Sosialt arbeid - master

Varighet: 2 år

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Sosialt arbeid - master

Varighet: 2 År

Studiested
Nettbasert
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Det heldigitale masterstudiet i sosialt arbeid er samlingsbasert. Studiet kvalifiserer kandidater til å utøve sosialt arbeid i et komplekst praksisfelt, herunder å håndtere reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter. Masteren har en fremtidsrettet profil, med fokus på et mangfold- og marginalisering, sosial bærekraft og samskapning. Det skal inspirere og motivere til forsknings- utviklings- og inovasjonsarbeid, samt formidling og sakkyndig virksomhet. Kandidater skal etter endt studium kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå, både innenfor ulike fagområder for sosialt arbeid og innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her: Søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart | UiT

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: ibs.studier@uit.no

1220WencheKjæmpenes01.jpg
Wenche M. Kjæmpenes

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).

 • Telefon: +4778450476
 • Mobil: 47280195
 • Campus: Alta

Mette Kristoffersen

Førstekonsulent

 • Telefon: +4777645669

Informasjon om studiestart

Master i sosialt arbeid er et nettbasert/digitalt heltidsstudium, og er organisert i samlinger.

Masterstudiet i sosialt arbeid gir kompetanse til å løse og redusere sosiale problemer på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Studiet skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse i sosialt arbeid.

Studiet gir spesialisert kunnskap til å arbeide med sammensatte og komplekse problemstillinger i sosialfaglig arbeid. Studiet gir inngående innsikt i kritiske og analytiske perspektiver, og gir kompetanse til arbeid med fagutvikling, forskning og innovasjonsarbeid. Videre skal studiet bidra til kritisk og etisk refleksjonsevne som er relevant for sosialfaglig yrkesutøvelse.

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om teorier, begreper og metoder innen sosialt arbeid.
 • inngående kunnskap om ulike perspektiver på marginalisering.
 • kunnskap om bærekraftig utvikling av by –og lokalsamfunn i nasjonal og internasjonal sammenheng.
 • kunnskap om rettigheter, organisering og prioritering som rammer for sosialfaglig praksis.
 • kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode.
 • inngående forståelse for tematikken for masteroppgaven.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende kritisk refleksjon i faglige diskusjoner.
 • reflektere over vitenskapsteoretiske, metodiske og sosialfaglige problemstillinger.
 • anvende relevante teorier og samfunnsfaglige forskningsmetoder i utvikling av sosialfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning.
 • diskutere og vurdere ulike typer kilder.
 • bidra til fagutvikling, formidling og forskning innen sosialt arbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan reflektere over, diskutere og ta stilling til relevante sosialfaglige dilemmaer og problemstillinger.
 • har forståelse for utviklingsarbeid i samfunn i endring.
 • kan utvide og anvende vitenskapsbaserte kunnskaper og ferdigheter på andre samfunnsområder.
 • kan redegjøre for faglige diskurser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • kan bidra til innovasjon, faglig ledelse og faglig utvikling.
 • er bevisst ulike profesjoners kunnskapsgrunnlag og har forståelse for tverrfaglig samarbeid.

Studiet kvalifiserer til stillinger som krever spesialisert kompetanse innen fagutvikling, systematisk dokumentasjon og evaluering innen ulike former for sosialfaglig arbeid, velferdstjenester, offentlig forvaltning, helse og omsorg, samt faglig utviklingsarbeid. Studiet kvalifiserer også for faglig ledelse i felt med relevans for sosialt arbeid. Det gir også mulighet for undervisningsstillinger på videregående skole, høgskole og universitet, eller for å utføre forsknings- og utviklingsarbeid.

Fullført 3-årig bachelorutdanning som sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog. Søkere med annen samfunnsvitenskapelig, helsefaglig, psykologisk eller pedagogisk cand.mag. grad eller bachelorgrad og minimum ett års relevant yrkeserfaring i fulltid er også kvalifisert, så lenge krav om 80sp fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Yrkeserfaring dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attest skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start- og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregister (Brønnøysundregistrene)

Det er krav om gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingstrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen.

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er heldigitalisert/nettbasert, men det vil kunne bli gitt tilbud om fysiske/hybride undervisningsaktiviteter.  

Undervisningen vil legge til grunn ulike metoder for studentaktive og digitaliserte læringsformer gjennom samlinger, læringsgruppemøter, arbeidskrav, gruppearbeid og selvstudium. Akademisk skrivetrening vil bli vektlagt. 

Studentaktive læringsformer og erfaringsbasert, praksis nær læring er viktige elementer i studiets pedagogiske opplegg. I studiet tillegges sammenhengen mellom teoretiske perspektiver og utøvelse av sosialfaglig arbeid stor vekt. Læringsformene skal bidra til at studentene både individuelt og i grupper, reflekterer over samspillet mellom teori, praksis og handling i det sosialfaglige feltet. Dette fordrer deltakelse og engasjement på og mellom studiesamlingene. 

  

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Vurderingsform for det enkelte emne fremkommer i emnebeskrivelsene. For å kunne fremstille seg til eksamen, kreves det at studenten har fått godkjent de ulike arbeidskrav som fremgår av emnebeskrivelsene, krav til tilstedeværelse og forkunnskapskrav/progresjonskrav. Alle emner må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Norsk er som utgangspunkt hovedspråk i undervisning, men det kan også bli undervist på et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Eksamensspråket er norsk, men studentene har mulighet for å skrive på et skandinavisk språk eller engelsk til skriftlig eksamen.

Master i sosialt arbeid kan kvalifisere for opptak til ph.d.-studier.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid tilbyr phd-emner innenfor sosialt arbeid og barnevern.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid deltar i en rekke ulike internasjonale nettverk og avtaler, fortrinnsvis i Norden og i det arktiske og sirkumpolare området. Flere av de internasjonale nettverkene gir rom for studentutveksling og det kan legges til rette for at studenter på masterstudiet i sosialt arbeid kan ta delstudier i utlandet siste studieår.

Søknadsfrist og info:
Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Andre studier du kanskje vil like

Barnevern - bachelor
Barnevern - bachelor ( Alta )

Ta samlingsbasert bachelor i barnevern ved UiT og bli barnevernspedagog. Lær hvordan du kan bidra og...

Vernepleie - bachelor
Vernepleie - bachelor ( Harstad )

Bli vernepleier ved UiT i Harstad. Ta en helse og sosialfaglig utdanning. Bidra til inkludering og l...

Sosialt arbeid - bachelor
Sosialt arbeid - bachelor ( Alta )

Samlingsbasert bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer til yrkestittelen sosionom. Studiet vektlegger...