Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver)

En PP-rådgiver jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging og spesialundervisning.

En PP-rådgiver hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov. Som pedagogisk-psykologisk rådgiver gir du råd om trivsel, utvikling og læring. Rådgiveren gir også råd til voksne i grunnskoleopplæringen.

PP-rådgiveren vurderer for eksempel om det er behov for:

  • ​spesialundervisning eller andre spesialpedagogiske tiltak
  • tidlig eller utsatt skolestart
  • opplæring i tegnspråk
  • opplæring i punktskrift for blinde og svaksynte elever
  • opptak til videregående skole på særskilt grunnlag

I tillegg vurderer pedagogisk-psykologiske rådgivere om det er behov for særskilt tilrettelegging av undervisning for elever som for eksempel har ulike sansetap. Eksempler på dette er barn og unge med fysiske funksjonshemninger, er blinde eller hørselshemmede. I vurderingen legger også PP-rådgiveren vekt på hva eleven og foreldrene mener.

Videre veileder også rådgiveren barn, unge og voksne som har problemer med fag, lesing, konsentrasjon, språk eller atferd. PP-tjenesten samarbeider med blant annet barnevernet, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 

Som PP-rådgiver driver du også systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager. Det vil si at du hjelper skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, slik at de kan gi et godt tilbud til barn med spesielle behov.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • Utarbeide sakkyndige vurderinger om barn eller elever trenger spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging. Det betyr å vurdere hva slags utbytte eleven får i vanlig undervisning og hva slags tilbud eleven bør få. 
  • Styrke barnehagens og skolens kompetanse til å oppdage vansker tidligere, og til å sette i gang tiltak tidligere.
  • Holde innlegg og arrangere møter for foreldre, pedagoger, lærere og ledere om faglige og sosiale temaer, for eksempel om bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon, psykososial utvikling.
  • Lage rutiner, holde innlegg, arrangere møter for pedagoger, lærere og ledere om strukturelle- og organisasjonsmessige temaer, for eksempel om individuelle opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy, spesialpedagogiske regler og rutiner.
  • Gi skolen og foreldre informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser.
Hvor kan jeg jobbe?

PP-rådgivere er ansatt i kommuner og fylkeskommuner i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).

Mer beskrivelse
Utdanninger innen psykologi
Utdanninger innen spesped
Utdanninger innen pedagogikk
Utdanninger innen sosionom

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Barnevern - bachelor (Alta) Barnevern - bachelor (Harstad) Barnevernsarbeid - master (Nettbasert) Sosialt arbeid - bachelor (Alta) Sosialt arbeid - bachelor (Tromsø) Sosialt arbeid - master (Nettbasert)