Barnevern - master

STUDIESTED: Tromsø
Illustrasjonsfoto-studieplan

Master i barnevern skal utdanne fagfolk som kan utføre fagutviklings- og evalueringsarbeid innenfor barnevernsfeltet. Studiet kvalifiserer også til faglige lederstillinger og til opptak på ph.d-program. Ved å ta master i barnevern får du muligheten til å fordype deg i faglige problemstillinger og utfordringer i praksisfeltet. Studiet er samlingsbasert og tas over to år.

OBS: Studiet har ikke opptak høsten 2018.

 

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i barnevern
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende i barnevern eller sosialt arbeid
Søknadsfrist:Studiet har ikke opptak høsten 2018
Søknadskode:3053
Søk studiet

Master i barnevern har fokus både på teoretisk og praktisk kunnskap. I undervisningen legges det vekt på å trekke linjer mellom kunnskapskilder og konkrete, praksisrelaterte situasjoner. Masterprogrammet i barnevern har to hovedemner. Den ene retter seg inn mot grunnleggende teoretiske perspektiver relevant for arbeid både med forskning og praksis i barnevernet. Emnet omhandler spørsmålet; hva er barnevern og hvordan få kunnskap om barnevern? Emnet gir en fordypning i samfunns- og vitenskapsteoretiske perspektiver og begreper som er relevant for analyse av barnevernets praksis, systemer og plass i samfunnet. I emnet rettes det søkelys mot vitenskapsteoretiske retninger, deres filosofiske forankring og etikk. Videre drøftes sentrale teorier og begreper for forståelse av barnevern, slik som: velferdsstat, makt, beslutning, barn som aktører, deltakelse, relasjoner og familie, kultur, kjønn og klasse.

Den andre modulen er rettet inn mot den komplekse yrkesutøvelsen i barnevernet. Emnet gir kandidaten analytiske og kritiske perspektiver på virksomhet i barnevernfeltets institusjoner og instanser, og på intervensjoner i barnevernet.

Emnet stimulerer studentene til en kritisk, analytisk og vitenskapelig tilnærming til eget fagfelt, noe som igjen kan legge grunnlag for bedre skjønnsutøvelse, beslutningsfatting og tiltaksutforming også i de mest komplekse sakene.

I emnet rette søkelys mot barnevernets komplekse praksisfelt, risikofylte omsorgssituasjoner og beskyttelsesfaktorer, samt tiltaksutforming og evaluering.

I tillegg gis det tilbud om flere valgfrie emner hvor studentene kan fordype seg innen et tema/område, samt masteroppgaven hvor det gjennomføres et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Studiets formål er å utdanne kandidater med et høyt akademisk kunnskapsnivå innen barnevern og høy yrkesetisk standard. Slik kunnskap er en forutsetning for å kunne oppfylle kravene om en kritisk, analytisk og vitenskapelig tilnærming til eget fagfelt.

Kandidaten skal etter endt studium kunne:

  • Diskutere kunnskapsteoretiske perspektiv innen barnevern på en selvstendig og kritisk måte
  • Analysere teorier, metoder og fortolkninger innen barnevern
  • Identifisere trekk ved dagens barnevern og kritisk diskutere hvordan disse får betydning for utøvelse og organisering av fagutøvelsen
    Arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning på alle nivåer innen barnevern
  • Anvende kunnskap på nye områder innenfor barnevernet
  • Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barnevernets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 
  • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • Formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister, beslutningstakere og til allmennheten

Opptakskravet er fullført bachelor eller tilsvarende i barnevern eller sosialt arbeid (barnevernspedagog eller sosionom). Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning innenfor fagområdet til master i barnevern (80 stp.) kan også søke. Vi viser ellers til §§ 11 og 13 i Forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø.

Mastergradsprogrammet er samlingsbasert og fundert på studentaktive læringsformer. Samlingene er i Tromsø, og består av gjennomgang av pensum ved interne og eksterne forelesere, gruppearbeid og presentasjoner.

Det forventes at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring.

Arbeidsformene i studiene veksler mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid med og uten veileder, veiledning, skriving og litteraturstudier.

Hvert emne avsluttes med eksamen. For å kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne er det nødvendig å ha gjennomført og bestått eventuelle arbeidskrav. Disse arbeidskravene vil være beskrevet under hvert emne.

Alle obligatoriske emner må være bestått før mastergradsoppgaven kan leveres.

Studiet kvalifiserer til stillinger som krever utvidet og spesialisert kompetanse innen fagutvikling, systematisk dokumentasjon og evaluering innen barnevernfeltet.

Mastergradsprogrammet kvalifiserer for faglig ledelse i barnevernfeltet. Kombinert med pedagogisk tilleggsutdanning kan studiet kvalifisere til undervisningsstillinger innen barnevernutdanningene, sosialt arbeid og andre relevante universitet- og høgskole utdanninger. Videre vil programmet også kvalifisere for søknad til Ph.D studier innenfor for eksempel barnevern, sosialt arbeid og helsevitenskap.

Studenter kan søke om å ta deler av studiet i utlandet. Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være ved universitet som UiT eller Høgskolen i Harstad har samarbeidsavtaler med. UiT har blant annet bilaterale avtaler med University of Manitoba i Canada, Gøteborgs Universitet i Sverige, Umeå Universitet i Sverige og Murmansk State Technical University i Murmansk, som alle har egne emneporteføljer på temaet social work.

Endelig sammensetning av studieforløp skal godkjennes før studenten kan avlegge mastergradseksamen.Bli student ved UiT!Kontakt