Psykologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
BA.jpg

Er du opptatt av hvordan mennesker tenker, føler og handler? Psykologi er studiet av mennesker og dyr hvor atferd og opplevelser forklares gjennom teorier som er basert på vitenskapelige metoder. Bachelorstudiet gir ei bred innføring i psykologi, psykologiens historie og forskningsmetoder.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i psykologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 876
Søk studiet
I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Du får innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og studiet gir også grundig kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget. I tillegg gis det ei innføring i enkelte mer anvendte områder som helsepsykologi, pedagogisk psykologi, fordommer, forskningsformidling og psykologien bak, holdninger, krysskulturell psykologi m.m.

Studiet er på 180 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng  er obligatoriske emner som omfatter hele 1. året, samt PSY-2001 og PSY-2002 på 3. året. På andre og/eller tredje året kreves det minst 30 studiepoeng i obligatoriske valgemner, der man velger minst 3 av de 5 emner (PSY 1003 -1008) som tilbys over en periode på 4 semestre. I tillegg kan man ha inntil 60 studiepoeng i valgfrie emner, som gir mulighet for spesialisering i psykologiske valgemner eller emner fra andre institutter eller fakulteter. Herunder kan også emner fra andre universiteter og høyskoler (også fra utlandet) innpasses. Dersom man får innpasset Exphil og Exfac fra andre lærersteder må man påse at kravet om 180 studiepoeng for fullført bachelorgrad er oppfylt.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Utveksling/valgfritt emne/ PSY-1003-1008
Utveksling/valgfritt emne/ PSY-1003-1008
Utveksling/valgfritt emne/ PSY-1003-1008
4. sem (vår)
Utveksling/valgfritt emne/ PSY-1003-1008
Utveksling/valgfritt emne/ PSY-1003-1008
Utveksling/valgfritt emne/ PSY-1003-1008
5. sem (høst)
Valgfritt emne/PSY-1003-1008
Valgfritt emne/PSY-1003-1008
6. sem (vår)
Valgfritt emne/PSY-1003-1008

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Opptaket er begrenset til 70 studieplasser.

Poengrenser i opptaket høsten 2016:
Ordinær kvote: 50.0
Førstegangsvitnemålskvote: 44.9

I hovedsak består undervisningen av forlesningsrekker. I enkelte emner blir det gitt seminarundervisning.

Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener. Den enkelte emneplan definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Som hovedregel vil det bli fastsatt karakter etter skala A-E (F). Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Eksamen kan for eksempel være skriftlig eksamen, flervalgsprøver, hjemmeeksamen, semesteroppgave etc. I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde arbeidskrav. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emneplan definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, innleveringer etc. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig.

I hovedsak vil undervisningsspråket på bachelorprogrammet være norsk, men enkelte emner vil gå på engelsk. Det vil ligge informasjon om dette på det enkelte emnet det gjelder.

Et utenlandsopphold i bachelorstudiet i psykologi kan vare fra ett til to semester, og det anbefales lagt til andre studieår. Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent som en del av fordypningsfagene i studieprogrammet. Instituttet har utvekslingsavtale med universiteter i en rekke land.

De kunnskaper, ferdigheter og kompetanser en fullført bachelorgrad medfører er viktige i flere virksomhetstyper, og åpner dermed for senere yrkesmuligheter innenfor et bredt spekter av arbeidsoppgaver i samfunnet, blant annet innen offentlig forvaltning, helseforetak og skoleverk, så vel som i privat sektor. En fullført grad gir undervisningskompetanse for videregående skole hvis den suppleres med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Ved opptak til PPU ved UiT kreves det 60 studiepoeng i et annet fordypningsemne enn psykologi, som f.eks. samfunnsvitenskapelige fag, språk, realfag m.m. Kontakt PPU for mer informasjon.
De to første semestrene i bachelorstudiet er identisk med årsstudiet i psykologi som utgjør opptaksgrunnlaget til profesjonsstudiet i psykologi. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til det toårige mastergradsprogrammet i psykologi. Med bachelorgrad kan du også søke opptak til mastergrad i visuelle kulturstudier, helsefag og flere andre tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved Universitetet i Tromsø. En bachelorgrad i psykologi med 30 studiepoeng i spesialpedagogiske emner (f.eks Ped 1010, -1011 og -1012) som valgemner kan også kvalifisere for opptak til master i logopedi, dersom øvrige opptakskrav også oppfylles (karakterkrav på minimum C e.l.) (Se programbeskrivelse for master i logopedi).


Kontakt
Dalbakk-Jon-AndrxC3x83xC2xA9-Face-2-.jpg

Jon-André Dalbakk


Førstekonsulent
Telefon: 77620951 jon.a.dalbakk@uit.no

Kontakt IPS
Send epost til post@psyk.uit.no
Skip to main content