Sosialt arbeid - master

STUDIESTED: Alta
MasterSos_arbeid-i-Alta.jpg

Masterstudiet i sosialt arbeid skal gjennom fremtidsrettet kompetanseheving kvalifisere kandidater til å utøve sosialt arbeid, håndtere reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter, i et komplekst sosialfaglig praksisfelt. Studiet har en fremtidsrettet profil, med fokus på et mangfolds- og marginaliseringsperspektiv. Det skal inspirere og motivere til forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling og sakkyndig virksomhet. Kandidater skal etter endt studium kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap og utvidet handlingskompetanse på høyere nivå, innenfor ulike fagområder for sosialt arbeid.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Alta
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i sosialt arbeid
Opptakskrav:Bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:9532
Søk studiet

Det er opptak til studiet annet hvert år

Neste opptak er for høsten 2019, og søknadsfristen vil være 15. april 2019.


Masterstudiet i sosialt arbeid har en framtidsrettet profil, med fokus på sosialt arbeid i et mangfolds- og marginaliseringsperspektiv. Kunnskap fra ulike samfunnsteoretiske perspektiver, marginalisering, ekskludering- og inkluderingserfaringer hos individer og grupper kan brukes til å utvide kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse innen sosialfaglig virksomhet.

I studiets innledende emne "Marginalisering og sosialt arbeid" vil vi bringe sosialfaglige praksiserfaringer opp mot ulike perspektiver på marginalisering og menneskerettigheter. I emnet "Nyere perspektiver på sosialt arbeid" vil denne kunnskapen utvides ved å fokusere på nasjonale og regionale samfunnsendringer og reformer, sosialarbeiderens og sosialt arbeids rolle i dette, samt kompetanse om klientskapende prosesser og beredskap for myndiggjørende strategier. I det valgfrie emnet "Myndiggjørende sosialt arbeid" fokuseres det på myndiggjørende og medvirkende metoder både på individ, gruppe og samfunnsplan. Slik vil studiet øke både kunnskap, ferdigheter og kompetansen i sosialt arbeid.

Masterstudiet har to emner med fokus på vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode. Emnet "Vitenskapsteori og forskningsetikk" skal gjøre studentene i stand til å analysere og reflektere over vitenskapsteoretiske tradisjoner i et sosialfaglig perspektiv. Emnet "Forskningsmetode" gir en innføring i kvalitative og kvantitative metoder, både med henblikk på gjennomføring av undersøkelser og analyse av data.

Masterstudiets avsluttende emne er masteroppgaven. Formålet med masteroppgaven er at studenten skal planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig sosialfaglig forskningsarbeid under veiledning. Emnet skal dessuten bidra til at studentene utvikler evne til kritisk refleksjon og metodiske spørsmål og kunnskapsproduksjon i sosialt arbeid. Masteroppgaven skal gi et samlet uttrykk for studieprogrammets læringsutbytte med fokus på å anvende teoretiske og metodiske kunnskaper, ferdigheter og kompetanser innenfor fagfeltet sosialt arbeid.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Myndiggjørende sosialt arbeid eller valgfritt emne
Masteroppgave
4. sem (vår)
Masteroppgave

Kunnskap

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • ha utvidet kunnskap om begreper, metoder og teorier innen sosialt arbeid
 • ha inngående kunnskap om ulike perspektiver på marginalisering
 • ha økt kunnskap om rettigheter, organisering og prioritering som rammer for sosialfaglig praksis
 • ha vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske kunnskaper
 • ha spesialisert kunnskap innen tematikken for masteroppgaven

Ferdigheter

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • kunne bruke kritisk refleksjon, dekonstruksjon og enkel diskursanalyse
 • kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med metodiske, vitenskapsteoretiske og sosialfaglige problemstillinger
 • kunne anvende relevante samfunnsfaglige forskningsmetoder og utvikle sosialfaglige FoU-design
 • kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning
 • kunne bidra til faglige diskusjoner ved kritisk å lese og vurdere kilder og statistikk
 • kunne bidra til fagutvikling, formidling og forskning innen sosialt arbeid

Generell kompetanse

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • ha forståelse for utviklingsarbeid i samfunn som endres
 • kunne reflektere over, diskutere og ta stilling til relevante sosialfaglige dilemmaer og problemstillinger
 • kunne utvide og anvende vitenskapsbaserte kunnskaper og ferdigheter på andre samfunnsområder
 • ha økt forståelse for fagområdets begrepsapparat og forståelsesformer for å kunne redegjøre for disse i lokale, nasjonale og internasjonale diskurser
 • kunne bidra til innovasjon, faglig ledelse og faglig utvikling
 • være bevisst om sine faglige begrensninger og ha åpen holdning til andre yrkesgrupper og økt forståelse for tverrfaglig samarbeid

Opptakskravet er fullført bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier). Det stilles krav om relevant fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor studieprogrammets fagområde.

 

Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere må ha minimum gjennomsnittskarakter C. For søkere med eldre grunnutdanning uten vurdering etter karakterskala vil det bli foretatt en individuell vurdering.

Søkere som ønsker innpassing for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpassing utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift om opptak til UiT Norges arktiske universitet, kapittel II: forskrift om opptak til UiT - Norges arktiske universitet, kapittel II.

Undervisning

Studiet er samlingsbasert, med 3-4 samlinger pr semester. Mellom samlingene forutsettes det mye egenarbeid, relatert til pensumlesing og mot utforming av arbeidskrav. Studiesamlingene består av forelesninger, gruppearbeid, fagseminarer samt skrive- og presentasjonstrening knyttet til sosialt arbeids praksis og innrettet mot praktisk oppgaveløsning sammen med teoretisk og metodisk forståelse. Hensikten er å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og kontekster, samt på bakgrunn av ny og nyttig teori å bidra til ny kunnskap. Dette fordrer stor grad av deltakelse på ukesamlingene og imellom samlingene.

Mastergradsprogrammet vektlegger studentaktive læringsformer og det kreves at studentene deltar aktivt i egen faglig utvikling. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fastsatt i læringsutbyttebeskrivelsene for studiet og de enkelte emner, knyttes aktivt til sosialt arbeids praksis. Sammenhengen mellom utøvelse av sosialt arbeid og teoretiske perspektiver vil bli vektlagt igjennom studiet. Læringsformene skal bidra til at studenten aktivt reflekterer over samspillet mellom teori og praksis og mellom tanke og handling i det sosialfaglige feltet. Erfaringsbasert og praksisnær læring er viktige elementer i studiets pedagogiske opplegg.

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Hensikten med vurdering er av pedagogisk og kvalitetsmessig karakter, og vurdering vektlegger prøving og sluttresultat. Vurdering er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen i løpet av studiet. Vurdering skal også sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse i henhold til læringsmålene for studiet, og som er forenlig med god yrkesutøvelse. Hvert emne avsluttes med eksamen. For å kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne er det nødvendig å ha gjennomført og bestått eventuelle arbeidskrav. Disse arbeidskravene er beskrevet under hvert emne. Alle obligatoriske emner må være bestått før mastergradsoppgaven kan leveres.

Ved vurdering av muntlige og skriftlige eksamener benyttes enten vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått eller karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Vurderingsformen beskrives under hvert emne.

Studiet kvalifiserer til stillinger som krever utvidet og spesialisert kompetanse innen fagutvikling, systematisk dokumentasjon og evaluering innen ulike former for sosialfaglig arbeid, velferdstjenester, offentlig forvaltning, helse og omsorg, samt faglig utviklingsarbeid. Masterstudiet kvalifiserer for øvrig for faglig ledelse i felt med relevans for sosialt arbeid. Det gir også mulighet for undervisningsstillinger på videregående skole, høgskole og universitet, eller for å drive med forsknings- og utviklingsarbeid. Innen sosialt arbeid er det store behov for utrednings- og sakkyndig virksomhet. En mastergrad øker mulighetene for slik virksomhet.
Master i sosialt arbeid kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå (PhD).

UiTNorges arktiske universitet har flere internasjonale avtaler for forskningssamarbeid og studentutveksling, og deltar i en rekke stipendprogrammer for både studenter og ansatte. Institutt for barnevern og sosialt arbeid deltar i en rekke ulike internasjonale nettverk og avtaler, fortrinnsvis i Norden og i det arktiske og sirkumpolare området. Utvekslingsavtalene har fokus på kjerneområder i instituttets samlede profilering, herunder urfolk, marginalisering og mangfold, flerkulturelt sosialt arbeid, samt arktiske og sirkumpolare forhold. Instituttet har strategiske internasjonale satsningsområder knyttet til kunnskap om urbefolkninger, kulturanalyse og flerkulturelle samfunn.

Instituttet deltar i en rekke internasjonale nettverk som muliggjør studentutveksling og det legges til rette for at studenter på masterstudiet i sosialt arbeid kan ta delstudier i utlandet. Det gis muligheter for utveksling det siste året. Det er instituttet som godkjenner emner fra et utenlandsk universitet som en del av mastergraden i sosialt arbeid. Gjennom instituttets deltakelse i stipend- og utvekslingsprogrammer, vil det også være mulig for studenten å søke om finansiering til oppholdet.Bli student ved UiT!Kontakt
JanErikHenriksen.jpg

Henriksen, Jan Erik


Dosent, sosialt arbeid
Telefon: +4778450284 jan.e.henriksen@uit.no

Profilbilde_IMG_8798.jpg

Josefsen, Eva


Førsteamanuensis
Telefon: +4778450332 eva.josefsen@uit.no