Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

Error rendering component

Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Barnehagelærerutdanningen gir deg mulighet til å tilegne deg et godt faglig fundament og viktige praktiske ferdigheter for pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage. Studiet er samlingsbasert.

 

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Beathe Sætveit
Sætveit, Beathe

Studieleder barnehagelærerutdanning ILP-Alta


Torstein Estensen ILP
Estensen, Torstein

Rådgiver


Marita Ernstsen

Studiekonsulent


Barnehagelærerutdanningen søker deg som ønsker et yrke der du har ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg. Utdanningen gir, gjennom undervisning og praksis, blant annet kompetanse til å lede og til å samarbeide med barn, barnas familier og medarbeidere. Du trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage, men må være forberedt på en akademisk og praksisnær utdanning.

 Hvorfor ta bachelor som barnehagelærer ved UiT, Alta?

 • Teori og praksis er tett koblet sammen
 • Praksisopplæring i hvert kunnskapsområde
 • Bolkeundervisning, som gir muligheter for å bo et annet sted enn i Alta mellom samlingene.

Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i kunnskapsområder, forsterkningsemne i 2. studieår , fordypning (5. semester) og bacheloroppgave. Alle emner er profesjonsrettede og har integrert relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Obligatorisk praksis er integrert i alle emner.

Kunnskapsområdene er:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Språk, tekst og matematikk
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid.

Barnehagelærerutdanningen ved UiT fokuserer på mangfold i nord. Landsdelen byr på det urbane og det rurale, og et mangfold i kultur og natur. Dette skal danne et bakteppe, gi inspirasjon og være en av flere læringsarenaer i utdanningen. UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, med særlig vekt på samiske forhold.

Studiet er samlingsbasert.

Barnehagelærerutdanningen forbereder deg på alle sider ved yrkesutøvelsen og bidrar til å utvikle en profesjonell kompetanse som omfatter den faglighet og de verdier, holdninger, handlinger og vurderinger som ligger til grunn for barnehagelærerens yrkesutøvelse.

Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere deg til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring.

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha kunnskaper, forståelse, ferdigheter og kompetanse innenfor samtlige fagområder i barnehagen.
Forventet læringsutbytte finner du i sin helhet i studieplanen.

Etter endt utdanning er du kvalifisert for pedagogisk lederstilling og barnehagelærerstilling, støttepedagog e.l. i barnehage, eller i annen relevant pedagogisk virksomhet for barn i barnehagealder.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. og 2. semester
35 dager praksis i barnehage
3. og 4. semester
40 dager praksis i barnehage
5. semester
Fordypningsemne/internasjonalt semester (30 stp.)
10 dager praksis i barnehage
6. semester
15 dager praksis i barnehage

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må være 25 år eller eldre og må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år.
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende.
 • Relevant arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker, dagmamma, fritidstilbud for barn, idrettslag o.l.).
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar).

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs).
 • Egenerklæring på engelskkunnskaper.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og praksis gjennom hele studieforløpet.

Overflytting:

Ved søknad om opptak til 2. eller 3. studieår søker du ordinært via Samordna opptak. Ved innvilget opptak søkes det deretter om innpassing av tidligere utdanning (dokumentert ved karakterutskrift, praksisvurdering og studieplan). Søknadsfrist: 15. april. Opptak lyses ut under forutsetning av ledig studieplass.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer med studentaktivitet, øvelser, kurs, digitale verktøy, ekskursjoner, temaarbeid, individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning. Elementer fra praksis inngår i undervisningen.

Undervisningen ved barnehagelærerutdanningen ved UiT Alta er organisert i bolker med 8-9 samlinger pr. studieår og med eksamener i avslutningen av hvert kunnskapsområde/emne.

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen og bacheloroppgave.

Praksis er obligatorisk og integrert i alle emner. Omfanget er 100 dager, og emnebeskrivelsene angir hvor mange dager praksis som er integrert i de ulike emnene det enkelte studieår. Praksis gjennomføres i ulike praksisbarnehager med praksislærer som veileder. For studenter bosatt i Nord-Troms og Finnmark kan de gjennomføre praksis på hjemstedet.

Andre studieår kan studenter søke om å få gjennomføre deler av praksis i utlandet.

Se mer informasjon i Studieplanen.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=380980&p_dimension_id=88147

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=380980&p_dimension_id=88147I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer viktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Barnehagelærerutdanningen åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester. Ved vårt samarbeidsuniversitet UCC i Danmark kan du for eksempel ta ditt fordypningsemne 5. semester, og UiT jobber med å få på plass flere samarbeidspartnere.
Mer informasjon finner du her https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=380980&p_dimension_id=88147

Studiested Land
University College Copenhagen Danmark

Bli barnehagelærer