Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver)

En PP-rådgiver jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen/fylkeskommunen og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging og spesialundervisning.

En PP-rådgiver hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov. Som pedagogisk-psykologisk rådgiver gir du råd om trivsel, utvikling og læring. PP-rådgiveren gir også råd til voksne i grunnskoleopplæringen.

Den pedagogisk-psykologiske rådgiveren jobber med å vurdere om det er behov for særskilt tilrettelegging av undervisning for elever som for eksempel har ulike sansetap. Eksempler på dette er barn og unge med fysiske funksjonshindringer, er synsnedsatte eller har hørselshemminger. PP-rådgiveren legger også vekt på hva eleven og foreldrene mener når de vurderer.

PP-rådgiveren vurderer for eksempel om det er behov for:

  • ​spesialundervisning eller andre spesialpedagogiske tiltak
  • tidlig eller utsatt skolestart
  • opplæring i tegnspråk
  • opplæring i punktskrift for blinde og svaksynte elever
  • opptak til videregående skole på særskilt grunnlag

 

Videre veileder også rådgiveren barn, og unge og voksne som har problemer med fag, lesing, konsentrasjon, språk eller atferd. PP-tjenesten samarbeider med blant annet barnevernet, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 

Som PP-rådgiver driver du også systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager. Det vil si at du hjelper skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, slik at de kan gi et godt tilbud til barn med spesielle behov.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • Utarbeide sakkyndige vurderinger om barn eller elever trenger spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging. Det betyr å vurdere hva slags utbytte eleven får i vanlig undervisning og hva slags tilbud eleven bør få. 
  • Styrke barnehagens og skolens kompetanse til å oppdage vansker tidligere, og til å sette i gang tiltak tidligere.
  • Holde innlegg og arrangere møter for foreldre, pedagoger, lærere og ledere om faglige og sosiale temaer, for eksempel om bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon, psykososial utvikling.
  • Lage rutiner, holde innlegg, arrangere møter for pedagoger, lærere og ledere om strukturelle- og organisasjonsmessige temaer, for eksempel om individuelle opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy, spesialpedagogiske regler og rutiner.
  • Gi skolen og foreldre informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser.
Hvor kan jeg jobbe?

PP-rådgivere er ansatt i kommuner og fylkeskommuner i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Barnevern - bachelor (Alta) Barnevern - bachelor (Harstad) Barnevernsarbeid - master (Nettbasert) Sosialt arbeid - bachelor (Alta) Sosialt arbeid - bachelor (Tromsø) Sosialt arbeid - master (Nettbasert)