Barnevernsarbeid - master

Varighet: 2 år

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Barnevernsarbeid - master

Varighet: 2 År

Studiested
Nettbasert
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Master i barnevernsarbeid er et nettbasert studium med digitale samlinger. Masteren skal gi inngående kompetanse om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Sentralt i utdanningen er kunnskap om forhold i samfunnet som har særlig betydning for deres velferd og hverdagsliv. Det blir lagt vekt på evne til kritisk tenkning, samarbeid og god praksis. Utdanningen er relevant for arbeid innen ulike deler av barnevernsfeltet. Master i barnevernsarbeid kvalifiserer også til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: ibs.studier@uit.no

Mette Kristoffersen

Førstekonsulent

 • Telefon: +4777645669

Informasjon om studiestart

Master i barnevernsarbeid skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernfeltet og andre relevante fagfelt for arbeid med barn, unge og familier. Studiet gir kompetanse til å arbeide med sammensatte og komplekse problemstillinger i barnevernsfaglig arbeid. Studiet gir inngående innsikt i kritiske og analytiske tilnærminger, og gir kompetanse til arbeid med fagutvikling, forskning og innovasjonsarbeid. Videre skal studiet bidra til kritisk og etisk refleksjonsevne som er relevant for barnevernsfaglig yrkesutøvelse.

Masterstudiet er et nettbasert heltidsstudium og er organisert i digitale samlinger. Studiet består av syv emner, hvorav alle er obligatoriske. Emnene kan tas i i ønsket rekkefølge, men alle emnene må være bestått før masteroppgaven leveres.

Master i barnevernsarbeid skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i FOR-2021-04-09-1148 kapittel 2 til 4.

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om ulike perspektiver på barn og unges utvikling.
 • avansert kunnskap om teorier og perspektiver på betydningen av mangfold, kulturelle forskjeller og sosial ulikhet for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 • inngående kjennskap til ulike historiske og samtidsmessige diskurser om barnevernet.
 • inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder, vitenskapsteori og forskningsetikk med relevans for barnevernsfeltet.
 • avansert kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg, rett til informasjon og medvirkning, og vurdering av barnets beste.
 • solid faglig kjennskap til hvordan omsorgssvikt og overgrep oppstår og kan komme til uttrykk i ulike former.
 • inngående forståelse av barnevernets rolle og samfunnsmandat, og om betydningen av tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • avansert kunnskap om beslutningsprosesser, kvalitetssikring og forsvarlighet i utrednings- og tiltaksarbeid.
 • dyp innsikt i hovedtrekkene i barnevernets historie og utvikling.
 • inngående kunnskap om juridisk metode og sentrale rettskilder på barnevernfeltet, herunder FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjon.
 • solid faglig kjennskap til hvordan vold, kriminalitet, rus, fattigdom, helseutfordringer og funksjonsnedsettelser har betydning for levekår for barn, unge og familier.
 • inngående kunnskap om fagutvikling, innovasjon og innovasjonsprosesser i barnevernsarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere, anvende og forholde seg kritisk til ulike teorier, perspektiver og tilnærminger i barnevernfeltet.
 • analysere hvilken betydning kulturelle forskjeller, sosial ulikhet, samt levekår og boforhold har for hjelpebehov hos barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt kunne anvende disse i barnevernfaglig praksis og utviklingsarbeid.
 • analysere og reflektere over begrepet barnets beste og hvordan begrepet kan anvendes i møte med barn, unge og familier.
 • analysere, reflektere over og anvende ulike perspektiver og tilnærminger i relasjoner med barn og foreldre i utsatte livssituasjoner.
 • analysere og forholde seg kritisk til barnevernets rolle, maktforhold og myndighetsutøvelse.
 • selvstendig identifisere og analysere juridiske problemstillinger, og kan anvende juridisk metode og relevante rettskilder for å sikre barns og familiers rettigheter.
 • bruke relevante metoder for å foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og kan dokumentere vurderinger og beslutninger i et fagfelt preget av faglige og verdimessige motsetninger.
 • bruke relevante metoder for å planlegge, lede og evaluere et avgrenset fagutviklings- eller innovasjonsprosjekt.
 • anvende forsknings-, erfarings- og brukerbasert kunnskap i fagutviklings- og innovasjonsarbeid.
 • gjennomføre fagutviklings- og innovasjonsprosesser som involverer barn, unge og familier, og kan reflektere over ulike faglige og etiske aspekter ved brukerinvolvering i slike prosesser.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • anvende kunnskaper og ferdigheter om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner ut fra eksisterende forskning og ulike perspektiver.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter i arbeid med barn, unge og familier.
 • analysere relevante yrkesetiske problemstillinger og kritisk reflektere over hvordan egne verdier kan innvirke på profesjonsutøvelsen.
 • bidra i og koordinere tverrfaglig samarbeid i komplekse situasjoner sammen med barn, unge og foreldre.

Studiet kvalifiserer til stillinger der det er behov for omfattende og spesialisert kompetanse innenfor barnevernfeltet og tilstøtende fagfelt.

Fullført 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog. Søkere med annen helsefaglig, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig bachelorgrad, og minimum ett års relevant yrkeserfaring i fulltid er også kvalifisert, så lenge krav om 80sp fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Med relevant yrkeserfaring menes arbeid med barn unge og familier i utsatte livssituasjoner, eksempelvis i kommunal eller statlig barnevernstjeneste. Yrkeserfaring dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start- og ev. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene).

Det er krav om gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Undervisning og læringsformer

All undervisningen er nettbasert med digitale samlinger, men det vil kunne bli gitt tilbud om fysiske/hybride undervisningsaktiviteter.

Undervisningen vil legge til grunn ulike metoder for studentaktive og digitaliserte læringsformer gjennom samlinger, læringsgruppemøter, arbeidskrav, gruppearbeid og selvstudium. Akademisk skrivetrening vil bli vektlagt.

Studentaktive læringsformer og erfaringsbasert, praksis nær læring er viktige elementer i studiets pedagogiske opplegg. I studiet tillegges sammenhengen mellom teoretiske perspektiver og utøvelse av sosialfaglig arbeid stor vekt. Læringsformene skal bidra til at studentene både individuelt og i grupper, reflekterer over samspillet mellom teori, praksis og handling i det sosialfaglige feltet. Dette fordrer deltakelse og engasjement på og mellom studiesamlingene.

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

All eksamensavvikling er digital, med unntak av nasjonal eksamen i rettsanvendelse (deleksamen 5 stp), i emne BVE-3020. Dette er en skriftlig skoleeksamen, med krav om fysisk oppmøte på campus Harstad.

Vurderingsform for det enkelte emne fremkommer i emnebeskrivelsene. For å kunne fremstille seg til eksamen, kreves det at studenten har fått godkjent de ulike arbeidskrav som fremgår av emnebeskrivelsene, krav til tilstedeværelse, godkjent praksis og forkunnskapskrav/progresjonskrav. Alle emner må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

I ett av emnene i 3. semester inngår 4 ukers praksis (120 timer).

Les mer om praksis her

Norsk.

Det kan forventes en del undervisning på engelsk.

Master i barnevernsarbeid kan kvalifisere for opptak til phd-studier.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid tilbyr phd-emner innenfor sosialt arbeid og barnevern.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid deltar i en rekke ulike internasjonale nettverk og avtaler, fortrinnsvis i Norden og i det arktiske og sirkumpolare området. Flere av de internasjonale nettverkene gir rom for studentutveksling og det kan legges til rette for at studenter på masterstudiet i barnevernsarbeid kan ta delstudier i utlandet siste studieår.

Søknadsfrist og info:
Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.