretning gassteknologi

Studieretningen gassteknologi gir fordypning innen produksjon av naturgass, kjøleprosesser og kuldeteknikk. Det gjøres utstrakt bruk av modelleringer og simuleringer av prosessanlegg med dataverktøy. Studieretningen består av følgende emner.

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetode

TEK-2005 Drift, vedlikehold og økonomi

MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører

MAT-1xxx Beregningsorientert programmering og statistikk

KJE-1050 Kjemi

PRO-1002 Teknisk termodynamikk

TEK-1011 Anvendt mekanikk

FYS-1050 Fysikk for ingeniører

AUT-1002 Ellære og måleteknikk

PRO-1001 Prosessteknikk

PRO-2002 Varmepumpende prosesser

PRO-2003 Prosessering av naturgass

PRO-2020 Bacheloroppgave

 

Valgemner

PRO-2001 Materiallære og maskindeler

PRO-2004 Prosessimulering

MAT-1003 Kalkulus 3

TEK-1103 Vann- og avløpsteknikk

TEK-2000 Praksis som valgemne

 

 

 

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Prosessteknologi 2017
For ordinær og tresemesterordning: studieretning prosessteknologi og studieretning fornybar energi
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
For 3-termin studenter: IGR1518 Matematikk 1 – 3 termin
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Studieretning Prosessteknologi
eller
eller
5. semester (høst)
Studieretning Fornybar energi
eller
eller
6. semester (vår)
Prosessteknologi 2017
For Y-vei: studieretning prosessteknologi og studieretning fornybar energi
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
2. semester (vår)
YGR1601 Teknisk realfag
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Studieretning Prosessteknologi
Valgemne
5. semester (høst)
Studieretning Fornybar energi
Valgemne
6. semester (vår)
Prosessteknologi 2017
For ordinær studieretning gassteknologi
Studiested: Tromsø
1. semester (høst)
MAT-1xxx Beregningsorientert programmering og statistikk
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Tre valgemner/utvekslingssemester
6. semester (vår)
Prosessteknologi 2017
For Y-vei studieretning gassteknologi
Studiested: Tromsø
1. semester (høst)
2. semester (vår)
TEK-0002 Matematikk og fysikk for Y-vei
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
MAT-1xxx Beregningsorientert programmering og statistikk
Kjemiprosess
Industritek.
6. semester (vår)

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Bred kunnskap som gir et helhetlig perspektiv på ingeniørfaget generelt og prosessteknologi spesielt, med fordypning i gassprosessering, allmenn prosessteknologi eller fornybar energi, avhengig av studieretning.

K2: Grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i prosessteknisk problemløsning.

K3: Kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen prosessfaget.

K5: Kan oppdatere sin kunnskap innenfor prosessfaget, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kan anvende matematikk, naturvitenskap og teknologi for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.

F2: Har ingeniørfaglig digital kompetanse, og kan anvende programmer for modellering av ulike industrielle prosesser.

F3: Kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.

F4: Kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

F5: Kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

G1: Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger for ulike typer prosessanlegg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G3: Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4: Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskravet er generell studiekompetanse og Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1.

Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet hvis du har:

 • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning eller
 • Generell studiekompetanse og har bestått et realfagskurs med ett semesters omfang med fordypning i matematikk og fysikk.
 • Bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 1998/99 eller tidligere ordninger)

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for studiet på grunnlag av realkompetanse.

Søkere til Bachelor i ingeniørfag - prosessteknologi, studiested Alta må velge søknadskode 186 917 (Narvik). Opplegget er da at første studieår tas i Alta og fullføres med 2. og 3. studieår på campus i Narvik. Etter søknadsfristen 15. april vil det bli sendt ut nærmere orientering om valg av studiested.

Studiet tilbys også som

 • Nettstøttet ordning - søknad via Samordna opptak - søknadskode 186 077

og søknad via lokal søknadsweb på UiT.no til:

 • Y-vei i Narvik - søknadskode 4526
 • Y-vei i Tromsø - søknadskode 4017 
 • 3-semesterordning i Narvik - søknadskode 4516

Opptak via Y-veien:

Søkere med yrkesfaglig utdanning (VG1 og VG2) som har relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis, kan søke opptak via Y-veien (jf. forskrift om opptak til høyere utdanning §3-3 og merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Søkerne rangeres etter karakterpoeng fra Vg1 og Vg2. Ved lik poengsum rangeres søkere med karakteren meget godt bestått på fagprøven før søkere med karakteren bestått, og ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter alder (jf. forskrift om opptak til høyere utdanning §7-15. Relevante fagbrev for opptak til dette studieprogrammet er arbeidsmaskiner, kuldemontør, varmepumpemontør, kuldeteknikker, industriteknologi og kjemiprosess. Andre fagbrev kan også være relevante. På denne siden finner du mer informasjon om Y-veien ved UiT. 

Relevante fagbrev for Y-veiopptak er:

 • Industriteknologi og arbeidsmaskiner
 • Kuldemontør, varmepumpemontør og kuldeteknikker
 • Kjemiprosess

 Andre fagbrev kan være relevante. Utfyllende bestemmelser finnes i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høgskoler.

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, større prosjekter og laboratoriearbeid. Bruk av dataverktøy og simuleringsprogrammer utgjør en vesentlig del av studiet. Eksamensform for de enkelte emnene er gitt i emnebeskrivelsene.

Prosessteknologi er et internasjonalt fagfelt og studiet har et internasjonalt perspektiv gjennom bruk av engelskspråklig litteratur og internasjonale gjesteforelesere. Studieprogrammet samarbeider med Memorial University i Canada.

 Studieprogrammet tilbyr relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling, for studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Femte semester er tilrettelagt for utveksling.

Bryggerier, meierier, fiskeforedlingsbedrifter og smelteverk er ulike bransjer innen norsk prosessindustri, men olje- og gassindustrien vil forbli den viktigste prosessindustrien i mange år framover. Det største prosessanlegget i Nord-Norge finner vi på Melkøya ved Hammerfest hvor det produseres flytende naturgass og her arbeider mange ingeniører som har studert prosessteknologi ved UiT.

Typiske jobber er prosjektering, teknologiutvikling, samt drift og vedlikehold av prosessrelaterte installasjoner. Som prosessingeniør kan du jobbe innen olje- og gassindustrien, smelteverksindustri, næringsmiddelindustri eller i automatiserte produksjonsbedrifter. Mange prosessingeniører arbeider som rådgivende ingeniører eller i engineeringselskaper.

Som ingeniør i prosessteknologi kan du få jobb i kuldetekniske firmaer eller du kan arbeide med varmeproduksjon og varmesentraler. Du kan også arbeide med ventilasjonssystemer og oppvarming av boliger og bygg, eller du kan jobbe med vannforsyning og avløpshåndtering for norske kommuner.

Studiet danner grunnlag for opptak til to-årig påbygging til sivilingeniørstudier og teknologiske mastergradsstudier. For kandidater som ønsker overgang til sivilingeniørstudier må velge emne MAT-1003 Kalkulus 3 for studieretningen «Gassteknologi» og emne IGR1613 Matematikk 3/ Fysikk 2 for studieretningene «Prosessteknologi» og «Fornybar energi».

Relevant arbeidsliv er prosessindustri i vid forstand.

Ved UiT i Narvik kvalifiserer studiet til toårig Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Industriell Teknologi eller Ingeniørdesign.

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller videreutdanning i Datateknikk for ingeniører er også mulig.Kontakt
Tor-Schive

Tor Schive


Instituttleder
Telefon: +4777660357 Mobil: 988 00724 tor.schive@uit.no

Johannessen, Espen


Førstelektor
Telefon: +4776966263 espen.johannessen@uit.no

Inger Hunstad Karlsen


Seniorkonsulent
Telefon: +4776966156 inger.karlsen@uit.no


Skip to main content